Kilpailukyvyn kehittäminen, innovatiivisuutta, osaamista ja tuottavuutta parantamalla ja yhteisöllisyyden lisäämisellä luodaan edellytykset aloitteelliselle, itseohjautuvalle ja tulokselliselle työskentelylle.

Hanketiedot

Hankenumero
115389

Hakija
Sahala Works Oy

Toteuttaja
Sahala Works Oy

Lisätietoja
Reijo Rintala
reijo.rintala@sahala.fi

Toteutusaika
5.10.2015 - 29.1.2016

Työsuojelurahaston päätös
5.10.2015
12 795 euroa

Kokonaiskustannukset
25 590 euroa

Tulokset valmistuneet
29.1.2016

Tiivistelmä

Kehittämisohjelman tavoitteet
1. Kehittää, motivoida, innovatiivisuutta ja yhteistyötä tukeva ilmapiiri hyvien vuorovaikutustaitojen toteuttamisella
2. Oppimismyönteisen ilmapiirin ja me-hengen kehittäminen
3. Työyhteisöntaitojen kehittäminen, jossa sovelletaan LMX-teoriaa.
4. Operatiivisen johtamisen kehittäminen monipuoliseksi; osallistuvaksi, kannustavaksi, edellytysten luojaksi, valmentavaksi, häiriöiden käsittelijäksi.
5. Osaamisen parantamisen yhtenä merkittävänä tavoitteena on kehittää henkilökohtainen työntekijöiden kehityskortti, osaamisen ja energian ylläpitäjänä ja työhyvinvoinnin välineenä.
6. Antaa esimiehille ja avainhenkilöille hyvät valmiudet muutosten hallintaan ja niiden viestintään.
7. Tiimi/pienryhmätoiminnalla ja sen kehittämisellä saadaan hiljaista tietoa käyttöön, jolloin toimintatapaa kehitetään asiakaslähtöiseksi ja jatkuvan parantamisen toiminnaksi.
8. Yrityskulttuurin kehittäminen avoimeksi, luottamukselliseksi, innovatiiviseksi, jollin luodaan edellytykset pidemmällä aikajänteellä ” kiva tulla töihin” tunteen.

Menetelmät:
Asioita käsitellään ja ratkaistaan yksilö- ja pienryhmissä. Valmennuksessa hyödynnetään työelämän viimeisimpiä kehittämismenetelmiä LMX-teoriaa ja Lean toimintamallia.

Tulokset valmiina ja käytettävissä Toukokuu 2016 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Reijo Rintala

Tiedote

Avoin yrityskulttuuri tukee työn tuottavuutta

29.1.2016

Sahala Works Oy:n tehdashallin työpisteet sijoiteltiin siten,
että työ sujuu. Kehittämishankkeessa myös työprosessit
uudistettiin. Konsultti
Erkki Halttunen Manageritiimi Oy:stä toimi
asiantuntijana hankkeessa, jossa yrityskulttuuria muokattiin
avoimemmaksi.

Kaikki työntekijät saavat työvuoronsa alussa esimiehiltä tiedon,
mitä kukin tekee päivän aikana. Tuotannon työryhmien ja niiden
yhdyshenkilöiden, työnjohtajien ja työnsuunnittelun tehtävät
otettiin uudelleen määriteltyinä käyttöön.

 

Yhteistyöhön piristystä

 

Lämpö- ja energiateknologiayritys Sahala Works Oy:ssä
käynnistettiin kilpailukyvyn kehittämisohjelma marraskuussa 2015,
kun markkinoinnin, hankinnan, suunnittelun ja tuotannon yhteistyö
ei sujunut. Kiva tulla töihin -tunne asetettiin päämääräksi.

 

Ensimmäisissä työpajoissa osallistujat saivat sanoa, miten he
kehittäisivät yritystä menestyjäksi ja miten kaikki työntekijät
jaksaisivat tehdä eläkeikäänsä asti yhtiössä töitä.

Vanha toimintamalli hyppyytti

 

Työntekijät päättelivät, että heidän työmotivaationsa ja työn
tuottavuus kärsivät vanhasta toimintamallista. Työntekijät
joutuivat niin sanotusti hyppimään sekavassa hallissa vuoronsa
aikana.

 

Niinpä työntekijöiden työpajoissa korostui tehdashallin layoutin
eli työpisteiden sijoittelu ja työprosessien kehittäminen. Layoutin
pitäisi sopia tuotannon prosesseihin.

 

Layout päätettiin uudistaa työpajoissa, joihin saatiin edustus
tehtaan kaikista henkilöstöryhmistä. Työpajoissa keskusteltiin
avoimesti, ja työryhmät kävivät tehtaalla suunnittelemassa
työpisteiden sijaintia.

 

Tehtaan johto totesi uuden layoutin hyvin tehdyksi, joten
tehdashallin uusi layout otettiin käyttöön keväällä 2016.

Oikeaan suuntaan menossa

 

Loppuraportin mukaan työntekijöiden motivaatio ja sitoutuminen
paranivat hankeaikana selvästi, samoin toimihenkilöiden
aloitteellisuus. Oppimista ja työssä kehittymistä alettiin arvostaa
entistä enemmän.

 

Kun työntekijät pääsivät vaikuttamaan työyhteisönsä kehittämiseen
ja johto toteutti ehdotukset nopeasti, työn tuottavuus alkoi
parantua. Mittaus osoitti, että esimerkiksi sisäinen
toimitusvarmuus edistyi selvästi.

 

Työsuojelurahasto tuki kehittämishanketta
kehittämisavustuksella. 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Loppuraportti

Sahala Works Oy: Kilpailukyvyn kehittäminen, innovatiivisuutta, osaamista ja tuottavuutta parantamalla ja yhteisöllisyyden lisäämisellä luodaan edellytykset aloitteellisele, itseohjautuvalle ja tulokselliselle työskentelylle. 2016. Sivuja 16. Avaa