Kestävää suorituskykyä hankeorganisaatiossa

Hanketiedot

Hankenumero
200279

Hakija
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sr

Toteuttaja
PBE Performance Ltd Oy

Lisätietoja
Jyrki Komulainen
jyrki.komulainen@liikkuvaaikuinen.fi

Toteutusaika
1.9.2020 - 15.5.2021

Työsuojelurahaston päätös
17.6.2020
4 362 euroa

Kokonaiskustannukset
8 724 euroa

Tulokset valmistuneet
3.9.2021

Tiivistelmä

Uudistunut Liikkuva aikuinen -ohjelma näkyy hankeorganisaatiossamme arjen uudistuneena tekemisenä ja uusina tavoitteina. Kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää hankeorganisaation kestävää suorituskykyä ja tuottavaa työhyvinvointia sekä muutoskyvykkyyttä.

Osallistujat saavat yhteisen kielen tunteista puhumiselle sekä oppivat mikä merkitys on tunnetilalla kestävälle suorituskyvylle ja tuottavalle työhyvinvoinnille. Hanke kehittää johtamistamme ja osallistujien itsensä johtamista tekemällä tunnetilan ja sen merkityksen suorituskyvylle ja työhyvinvoinnille näkyväksi. Tämä toteutetaan PBEP Performance Oy:n uuden innovatiivisen konseptin avulla, joka mahdollistaa tiedolla johtamisen myös tunnesuhdetiedon avulla.

Vaikuttavuus perustuu osallistujien ymmärryksen kasvuun tunnesuhteen merkityksestä suorituskykyyn ja työhyvinvointiin. He alkavat johtamaan itseään ja rakentavalla nostamaan esiin ongelmallisia taustatekijöitä. Osallistujat ryhtyvät tekemään mikropäätöksiä, jotka näyttäytyvät toimintana, jotka ohjaavat heidät pysymään kestävän suorituskyvyn näkökulmasta optimaaliselle alueelle. Tunteet toimivat tässä indikaattorina.

Ryhmän jäsenet oppivat prosessin myötä, että heidän käyttäytymisellään on merkitys ryhmän suorituskykyyn ja työhyvinvointiin.

Esimies voi kertyvän tiedon pohjalta johtaa tiimiä täsmätoimin. Hän vahvistaa asioita, jotka mahdollistavat korkean energiatilan positiivisia tunnetiloja, ja puuttuu haitallisten negatiivisten tunnetilojen taustatekijöihin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jyrki Komulainen

Tiedote

Tuottavaa työhyvinvointia ja kestävää suorituskykyä

3.9.2021

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kehittää johtamista sekä mahdollistaa tiedolla johtaminen tunnetilatiedon avulla sekä arjessa että muutosprosessiemme eri vaiheissa hyödyntäen kestävää suorituskykyä ja työhyvinvointia vahvistavaa sekä tunneosaamista kasvattavaa Powered by Emotion -konseptia (PBE Performance Ltd Oy). Kehityshanke kohdentui Likesin Liikkuva aikuinen ohjelmatoimiston henkilöstöön. Mielestämme nyt käytetty konsepti on hyvin sovellettavissa myös muualla.

Lähtökohdat

Organisaatiomme arki on muutosvaiheessa ja se näyttäytyy uudistuneena tekemisenä ja uusina tavoitteina. Hankkeen avaintulokset, joita tavoittelimme olivat :- Mahdollistaa tiedolla johtaminen tunnetilojen osalta tekemällä näkyväksi henkilöstön tunnetilatietoa
– Luoda työyhteisölle yhteinen kieli tunteista puhumiselle ja niiden taustasyiden reflektoimiselle
– Oppia tunnetaitoja ja niiden merkitystä suorituskyvylle sekä työhyvinvoinnille
– Tehdä näkyväksi tunnetilojen trendit
– Kehittää johtamista.

Kohderyhmät

Kehityshanke kohdentui Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likesin Liikkuva aikuinen ohjelmatoimiston henkilöstöön. Hankeorganisaatio sijaitsee Jyväskylässä ja siihen kuuluu hankkeen alkaessa 10
henkilöä. Hankeorganisaation esimiehenä ja ohjelmajohtajana toimii dosentti Jyrki Komulainen

Menetelmät

Kokemukselliseen oppimiseen perustuvat työpajat kaikille osallistujille
– Powered by Emotion –konsepti Sparky –tunnetilatyökaluineen ja siihen liittyvä systemaattinen esimiehen sparraus. Innovatiivisuus:
PBEP Performance Oy:n uusi, innovatiivinen konsepti mahdollistaa ihmisten työhyvinvoinnin ja suorituskyvyn johtamisen tiedolla. Sen vaikuttavuus perustuu osallistujien ymmärryksen kasvuun ja heidän mikropäätöksiin, joilla on vaikutusta myös tiimin suorituskykyyn ja hyvinvointiin.

Vaikuttavuus

Hanke vahvisti tiimimme yhteistä tekemistä pandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa. Hankkeen aikana koko organisaatiolle toteutetun henkilöstökyselyn tuloksiin verrattuna (josta pystyi irrottamaan Liikkuva aikuinen -toimiston tulokset) tunnetyökalun tulokset olivat esimiehelle huomattavasti arvokkaampia jatkon kannalta. Kokemuksemme perusteella hankkeessa käytetty menetelmä työkaluineen ja tukipalveluineen teki mahdolliseksi tiedolla johtamisen myös johdettavien tunnetiloja. 

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Arvioimme, että menetelmällä on hyvä uutuusarvo ja vaikuttavuus. Uskomme, että se on toistettavissa muissakin kaltaisissamme organisaatioissa ja on hyvin skaalattavissa myös meitä suurempiin organisaatioihin, joten menetelmällä työkaluineen ja tukipalveluineen voisi olla merkittävä rooli kestävän suorituskyvyn ja tuottavan työhyvinvoinnin kehittämisessä suomalaisissa organisaatioissa.

Aineisto

Tuottavaa työhyvinvointia ja kestävää suorituskykyä. Loppuraportti. 2021. Avaa