Kielikeskus tulevaisuuden työpaikkana: tavoitteet, toimintamallit ja työnteon tilat

Hanketiedot

Hankenumero
114301

Hakija
Jyväskylän yliopiston kielikeskus

Toteuttaja
Jyväskylän yliopiston kielikeskus

Lisätietoja
Juha Jalkanen
juha.jalkanen@jyu.fi

Toteutusaika
1.8.2014 - 28.2.2015

Työsuojelurahaston päätös
18.6.2014
7 182 euroa

Kokonaiskustannukset
14 364 euroa

Tulokset valmistuneet
28.2.2015

Tiivistelmä

Työelämän muutokset näkyvät kielikeskuksen arjessa erilaisten työtehtävien ristipaineena. Opetustyön rinnalle tulee jatkuvasti uusia ja uudenlaisia kehittämistehtäviä, joille tyypillistä on se, että niiden tavoitteet ovat usein abstrakteja ja edellyttävät luovaa, kokeilevaa ja neuvottelevaa lähestymistapaa.

Hankkeen tavoitteena on suunnitella, pilotoida ja arvioida kehittämistyön hallintaan yksilö- ja organisaatiotasolla uudentyyppisiä malleja, joiden avulla voidaan vähentää työn kuormittavuutta ja siten lisätä henkilöstön työhyvinvointia.

Uusien toimintamallien teoreettisena ja menetelmällisenä lähtökohtana on verkostomainen työskentely (Oivallus 2011). Staattisten ja tiukkaan määriteltyjen tiimien sijaan työskentely rakentuu henkilöstön erilaisten asiantuntijuusprofiilien varaan, jolloin keskeistä on tunnistaa, millaista erityisasiantuntemusta kullakin työyhteisön jäsenellä on ja muodostaa erilaisia kokoonpanoja tehtävän työn tavoitteesta ja vaiheesta riippuen.

Ulkopuolisena asiantuntijana hankkeessa toimii VTM Kirsi Juva Como Helsinki -työparitoimistosta. Hän on toiminut Oivallus-hankkeen (www.ek.fi/oivallus) projektipäällikkönä sekä ollut mukana monissa työelämän kehittämishankkeissa. Oivallus-hankkeen tuloksia soveltaen tässä hankkeessa rakennetaan yhteistä ymmärrystä työn muutoksesta sekä kehitetään uudenlaisia toimintamalleja koulutusorganisaatioiden käyttöön.

Hankkeen tulokset julkaistaan vuoden 2015 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juha Jalkanen

Tiedote

Kun malli puuttuu, kysytään luovuutta

28.2.2015

Kielikeskuksissa opetustyön rinnalle tulee jatkuvasti uusia
kehittämistehtäviä. Niinpä Jyväskylän yliopiston kielikeskus päätti
määritellä työnsä tavoitteita ja toimintatapoja uudelleen. Kun
kaikkeen ei ole valmista mallia, vaaditaan luovuutta. Sitä
kielikeskus haki kehittäjältä, joksi valikoitui valtiotieteen
maisteri
Kirsi Juva Como Helsinki -työparitoimistosta.

Kielikeskuksen väki suhtautui koko hankeajan kunnianhimoisesti
työnsä ja työpaikkansa kehittämiseen. Kielikeskuksen johto omalla
sitoutumisellaan sitoutti muita. Como koki toimineensa
kielikeskuksen kanssa, ei niinkään kielikeskukselle. Tämä on
tulosten jalkautumiselle tärkeää ja kehittämishankkeissa melko
harvinaista.

Como kokosi hankkeen vaiheet, menetelmät ja tulokset
reseptikirjaksi. Kielikeskus aikoo käyttää ja kehittää
reseptikirjaan koottuja oppeja.

Työsuojelurahaston tukema hanke onnistui. Kielikeskus arvostaa
työtapojensa kehittämistä ja tuntee saaneensa tähän Como
Helsingiltä työvälineitä. Työtapoja aiotaan tarkastella myös
jatkossa.

Pulmina kiire ja näkyvyys

 

Hanke koostui kolmesta työpajasta, kahdesta kokeilujaksosta sekä
pienryhmien ja Comon sessioista. Aluksi elokuun 2014
tulevaisuuspajassa selvisi, että kielikeskus voi varsin hyvin
kehittyä tulevaisuuden työpaikaksi.

 

Pulmaksi nousi kuitenkin se, miten kehittää työtapoja ja työpaikkaa
siten, ettei kiire lisäänny. Lääkkeeksi kielikeskus kokeili
kokouksissaan monipuolisesti Comon ohjeistamia työn ja kiireen
hallinnan välineitä. Näin kokoukset saatiin sujuvammiksi.

 

Toinen iso kysymys on viestinnän kehittäminen: Miten kielikeskus
osaa viestiä sitä, että maailman muutokset muuttavat myös
kielikeskusta?  

Aineettomuuden noustessa vaaditaan lisää konkretisointeja eli
näkyväksi tekemistä. Samaan suuntaan kehitystä vie jatkuvasti
kasvava tiedonmäärä. Kielikeskuksessa luotiin kokeiluja, joissa
vanhaa sanoitettiin uudestaan ja olemassa olevaa konkretisoitiin ja
visualisoitiin. Syntyi myös täysin uusia tapoja kertoa
kielikeskuksesta.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Loppuraportti: Avaa