Kestävän kehityksen periaatteet työn muutosten hallinnan välineenä -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
112329

Hakija
Timo Räikkönen

Toteuttaja
Timo Räikkönen

Lisätietoja
Timo Räikkönen
timo.p.raikkonen@gmail.com

Toteutusaika
1.2.2013 - 30.11.2013

Työsuojelurahaston päätös
14.11.2012
18 800 euroa

Kokonaiskustannukset
21 500 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2013

Tiivistelmä

Väitöskirjatutkimukseni tarkastelee kestävän työn kehittämistä Suomessa uudenlaisten resurssi- ja ympäristöongelmien aikakaudella. Lähtökohta tutkimukselle on olettamus siitä, että olemassa olevien työn järjestelyjen kehittämistarpeet määräytyvät jatkossa pitkälti kestävän kehityksen näkökulmista käsin.

Väitöskirja kuvaa millaista kestävän työn tulisi olla aihepiiristä käytyjen teoriakeskustelujen valossa ja toisaalta sitä, miten suomalaisen työelämän keskeiset toimijat hahmottavat kestävän työelämän kehittämisen aseman kansallisella tasolla toteutettavissa työpoliittisissa strategioissa. Tällaisen tutkimusasetelman avulla on mahdollista saada näkyviin ideaalimallin ja reaalimaailman väliset vastaavuudet ja jännitteet. Väitöskirjassa huomio kohdennetaan erityisesti kestävän työn ekologiselle ulottuvuudelle, unohtamatta kuitenkaan sitä, että käytännössä kestävyyden eri aspektit kytkeytyvät monin tavoin yhteen ja edellyttävät toisiaan.

Maamme työelämäinstituutiot kamppailevat tällä hetkellä hyvin suurten ongelmien parissa ja kaikilla toimijoilla on suuri tarve löytää uudenlaisia keinoja kehityksen ohjaamiseen nykyistä positiivisempiin suuntiin. Juuri tälle alueelle sijoittuvat monipuolisesti ymmärretyn kestävyysajattelun suurimmat vahvuudet. Väitöskirjaprojektin tulokset ovat käytettävissä kokonaisuudessaan vuonna 2014.

Hankkeen vastuuhenkilö

Timo Räikkönen

Tiedote

Työelämän ekologinen kehittäminen kankeaa

30.11.2013

Timo Räikkönen arvioi, että työelämän
ympäristölähtöisessä kehittämisessä on huolestuttavan paljon
parannettavaa. Ekologisen kestävyyden kysymykset jäävät vielä
selvästi taloudellisten kysymysten varjoon, eikä ekologia juuri näy
esimerkiksi keskeisten työmarkkinajärjestöjen harjoittamassa
edunvalvonnassa. Nämä ovat Räikkösen alustavia päätelmiä hänen
tekeillä olevasta väitöskirjastaan. Hän on keskittynyt artikkelien
kirjoittamiseen Työsuojelurahaston stipendin turvin.

Stipendiajalla väitöskirja eteni viimeisen artikkelin
kirjoittamiseen, yhteenveto-osion suunnitteluun ja loppuopintojen
suorittamiseen. Räikköseltä on jo julkaistu kolme artikkelia ja
neljännen artikkelin lehti on hyväksynyt julkaistavaksi.

Isot ja kiireiset ympäristöongelmat

Väitöskirjan viimeistely on loppusuoralla, joten Timo Räikkönen
pystyy esittämään muutaman päätuloksen tutkimuksestaan.
Ympäristöongelmien mittasuhteet ovat valtavat, mutta käytettävissä
on vain vähän aikaa. Jos pyritään työelämään, joka toimisi
maapallon kantokyvyn rajoissa, on ongelmallista, että tarvittavat
suunnitelmat ja toimenpiteet ovat vielä monilta osin
lähtökuopissaan.

Räikkönen huomauttaa, että melko moni tutkimusta varten
haastatelluista työelämän avaintoimijoista kuitenkin myönsi, että
suomalainen työelämä on isojen muutoshaasteiden edessä. Tilanteen
hallintaa voisi tällöin auttaa uudenlainen kestävyysajattelu.

Ekologia jo suunnittelussa huomioon

Mitä pidemmälle nykyisellä kestämättömän kehityksen tiellä
edetään, sitä voimallisemmin ympäristökriisin seuraukset
heijastuvat koko yhteiskunnan toimintaan. Näin ollen Räikkösen
mielestä olisi perusteltua, että ekologisen kestävyyden näkökulma
otettaisiin nykyistä laajemmin huomioon, kun pohditaan työelämän
tulevia kehitystarpeita.

Räikkönen pyrkii kirjoittamaan keväällä 2014 väitöskirjansa
yhteenveto-osion. Työtä vauhdittaa Työsuojelurahaston
loppuunsaattamisstipendi (TSR
113333). Väitöstilaisuus on määrä pitää
syksyllä 2014.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Räikkönen, Timo. 2013. Askelmerkkejä ekologisesti kestävään työn tulevaisuuteen. Työelämän tutkimus -lehti 11(2): 99-112. http://pro.tsv.fi/tetu/tt/ttindex.htm