Ketjureaktio – ennaltaehkäisevien palveluketjujen kehittäminen työterveysyhteistyössä

Hanketiedot

Hankenumero
200184

Hakija
Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Toteuttaja
Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätietoja
Heidi Lehtonen
heidi.lehtonen@satasairaala.fi

Toteutusaika
1.5.2020 - 28.2.2022

Työsuojelurahaston päätös
1.4.2020
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
14 000 euroa

Tulokset valmistuneet
16.3.2022

Tiivistelmä

Kehittämishankkeen tarkoituksena on edistää SATSHP:n työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä sairastumisia ja vähentää sairauspoissaoloja. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa terveysriskissä olevat työntekijät, ohjata heidät työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyössä luomien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen palveluketjujen piiriin sekä aktivoida työntekijöitä huolehtimaan omasta terveydestään.

Palveluketjut laaditaan seuraaville terveyden- ja hyvinvoinnin osa-alueille: itsensä johtaminen ja tietoisuustaidot, arjen aktiivisuus, uni ja palautuminen sekä hyvä ravitsemus. Laadittujen palveluketjujen toimivuutta pilotoidaan 5 työntekijän kanssa per osa-alue, joiden antaman palautteen perusteella palveluketjuja kehitetään edelleen.

Hankkeen toteutuksen hyödyt eivät ole välittömästi nähtävillä, joten vaikuttavuutta arvioidaan sairauspoissaolojen kehitystä seuraamalla hankkeen päätyttyä. Vaikuttavuuden arvioinnissa hyödynnetään myös sähköisen terveyskyselyn tulosten analyysia ryhmätasolla sekä pilottihenkilöiltä kerättyjä kirjallisia palautteita.

Lyhyen aikavälin odotettavina tuloksina on terveysriskissä olevien työntekijöiden vakioitu aikaisen tunnistamisen toimintamalli työterveyshuollossa sekä tunnistettujen työntekijöiden ohjautuminen saumattomasti palveluketjujen piiriin. Palveluketjujen jälkeen työntekijät ovat aktivoituneita huolehtimaan omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heidi Lehtonen

Tiedote

Ennaltaehkäisevien palveluketjujen kehittäminen työterveysyhteistyössä Satasairaalassa

16.3.2022

Tiivistelmä

Tavoitteena oli tunnistaa terveysriskissä olevat työntekijät, luoda hyvinvointia edistävät palveluketjut henkilöstölle sekä aktivoida työntekijöitä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. Pilottiryhmässä oli 24 henkilöä. Jokainen pilotti osallistui palveluketjujen ydin- sekä syventävään prosessiin tarpeiden mukaan. Tulosten mukaan palveluketjut koettiin hyviksi. Hyödyt eivät ole välittömästi nähtävillä , joten vaikuttavuutta arvioidaan sairauspoissaolojen kehitystä seuraamalla.

Lähtökohdat

Viime vuosina SATSHP:n sairauspoissaolot ovat lisääntyneet: osa sairauspoissaoloista johtuu mielenterveyssyistä, esimerkiksi työperäisestä uupumisesta ja oman elämänhallinnan ongelmista, ja tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista ja vammoista. Tavoitteena oli hankkeessa laadittujen palveluketjujen myötä vaikuttaa ennaltaehkäisevästi sairauspoissaoloihin. Asiantuntijana käytettiin TTL:lta Jaana Laitista.

Kohderyhmät

Työterveyshuolto valitsi varsinaista palveluketjujen pilotointia varten kahdesta eri vastuuyksiköstä piloteiksi yhteensä 20 henkilöä työlähtöisen terveyskyselyn perusteella. Lisäksi hankkeen ohjausryhmän henkilöstöedustajat (4 kpl) lähtivät mukaan pilottiin. Yhteensä pilottiin osallistui siis 24 henkilöä.

Menetelmät

Hankesuunnitelman mukaisesti hanke käynnistettiin sparrauspäivillä ja tiedon keruulla, jotka loivat pohjan palveluketjuille sekä pilotoinnin suunnittelulle. Palveluketjut pilotoitiin 24 pilottihenkilön voimin. Näin haluttiin osallistaa henkilöstöä, mikä on palveluiden kehittämisen keskeinen elementti. Lisäksi pilotointi on oppimisen ja kehittämisen väline: sen avulla huomataan, mikä toimii ja mitä täytyy vielä kehittää.

Vaikuttavuus

Hankkeen vaikuttavuutta arvioitiin ulkopuolisena YAMK-opinnäytetyönä. Tarkoituksena oli arvioida hankkeen toteutumista sekä sen vaikutusta pilottien hyvinvointiin. Palveluketjun stressinhallinnan- sekä syventävien prosessien yksilölliseen ohjaukseen ja kohdennettuihin, konkreettisiin keinoihin oltiin tyytyväisiä.. Firstbeat Hyvinvointianalyysi koettiin informatiiviseksi ja hyödylliseksi. Haasteina koettiin oman työn kuormittavuus ja työajan epäsäännöllisyys ja oma ajankäytön hallinta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeessa laadittiin ja pilotoitiin työterveysyhteistyönä yhteensä neljä eriteemaista palveluketjua. Lisäksi hankkeen aikana laadittiin Mielenjohtamisen verkkovalmennusalusta, jonka tavoitteena oli lisätä henkilöstön hyvinvointia, keskittymiskykyä ja läsnäolotaitoja. Molemmat ovat uutuusarvoltaan isoja asioita, kun kyseessä on kuntayhtymän henkilöstöä varten kehitetyt hyvinvoinnin työkalut.

Aineisto

Ketjureaktio – kehittämishankkeen loppuraportti. 22.2.2022. Avaa