KIKO (Kitkaton Kommunikointi) -palvelutuotteen sertifiointikoulutuksen kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
116397

Hakija
Oulun yliopisto

Toteuttaja
Oulun yliopisto

Lisätietoja
Tarja Leinonen
tarja.leinonen@oulu.fi

Toteutusaika
1.1.2017 - 16.4.2017

Työsuojelurahaston päätös
24.10.2016
18 000 euroa

Kokonaiskustannukset
33 306 euroa

Tulokset valmistuneet
16.4.2017

Tiivistelmä

KIKO (Kitkaton Kommunikointi) -palvelutuotteen sertifiointikoulutushankkeessa kehitetään konsulteille suunnattu koulutusmenetelmä, jonka tavoitteena on taata KIKO -tuotteistushankkeessa (hankenumero 116198) muotoillun KIKO -palvelutuotteen laadukas ja oikeaoppinen käyttäminen organisaatioiden kehittämistyössä.

KIKO -palvelutuote perustuu KIKO (Kitkaton kommunikointi) -hankkeessa ja Vuorovaikutuskorostettu EHSQ-johtaminen -hankkeessa (hankenumerot 112299 ja 115057) kehitettyyn ja testattuun KIKO –prosessiin, jossa organisaation vuorovaikutusta kehitetään kolmella eri tasolla (yksilö, – työyhteisö – ja organisaatiotaso). KIKO –prosessista muotoiltu palvelutuote on monitasoinen ja prosessinomainen ja sitä on mahdollista räätälöidä asiakkaan tarpeisiin. Näin ollen tuote on laajasti sovellettavissa ja hyödynnettävissä kaikenlaisissa työorganisaatioissa. Tuotemoduulit sisältävät useita erilaisia menetelmiä, joiden haltuun ottaminen vaatii systemaattisen koulutuksen.

Hankkeessa määritellään kriteerit koulutukseen hyväksyttävien konsulttien pohjatiedolle ja –kokemukselle, valmistellaan koulutus- ja markkinointimateriaalit sekä testataan koulutusmallin toimivuus. Hankkeen aikana myös koulutetaan ensimmäiset valtuutetut KIKO -konsultit. Hanke toteutetaan Oulun yliopiston ja Ahaa Vision Oy:n yhteistyönä. Hankkeessa hyödynnetään myös KIKO –tuotteistushankkeessa mukana olleiden Osuuskauppa Arinan ja ammattiopisto Luovin palautetta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tarja Leinonen

Tiedote

Konsultteja kitkattomaan viestintään

16.4.2017

Oulun yliopiston tänä keväänä toteuttamassa hankkeessa on luotu koulutusmalli, jolla koulutetaan ja sertifioidaan konsultteja kehittämään organisaatioiden viestintää. Kehittämistyössä käytetään aiemmin luotua palvelutuotetta nimeltä KIKO eli Kitkaton Kommunikointi.

Pilottijakson päätteeksi valmistuivat ensimmäiset kahdeksan valtuutettua KIKO-konsulttia. Työsuojelurahasto on rahoittanut koulutushanketta samoin kuin palvelutuotteen muotoiluun tähdänneitä aiempia hankkeita.

Edellyttää kokemusta kehittämistehtävistä

Kitkattoman kommunikoinnin prosessissa organisaation vuorovaikutusta kehitetään kolmella tasolla: yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasolla. Prosessista muotoiltua palvelutuotetta on mahdollista räätälöidä asiakkaan tarpeisiin. Näin ollen tuote on laajasti sovellettavissa ja hyödynnettävissä kaikenlaisissa työorganisaatioissa.

KIKO-malli sisältää useita moduuleja ja menetelmiä, joiden omaksuminen vaatii systemaattista ja aikataulutettua tuotekoulutusta. Hankkeessa määriteltiin koulutukseen valittavien konsulttien pohjatietokriteerit. Konsulteilta vaaditaan, että heillä on vähintään kahden vuoden työkokemus ryhmien ja yhteisöjen kanssa toimimisesta esimies- tai kehittämistehtävissä. Vaihtoehtoisesti heillä voi olla kokemusta työyhteisöjen hyvinvointiin ja tuottavuuteen liittyvästä tutkimustyöstä. Lisäksi vaaditaan soveltuvaa yliopisto- tai korkeakoulututkintoa tai muulla tavoin hankittua tietämystä, esimerkiksi pitkää työkokemusta kehittämistehtävistä.

Koulutuksen kohderyhmänä olivat konsultit ja sisäiset henkilöstön kehittäjät. Osallistujia rekrytoitiin muun muassa joukkoviestimien kautta, tapahtumissa, Facebook-kampanjalla ja tekemällä suorarekrytointia.

Hankkeessa suunniteltiin koulutusmalli painotuksineen ja aikatauluineen sekä muotoiltiin konsulteille luovutettava koulutusmateriaali. Koulutusmenetelminä oli tuotemoduuleihin perehdyttäviä luentoja ja kuhunkin tuotemoduuliin liittyviä yksilö-, pari- ja pienryhmäharjoitteita.

Koulutus sai osallistujilta hyvää palautetta. Palautteen perusteella jatkossa arvioidaan vielä koulutuksen pituutta ja mahdollisesti lisätään useampia vaihtoehtoisia välitehtäviä. Nyt koulutus oli kaksipäiväinen.

Koulutuksia jatkossa tarpeen mukaan

Sertifiointikoulutuksen tuloksena suomalaiseen työelämään syntyy pätevyyttä kehittää organisaatioiden toimintaa vuorovaikutuksen ja viestinnän keinoin käyttäen apuna KIKO-palvelutuotetta. Koulutuksen jälkeen konsultit kykenevät kartoittamaan asiakasorganisaatioiden tarpeet ja tarjoamaan heille tarpeiden mukaisesti räätälöityä KIKO-prosessia. Sertifiointikoulutuksen yhtenä tavoitteena on, että KIKO-menetelmää käytetään työelämän kehittämisessä suunnitellulla ja laadukkaalla tavalla.

KIKO-sertifiointikoulutusta järjestetään jatkossa kiinnostuksen mukaan. Koulutukseen voivat osallistua kaikki vuorovaikutuksen kehittämisestä kiinnostuneet konsultit tai sisäiset kehittäjät, jotka täyttävät KIKO-konsulteille asetetut pohjatietovaatimukset.

Oulun yliopiston kumppanina hankkeessa on ollut Ahaa Vision Oy. Hankkeessa on hyödynnetty KIKO-tuotteistushankkeeseen osallistuneiden Osuuskauppa Arinan ja ammattiopisto Luovin palautetta.

Toimittaja
Elina Mattila-Niemi

Aineisto

. Loppuraportti. 2017. Avaa

Oulun yliopisto: KIKO-prosessi parantaa yrityksen vuorovaikutusta ja kilpailukykyä. http://www.oulu.fi/yliopisto/node/46082

Business Oulu: Monitieteisen kehittämisen tulos – ensimmäiset KIKO-konsultit sertifioidaan. https://www.businessoulu.com/fi/uutiset/monitieteisen-kehittamisen-tulos-ensimmaiset-kiko-konsultit-sertifioidaan.html

Tiedon silta: Kitkaton kommunikointi sujuvoittaa vuorovaikutusta. http://tiedonsilta.fi/kitkaton-kommunikointi-sujuvoittaa-vuorovaikutusta/