Kestävän kehityksen periaatteet työn muutosten hallinnan välineenä -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
113333

Hakija
Timo Räikkönen

Toteuttaja
Timo Räikkönen

Lisätietoja
Timo Räikkönen
timo.p.raikkonen@gmail.com

Toteutusaika
1.1.2014 - 31.5.2014

Työsuojelurahaston päätös
14.11.2013
6 000 euroa

Kokonaiskustannukset
6 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2014

Tiivistelmä

Väitöskirjatutkimukseni tarkastelee kestävän työn kehittämistä Suomessa uudenlaisten resurssi- ja ympäristöongelmien aikakaudella. Lähtökohta tutkimukselle on olettamus siitä, että olemassa olevien työn järjestelyjen kehittämistarpeet määräytyvät jatkossa pitkälti kestävän kehityksen näkökulmista käsin.

Väitöskirja kuvaa millaista kestävän työn tulisi olla aihepiiristä käytyjen teoriakeskustelujen valossa ja toisaalta sitä, miten suomalaisen työelämän keskeiset toimijat hahmottavat kestävän työelämän kehittämisen aseman kansallisella tasolla toteutettavissa työpoliittisissa strategioissa. Tällaisen tutkimusasetelman avulla on mahdollista saada näkyviin ideaalimallin ja reaalimaailman väliset vastaavuudet ja jännitteet. Väitöskirjassa huomio kohdennetaan erityisesti kestävän työn ekologiselle ulottuvuudelle, unohtamatta kuitenkaan sitä, että käytännössä kestävyyden eri aspektit kytkeytyvät monin tavoin yhteen ja edellyttävät toisiaan.

Maamme työelämäinstituutiot kamppailevat tällä hetkellä hyvin suurten ongelmien parissa ja kaikilla toimijoilla on suuri tarve löytää uudenlaisia keinoja kehityksen ohjaamiseen nykyistä positiivisempiin suuntiin. Juuri tälle alueelle sijoittuvat monipuolisesti ymmärretyn kestävyysajattelun suurimmat vahvuudet.

Väitöskirjaprojektin tulokset ovat käytettävissä kokonaisuudessaan vuonna 2014.

Hankkeen vastuuhenkilö

Timo Räikkönen

Tiedote

Kuolleella planeetalla ei ole työpaikkoja

31.5.2014

Työelämämme kulkee ekologisesti kestämätöntä polkua. Luonto jää
toiseksi, kun ratkaisuja tehdään työn ja talouskasvun ehdoilla.
Timo Räikkösen väitöstutkimuksen mukaan kello
kuitenkin tikittää, sillä ympäristökriisit töytäisevät koko
yhteiskuntaa tulevaisuudessa aiempaa pahemmin – myös työ- ja
talouselämää.

YTM, HM Timo Räikkösen sosiaalipolitiikan väitös osoittaa, että
ekologisesti kestämätön kehityssuunta työelämässä ei voi jatkua.
Ennemmin tai myöhemmin Suomen kaltaisten työyhteiskuntien on pakko
siirtyä kolmen maapallon resurssit tarvitsevasta tavasta tehdä
töitä ”yhden maapallon työelämään”. Ihmisten taloudellista ja
sosiaalista hyvinvointia kun on mahdollista tavoitella vain
elinkelpoisen maapallon puitteissa. 

Räikkönen viittaa työssään Maailman tila 2014 -raporttiin, jossa
tosiasia summataan ilmaisuna ”ei työpaikkoja kuolleella planeetalla”
.

Hidastaminen ei riitä, vanhaa purettava

Maapallon kantokyvyn rajoissa toimivan työelämän eteen tehdyt
toimenpiteet ovat vielä lähtökuopissaan. Luonnon sijaan ollaan
huolissaan talouden tilasta ja työttömyyden kasvusta.

Työsuojelurahaston tukeman tutkimuksen mukaan kestävän työelämän
rakentamiseen tarvitaan aivan uusia malleja sekä
ajattelutapoja.

Hyvinvointivaltion kulta-aikojen kaltaiseen täystyöllisyyteen ei
siis enää voida pyrkiä yksioikoisesti lisäämällä tuotannon ja
kulutuksen määriä. Kestävyyttä ei saavuteta myöskään vain
kestämätöntä kehitystä hidastamalla, esimerkiksi ekotehokkuutta
parantamalla.

”Jos haluamme siirtyä yhden maapallon työelämään, meillä on
kaksi keskeistä tavoitetta: työelämän kestämättömät rakenteet ja
toimintatavat pitää asteittain purkaa, ja uusille kestäville
ratkaisuille täytyy luoda kasvualusta”, Räikkönen kirjoittaa.

Urakilpailusta kokeiluun

Vaihtoehtoisten ratkaisumallien kehittäminen puolestaan
edellyttää Räikkösen mukaan kiireisistä työrytmeistä vapautumista,
sillä vain oman ajan haltuunoton kautta avautuu tilaa uusille
ajatuksille ja toimintatavoille.

Tie kohti kestävää työn tulevaisuutta voi löytyä parhaiten
käytännön kokeilujen kautta.

Kokeilukulttuuri pohjaa inhimillisten voimavarojen tehokkaaseen
hyödyntämiseen muutostyössä. Nämä voimavarat ovat tällä hetkellä
kuitenkin kiinnittyneinä toisaalle eli esi- merkiksi urakilpailuun
ja työelämän tehokkuusvaatimusten paineessa selviytymiseen.

Räikkösen väitöskirja tarjoaa työelämän kehittäjille tapoja
tarkastella työelämän päätösten ja toimenpiteiden soveltuvuutta
yhden maapallon työelämän oloihin.

Väitöskirjatyö ”Työtä luonnon
ehdoilla? Resilienssiajattelu ja kestävä työ” tarkastettiin
20.5.2016 Tampereen yliopistossa.

 

Toimittaja
Camilla Lehtinen

Aineisto

Räikkönen, Timo. 2016. Työtä luonnon ehdoilla? Resilienssiajattelu ja kestävä työ. Tampere: Tampere University Press. ISBN 978-952-03-0105-7. Väitöskirja. Avaa

Väitöskirjan artikkelit Räikkönen Timo. 2011. The Greening of Work: How Green is Green Enough? Nordic Journal of Working Life Studies 1:1, 117-133.

Räikkönen Timo. 2014. Sustainability as an emerging employment-policy issue? Perspectives from Finland. Sustainability: Science, Practice, & Policy 10:2, 1-10.

Räikkönen Timo. 2013. Kestävä työn tulevaisuus resilienssiajattelua hyödyntämällä? Tehokkuusajattelusta selviytymiskyvyn vahvistamiseen. Futura 1/2013, 34-45.

Räikkönen Timo. 2013. Askelmerkkejä ekologisesti kestävään työn tulevaisuuteen. Työelämän tutkimus 11:2, 99-112.

Julkaisutiedot