KITI – Kilpailukykyä tietojohtamisella

Hanketiedot

Hankenumero
116383

Hakija
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Toteuttaja
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja
Henri Hussinki
henri.hussinki@lut.fi

Toteutusaika
1.7.2017 - 31.12.2018

Työsuojelurahaston päätös
24.10.2016
70 000 euroa

Kokonaiskustannukset
120 600 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2018

Tiivistelmä

Nykytaloudessa tietoa pidetään tärkeimpänä tuotannontekijänä. Tiedon merkityksen kasvaessa on alettu puhumaan tietotaloudesta, jossa tärkein kestävän kilpailuedun lähde on se, mitä organisaatiossa tiedetään ja osataan, miten siellä käytetään tietoa ja kuinka nopeasti siellä kyetään oppimaan uutta ja organisoitumaan ketterästi. Projektissamme tarkastellaan yritysten tuottavuutta tietojohtamisen käytänteiden näkökulmasta. Tutkimme niitä keinoja ja välineitä, joiden tavoitteena on vaikuttaa yrityksen tietoresursseista saatavaan hyötyyn. Tietojohtamisen käytänteet ulottuvat strategisen tason johtamisesta yksilöjohtamiseen, muodostaen kattavan valikoiman käytänteitä, joilla on havaittu olevan yhteys yritysten suorituskykyyn. Tietojohtaminen on alue jossa käytäntö kulkee teorian edellä, ja edelläkävijäyritykset kehittävät ja toteuttavat uusia toimintatapoja ennen tutkijoita. Näin ollen tietojohtamisen avulla suoristuskykyään parantamaan pystyvissä suomalaisyrityksissä toteutettavat käytänteet ovat myös tieteen kannalta kiinnostavia esimerkkejä. Tapaustutkimuksiin pohjautuen koostamme kuvauksen parhaista tietojohtamisen käytännöistä suomalaisissa yrityksissä, jonka jälkeen sovellamme tätä ymmärrystä kolmen suomalaisen heikosti tietojohtamista hyödyntävän yrityksen toimintatutkimukselliseen kehittämiseen. Tämä synnyttää uutta ymmärrystä valmiuksista, vaatimuksista ja haasteista jotka tulisi ottaa huomioon yrityksen tuottavuutta parantavaa tietojohtamista käyttöönotettaessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Henri Hussinki

Tiedote

Uutta tietoa suomalaisyritysten parhaista tietojohtamiskäytänteistä

31.12.2018

Kilpailukykyä tietojohtamisella -tutkimushankkeessa etsittiin keinoja ja välineitä suomalaisyritysten tuottavuuden edistämiseksi tietojohtamisella. Toimivimmiksi osoittautuivat johtamiskäytänteet, jotka edistävät tiedonkulkua, tiedon jakamista ja tiedon tehokasta hyödyntämistä koko organisaatiossa. Avoin, rakentavaa keskustelua tukeva ilmapiiri osoittautui tällaisten johtamiskäytänteiden parhaaksi mahdollistajaksi.

Vaikka suomalaisyrityksistä löytyy merkittävää tieto- ja osaamispotentiaalia, on tuottavuuden parantaminen tiedon johtamisen avulla vielä harvinaista. Kilpailukykyä tietojohtamisella -hanke tutki paitsi suomalaisyritysten menestyksen kannalta toimivimpia tietojohtamiskäytänteitä, myös niiden käyttöönoton tukemista sellaisissa suomalaisyrityksissä, joille tietojohtaminen on vieraampi tai täysin uusi asia.

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa toteutetussa hankkeessa työskenteli projektipäällikkönä tutkijatohtori Henri Hussinki ja projektitutkijana Pia Adibe. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi professori Aino Kianto. Työsuojelurahasto tuki hanketta tutkimusmäärärahalla. 

Kuvaus tietojohtamisen parhaista käytänteistä 

Tutkimushankkeen ensimmäisessä vaiheessa kerättiin tapaushaastattelujen avulla tietoa johtamiskäytänteistä kuudessa suomalaisyrityksessä, joissa oli kohennettu suorituskykyä erityisesti tietojohtamisen avulla. Tutkijat koostivat aineiston perusteella kuvauksen parhaista tietojohtamisen käytänteistä. 

Tutkimushankkeen toisessa vaiheessa näitä tunnistettuja parhaita käytänteitä sovellettiin kahdessa sellaisessa suomalaisyrityksessä, jotka eivät olleet aiemmin hyödyntäneet suunnitelmallista tietojohtamista, tai jotka olivat kohdanneet tietojohtamiseen liittyviä haasteita. 

Käyttöönottovaiheesta kerättiin aineistoa toimintatutkimuksellisin menetelmin, eli tutkijat seurasivat muutosta, antaen yritysten itse tehdä kriittisimmät päätökset. 

Tiedon jakamista kannattaa edistää koko organisaatiossa

Tutkimushanke osoitti yritysten kokevan toimivimmiksi ja hyödyllisimmiksi sellaiset tietojohtamiskäytänteet, jotka kehittävät tiedonkulkua, tiedon jakamista ja olemassa olevan tiedon tehokasta hyödyntämistä kautta koko organisaation. 

Tietojohtamiskäytänteiden mahdollistajaksi nähtiin puolestaan avointa ja rakentavaa keskustelua tukeva ilmapiiri, jonka lähtökohtana on organisaation johdon näyttämä esimerkki avoimesta ja runsaasta tiedon jakamisesta. Tutkijoiden mukaan tällaisen kulttuurin rakentamisen edellytys on usein pitkällinen ja syvällinen muutosprosessi.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Aino Kianto, Henri Hussinki ja Pia Adibe. . Loppuraportti. Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto. Tutkimusraportit –Research Reports: Lappeenranta. 2019.ISBN 978-952-335-332-9ISBN 978-952-335-333-6(PDF)ISSN-L 2243-3376ISSN 2243-3376 Avaa

Hussinki, H., Kianto, A. and Adibe, P. , Best knowledge-based human resource management practices: findings from Finnish firms, 2018, Proceedings of the 19th European Conference on Knowledge Management – ECKM 2018, 6-7.9.2018, Padua, Italy. (Esitelmä ja konferenssipaperi)

Hussinki, H., Kianto, A. and Adibe, P. , Standout knowledge management practices in Finnish companies, 2019, TAKE Conference 2019, 3.-5.7.2019, Vienna, Austria. (Esitelmä ja konferenssipaperi)