Kirja ”VAPAUTA INTUITIOSI” (työnimi) kuvaa intuition käyttöä eri ihmisillä, eri ammateissa

Hanketiedot

Hankenumero
115291

Hakija
Asta Raami

Toteuttaja
Asta Raami

Lisätietoja
Asta Raami
asta.raami@innerversity.org

Toteutusaika
15.5.2015 - 30.4.2016

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2015
7 600 euroa

Kokonaiskustannukset
9 600 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2016

Tiivistelmä

Hankkeen tuotoksena syntyvä kirja lisää ymmärrystä mahdollisuuksista hyödyntää intuitiota työelämässä ja eri ammateissa. Kirja myös poistaa intuitioon liittyviä virhekäsityksiä ja kulttuurista stigmaa.

Intuitioita on erilaisia. Kirja avaa intuition monimuotoista käsitettä ja lisää suvaitsevuutta tietämisen eri muotoja kohtaan. Esimerkiksi asiantuntijoiden intuitio on hyvin tärkeä tietämisen tapa ja oikein käytettynä siitä on lukuisia hyötyjä. Intuitio on myös keskeinen osa luovuutta, ja intuition tiedostava käyttö auttaa ratkaisemaan mahdottomilta näyttäviä ongelmia, hyödyntämään muuttuvaa ympäristöä, huomaamaan heikkoja signaaleja sekä ennakoimaan tulevaa.

Kaikki tieto voi olla luonteeltaan epäluotettavaa, myös analyysin kautta saatu tieto. Tämän vuoksi tulee tietämisen prosesseja tarkastella laajemmin ja antaa välineitä intuitiivisen tiedon – esimerkiksi oman kokemusperäisen tai ammatillisen sanattoman tiedon – hyödyntämiseen ja luotettavuuden arvioimiseen. Intuition luotettavuuden arviointi perustuu erottelukyvyn kehittämiseen, ja teos avaa erityisesti tätä näkökulmaa.

Kirjan aineisto koostuu eri ammateissa toimivien ihmisten kertomuksista. He kuvaavat miten he käyttävät intuitiotaan osana työtään, miten sanallistavat sen ja miten ovat vuosien kuluessa oppineet tunnistamaan oman luotettavan intuitionsa. Intuitiota käsittelevä väitöskirjani toimii tieteellisenä taustamateriaalina, jota vasten henkilökohtaisia kertomuksia tarkastellaan.

Kirja julkaistaan keväällä 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Asta Raami

Tiedote

Intuition äärelle – luota sisäiseen tietoosi

30.4.2016

Ihmisen ajattelu on karkeasti kahdenlaista: tietoista päättelyä ja intuitiota. Intuitio on usein ylenkatsottu tietämisen tapa, joka jää helposti hyödyntämättä niin työelämässä, koulutuksessa kuin henkilökohtaisesti tärkeissä ratkaisuissa.

Asta Raami on tutkinut intuitiota ja sisäisen tietämisen monimuotoisuutta pitkään. Vuonna 2015 hän väitteli Aalto-yliopistossa intuitiosta ja sen kehittämisestä. Tutkimus oli uraauurtava, sillä intuition kehittämistä ei ollut aiemmin juurikaan tutkittu.

Vuonna 2016 hän on julkaissut yleistajuisen ja inspiroivan kirjan Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä. Teos hyödyntää väitöskirjaa taustamateriaalinaan. Teos hälventää intuition kulttuurista stigmaa ja avaa monimutkaisissa ongelmissa tarvittavaa tietämistä ja osaamista yleistajuisesti.

Työsuojelurahasto tuki kirjan kirjoittamista stipendillä.

Intuitiivisia taitoja voi kehittää

Raamin mukaan jokainen ihminen on intuitiivinen ja kaikilla on monenlaisia intuitiota eli sisäisen tietämisen tapoja.

Intuitio ei ole sattumanvarainen oivallus vaan intuitiivisen tietämisen taitoja voi tietoisesti kehittää. Älykäs intuitio koostuu kolmesta taidosta: kyvystä virittyä intuitioon, sen lukutaidosta ja kyvystä arvioida sen luotettavuutta.

Käytännönläheinen teos pohtii intuitiota monesta näkökulmasta. Mukana on tieteellisiä tutkimustuloksia, käytännön harjoituksia ja työkaluja, jotka auttavat oman intuition toiminnan havainnoinnissa.

Peilauspintaa kertomuksista

Kirjassa eri alojen asiantuntijat, tavalliset ihmiset ja myös kirjoittaja itse kertovat, kuinka he hyödyntävät intuitiota elämässään.

Joukossa on taiteilijoita, muotoilijoita, opettajia, keksijöitä, lääkäreitä, käsityöläisiä, yritysjohtajia, insinöörejä, eläkeläisiä, perheenäitejä ja -isiä sekä nuoria.

Raamin mukaan on vahvistunut, että tarve kirjan aihepiirin tiedolle on ollut suurta. Ihmiset kaipaavat ennen kaikkea käytännönläheisiä ja sovellettavia työkaluja intuition potentiaalin saamiseksi käyttöön osana asiantuntijuutta, omaa elämää ja työyhteisöjä.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Asta Raami. 2016. Avaa

Asta Raami. 2016. Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä. 220 sivua. Kustantamo S & S.ISBN 978-951-52-377-98

Myynti:http://kustantamo.sets.fi/kirja/alykas-intuitio/

Intuitiota voi kehittää. Tiedon silta 2017. https://tiedonsilta.fi/intuitiota-voi-kehittaa/