Keskusteluja kehittämisestä – analyysi puhetavoista ja niiden merkityksistä organisaation kehittämisessä -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
113360

Hakija
Minna Nylander

Toteuttaja
Minna Nylander

Lisätietoja
Minna Nylander
minna.nylander@aalto.fi

Toteutusaika
1.1.2014 - 7.8.2015

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2013
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
7.8.2015

Tiivistelmä

Väitöskirjatyössä tutkitaan, minkälaisia puhetapoja ja perusteluita erilaisten organisaatioiden edustajat käyttivät keskustellessaan tutkijoiden kanssa Tasa-arvoa palkkaukseen kehittämishankkeen (TAPAS) organisaatiokohtaisista ja hankkeen kokonaistavoitteiden kannalta tärkeistä kehittämistavoitteista ja toiveista, tarpeista ja velvoitteista.

TAPAS-hanke oli osa hallituksen samapalkkaisuusohjelmaa ja hankkeessa tehtiin laaja-alaista peruspalkkausjärjestelmien tutkimusavusteista kehittämistyötä 18 erilaisessa organisaatiossa vuosien 2009 – 2011 välisenä aikana.

Hankkeessa mukana olleiden organisaatioiden kehittämistöiden lopputulokset niin vaikuttavuudeltaan kuin tavoitteiden saavuttamiseltaan vaihtelivat rajusti. Muutamassa organisaatioissa alkuperäisiin asetettuihin tavoitteisiin päästiin kiitettävällä tavalla, mutta yleisempää oli, että kehittämistyölle asetetut tavoitteet saavutettiin vain osittain, vähäisesti tai ei lainkaan.

Väitöskirjatyössä kaivaudutaan TAPAS-hankkeen lopputulemien taakse etsimään puhe- ja toimintatapoja jotka selittävät sitä, miksi toiset organisaatiot tuntuivat onnistuvan paremmin kehittämistyössä kuin toiset.

Väitöskirjatyön aineisto on kvalitatiivinen koostuen nauhoitetuista ja litteroiduista työpajakeskusteluista (11 kpl), yksilö- ja/tai ryhmähaastatteluista (noin 5 haastattelua per organisaatio) sekä erilaisista muistioista, dokumenteista ja yhteenvedoista.
Väitöskirjatyön arvioitu valmistumisaika on vuoden 2015 lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Nylander

Tiedote

Miksi joku onnistuu tasa-arvossa, toinen ei?

7.8.2015

Minna Nylander pureutuu tulevassa väitöskirjassaan
Tasa-arvoa palkkaukseen -kehittämishankkeeseen. Siinä paneuduttiin
peruspalkkausjärjestelmien tutkimusavusteiseen kehittämiseen 18
organisaatiossa 2009–2011. Muutamassa organisaatiossa tavoitteisiin
päästiin kiitettävästi. Yleensä kuitenkin tavoitteisiin ei päästy
tai päästiin vain osittain.

Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksen tutkija Nylander
tutkii, miten organisaatioiden edustajat puhuvat tutkijoille
tasa-arvosta ja palkkauksesta. Pyrkimys on selittää, miksi toiset
organisaatiot onnistuvat kehittämistyössä, toiset eivät. Nylanderin
aineisto koostuu 11 työpajakeskustelusta ja kunkin organisaation
keskimäärin viiden edustajan haastattelusta. Lisäksi hän hyödyntää
muistioita, dokumentteja ja yhteenvetoja.

Nylander on tehnyt monografiaväitöskirjaansa vuoden 2013 alusta
apurahoilla, josta vuoden Työsuojelurahaston tutkijastipendillä.

Hyvä aineisto kehittää teoriaa

Nylander pitää Työsuojelurahaston stipendikautensa selvimpänä
tuloksena sitä, että hän varmistui aineistohavaintojensa
kiinnostavuudesta. Lisäksi havainnot ovat hänen mukaansa
vallitsevan järjestelmän oikeuttamisen teorian kannalta uusia. Tätä
nuorta teoriaa on sovellettu organisaatiotutkimuksessa vähän eikä
ilmeisesti lainkaan laadullisessa tutkimuksessa. Nylander arvioi,
että kyseisen teorian perusväittämät auttavat ymmärtämään
tasa-arvoisen palkkauksen kehittämisen kipukohtia.

Tutkija pitää lähtökohtaa teoriakehittelylle hedelmällisenä. Hänen
tuloksensa sekä vahvistavat teorian olettamia että tuovat teoriaan
uutta särmää.

Nylander on esitellyt työtään keväällä 2015 EAWOP-kongressissa
Oslossa sekä kirjoittanut ja toimittanut Palkitseminen ihmisten
johtamisessa -kirjaa (PS-kustannus 3.9.2015).Japaniin Suomen palkkauskokemuksia


 

Minna Nylander on kutsuttu neljän kuukauden tutkijavierailulle
tokiolaiseen Meiji-yliopistoon. Japanissa työn ja perheen
yhdistämisestä keskustellaan runsaasti, sillä perinteisesti naiset
ovat kotona lasten kanssa, ja miehet tekevät erittäin pitkää
työpäivää. Syntyvyys on laskenut Japanissa pitkään.

 

Japanissa on huomattu, että kansantalous ei kestä, jos naiset
eivät osallistu työelämään. Vaihtoehtoisia toimintamalleja
kaivataan. Siksi Nylander järjestää Meiji-yliopistossa seminaarin,
jossa kertoo Suomen tasa-arvoisista palkkauspyrkimyksistä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Hakonen Anu, Nylander Minna (toim.). 2015. Palkitseminen ihmisten johtamisessa. PS-kustannus. ISBN 978-952-451-667-9

https://www.ps-kustannus.fi/Anu-Hakonen/Palkitseminen-ihmisten-johtamisessa.html