Keski-ikäisten ja ikääntyneiden työntekijöiden liikunta-aktiivisuuden muutokset suhteessa työ- ja toimintakykyyn -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
116251

Hakija
Ansku Holstila

Toteuttaja
Ansku Holstila

Lisätietoja
Ansku Holstila
ansku.holstila@helsinki.fi

Toteutusaika
1.9.2016 - 30.11.2016

Työsuojelurahaston päätös
13.6.2016
5 250 euroa

Kokonaiskustannukset
5 250 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2016

Tiivistelmä

Väitöskirjatyön tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, miten liikunta-aktiivisuuden muutokset ovat yhteydessä sairauspoissaoloihin, työkyvyttömyyseläkkeisiin ja toimintakykyyn, ja kuinka liikunta-aktiivisuus muuttuu eläkkeelle jäätäessä ja eläkkeellä. Mielenterveys ja tuki- ja liikuntaelin -diagnooseihin perustuvien sairauspoissaolojen ja fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn yhteyksiä liikunta-aktiivisuuden muutoksiin tarkastellaan erikseen.

Aineistona käytetään Helsinki Health Study -seurantakyselyaineistoa. Se koostuu peruskyselyistä, jotka on kerätty 40-60-vuotiaiden Helsingin kaupungin työntekijöiden keskuudessa vuosina 2000-2002, ja seurannoista vuosilta 2007 ja 2012. Peruskyselyissä vastausprosentti oli 67 (n=8960), ensimmäisessä seurannassa 83 % (n=7332) ja toisessa seurannassa 79 % (n=6814). Lisäksi tarkastellaan Kelan sairauspoissaolorekisterin tietoja ja Eläketurvakeskuksen eläkerekisterin tietoja yhdessä kyselytietojen kanssa rekisteriyhdistykseen luvan antaneilla (N=6606, 74 % peruskyselyyn vastanneista).

Aineistoa analysoidaan kvantitatiivisin menetelmin käyttäen mm. negatiivista binomiaalista regressiomallia ja Coxin regressiota, GEE -menetelmää (General estimated equations) ja monitasomallia (mixed model). Väitöskirjan yhteenveto kirjoitetaan syksyllä 2016. Tulokset ovat käytettävissä keväällä 2017, joilloin väitöskirjan yhteenveto julkaistaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ansku Holstila

Tiedote

Ikääntyvä työntekijä, liiku enemmän

30.11.2016

Tutkija Ansku Holstilan väitöstutkimuksen mukaan keski-ikäisiä ja ikääntyviä kannattaa työpaikoilla kannustaa lisäämään liikunta-aktiivisuuttaan. Terveitä työntekijöitä voisi kannustaa myös rasittavan liikunnan harrastamiseen.

Holstila työskentelee tohtorikoulutettavana Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kansanterveystieteen osastolla. Hän on jättänyt tammikuussa 2017 esitarkastukseen artikkeliväitöskirjansa, joka käsittelee keski-ikäisten ja ikääntyneiden työntekijöiden liikunta-aktiivisuuden muutoksia ja vaikutuksia työ- ja toimintakykyyn.

Väitöstilaisuus on myöhemmin vuonna 2017. Työsuojelurahasto on tukenut tutkimustyötä loppuunsaattamisstipendillä.

Liikunnasta monia hyötyjä

Tulosten mukaan lisääntynyt liikunta-aktiivisuus oli yhteydessä parempaan tulevaan fyysiseen toimintakyvyn ja vähentynyt liikunta-aktivisuus huonompaan.

Yhteydet liikunta-aktiivisuuden muutosten ja psyykkisen toimintakyvyn välillä olivat vähäisempiä.

Lisääntynyt liikunta-aktiivisuus oli yhteydessä pienempään sairauspoissaolojen riskiin. Liikunta-aktiivisuuden lisääminen vähäisestä tai kohtuullisesta rasittavaan oli yhteydessä pienempään työkyvyttömyyseläkkeiden riskiin.

Vastaavasti liikunta-aktiivisuuden vähentäminen rasittavasta kohtuulliseen tai vähäiseen aktiivisuuteen oli yhteydessä suurempaan työkyvyttömyyseläkkeen riskiin.

Rasittava liikunta oli erityisen hyödyllistä suhteessa tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamien sairauspoissaolojen ehkäisyyn ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon.

Liikunnan intensiteetillä oli vähemmän merkitystä suhteessa mielenterveyssyistä johtuviin sairauspoissaoloihin ja psyykkiseen toimintakykyyn.

Tutkimuksen mukaan työtekijöiden liikunta-aktiivisuus lisääntyi eläkkeelle jäämisen jälkeen, mutta lisäys oli lyhytkestoinen.

Interventioita olisi hyvä kehittää

Tulosten perusteella Holstila suosittaa, että työpaikkojen kannattaisi kannustaa keski-ikäisiä ja ikääntyviä työntekijöitä liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen. Terveitä työntekijöitä voisi kannustaa harrastamaan rasittavaa liikuntaa.

Jatkotutkimuksissa voitaisiin tarkastella muun muassa lihaskuntoharjoittelussa tapahtuvien muutosten yhteyttä tulevaan työ- ja toimintakykyyn, mitä tässä tutkimuksessa ei ollut mahdollista erikseen tarkastella.

Lisäksi liikunta-aktiivisuutta edistäviä työkyvyn parantamiseen tähtääviä interventiota olisi hyvä vielä kehittää, koska muun muassa sairauspoissaolojen vähentämisessä liikuntainterventioiden avulla on tähän mennessä onnistuttu heikosti..

Aineistonaan Holstila käytti Helsinki Health Study -seurantakyselyaineistoa. Se koostuu peruskyselyistä, jotka kohdistuivat 40–60-vuotiaisiin Helsingin kaupungin työntekijöihin vuosina 2000–2002, ja seurannoista vuosilta 2007 ja 2012.

Lisäksi tarkasteltiin Kelan sairauspoissaolorekisterin ja Eläketurvakeskuksen eläkerekisterin tietoja niiden osalta, jotka olivat antaneet luvan rekisteritietojen yhdistämiseen.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Holstila, Ansku. Changes in leisure-time physical activity, functioning, work disability and retirement : a follow-up study among employees. Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta. Unigrafia. Helsinki 2017 ISSN 2342-3161 (Print) ISSN 2342-317X (Online) ISBN 978-951-51-3515-5 (paperback) ISBN 978-951-51-3516-2 (PDF) http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3516-2

Holstila, A., Mänty, M., Rahkonen, O., Lahelma, E. and Lahti, J. Changes in leisure-time physical activity and physical and mental health functioning: a follow-up study (2016), julkaisussa: Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, sivumäärä 8, ISSN: 1600-0838

Holstila, A., Rahkonen, O., Lahelma, E., & Lahti, J. Changes in Leisure-Time Physical Activity and Subsequent Sickness Absence Due to Any Cause, Musculoskeletal, and Mental Causes (2016), julkaisussa: Journal of Physical Activity and Health, sivumäärä 7, ISSN: 1543-3080/ 1543-5474 (online).

Lahti, J., Holstila, A., Mänty, M., Lahelma, E., & Rahkonen, O. Changes in leisure time physical activity and subsequent disability retirement: A register-linked cohort study (2016), julkaisussa The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, sivumäärä 7, ISSN: 1479-5868

Keski-ikäinen, liiku enemmän! Tiedon silta 2017. https://tiedonsilta.fi/keski-ikainen-liiku-enemman/