Kitkaton kommunikointi (KIKO) – Hanke tuotanto-organisaation vuorovaikutuksen kehittämiseksi

Hanketiedot

Hankenumero
112299

Hakija
Oulun yliopisto Tuotantotalouden osasto Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

Toteuttaja
Oulun yliopisto Tuotantotalouden osasto Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

Lisätietoja
Hannu Soini
hannu.soini@oulu.fi

Toteutusaika
1.1.2013 - 31.5.2014

Työsuojelurahaston päätös
13.12.2012
143 000 euroa

Kokonaiskustannukset
175 300 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2014

Tiivistelmä

KIKO -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään suomalaisten teknologia- ja suunnittelualan organisaatioiden vuorovaikutustaitoja niin yksilö- työyhteisö kuin organisaatiotasoilla. Menetelminä käytetään konsultatiivista työotetta, etnografiaa ja osallistuvaa suunnittelua. Vuorovaikutustaidoilla ja -kulttuurilla on yhteys organisaation innovatiivisuuteen ja esimiestyöhön, joka puolestaan vaikuttaa työyhteisön toimintaan, tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin. Kitkaton kommunikointi on avainasemassa.

Hankkeessa vuorovaikutustaitoja kehitetään systemaattisesti konkreettisten harjoitusten avulla ja niiden heijastumista ja toteutumista seurataan yritysten toimintojen eri tasoilla. Hankkeen tulokset näkyvät uutena osaamisena ja menetelminä kohdeyrityksissä heti hankkeen aikana ja toimialalla laajemmin hankkeen puolivälistä alkaen mm. Teknologiateollisuuden työhyvinvointihankkeen kautta.

Tuloksista on apua myös täydennyskoulutus ja -konsultointipalveluiden kehittämisessä. Lisäksi hankkeen tulosten perusteella voidaan kehittää teknisen alan koulutusohjelmiin sisältyvää vuorovaikutuskoulutusta.

Hankkeelle perustetaan Internet-sivut (http://www.kiko-hanke.com), jotka tarjoavat ajantasaista tietoa hankkeen etenemisestä ja lisäresursseja kohdeorganisaatioiden käyttöön. Hankkeen lopussa pidetään tulos- ja palauteseminaari kohdeorganisaatioiden ja sidosryhmien kesken. Hankkeen päätyttyä tuloksista julkaistaan artikkeleita niin ammatillisilla kuin tieteellisillä foorumeilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannu Soini

Tiedote

Kuuntele, vältä oletuksia, kokeile avoimia kysymyksiä

31.5.2014

Ammatillisia vuorovaikutustaitoja voi opiskella ja harjoitella.
Vuorovaikutuskoulutukseen osallistuneet pitävät itse hyvinä
käytänteinä ihmisten kohtaamisessa muun muassa kuuntelemista,
läsnäoloa, malttia ja rauhallisuutta, tulkintojen ja oletusten
välttämistä ja avointen kysymysten käyttämistä.

Minun kokemukseni ei välttämättä ole sama kuin sinun kokemuksesi
– ymmärrän, jos ehdottamani vaihtoehto ei saanut toivomaani
vastaanottoa. Etenen maltillisesti ja rauhallisesti. Annan
positiivista palautetta ja iloitsen muiden onnistumisen
kokemuksista.

Esimiesten ja työntekijöiden vuorovaikutuskoulutus sisältyi
Kitkaton kommunikointi -tutkimushankkeeseen, jonka toteuttivat
Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusryhmä ja
kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö.

Vuorovaikutusta tutkittiin ja kehitettiin kuudessa tuotanto- ja
palveluyrityksessä – niin yksilö-, työyhteisö- kuin
organisaatiotasoilla.

Työsuojelurahasto rahoitti hanketta tutkimus- ja
kehitysmäärärahalla.

Subjektiivista työhyvinvointia ja kilpailuetua

Vuorovaikutustaitojen merkitys työelämässä on noussut
keskeiseksi tekijäksi niin subjektiivisen työhyvinvoinnin kuin
kilpailuedun kannalta. Kilpailuetu syntyy pitkälti siitä, miten
hyvin ihmiset pystyvät toimimaan yhdessä.

Vuorovaikutustaidoilla ja -kulttuurilla on yhteys organisaation
innovatiivisuuteen ja esimiestyöhön, jotka puolestaan vaikuttavat
työyhteisön toimintaan, tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin.

Tutkijoiden mukaan vuorovaikutustaitojen ja -kulttuurin
kehittäminen on perusedellytys Euroopan paras työelämä 2020
-tavoitteiden toteutumiselle. Vuorovaikutuksen tutkiminen
edellyttää monitieteistä tutkimusyhteistyötä.

Kolmessa vaiheessa

Hankkeessa paitsi tutkittiin ja kehitettiin
kohdeorganisaatioiden vuorovaikutusta yksilö- ja
työyhteisötasoilla, myös etsittiin uusia tapoja kehitettyjen
vuorovaikutuskäytäntöjen saattamiseksi koko organisaation
käyttöön.

Hanke rakentui kolmesta toisiaan tukevasta vaiheesta.

Ensimmäinen vaihe sisälsi kohdeyritysten esimiesten ja
työntekijöiden vuorovaikutustaitojen koulutuksen, jossa taitoja
kehitettiin konsultatiivisen työotteen avulla.

Konsultatiivinen työote korostaa erityisesti sellaisia
vuorovaikutustaitoja, jotka auttavat osallistujia tarkentamaan
kuultua viestiä, tunnistamaan viestiin liittyviä tunnesisältöjä ja
tietämystä asiakkaan pulman tai työtilanteen konkreettiseen
jäsentämiseen.

Toisessa vaiheessa havainnoitiin aidoissa työympäristöissä
organisaatioiden toimintaa etnografisen tutkimusotteen
mukaisesti.

Kolmannessa vaiheessa kerätyn tiedon pohjalta kehitettiin
kohdeorganisaatioiden vuorovaikutuskäytäntöjä ja integroitiin niitä
organisaatioiden johtamisjärjestelmiin osallistuvan suunnittelun
menetelmiä hyödyntäen.

Vuorovaikutustaidot
kehittyivät    

Hankkeen vaikuttavuus näkyi kohdeyrityksissä monin tavoin eri
tasoilla.

Yksilötasolla vuorovaikutuskoulutukseen osallistuneiden
vuorovaikutustaidot kehittyivät, ja projektin vaikutukset ilmenivät
koulutukseen osallistuneiden tiimityön tasolla uusina
vuorovaikutuksen toimintatapoina, jotka lisäsivät toiminnan
systemaattisuutta ja henkilökunnan osallistumista.

Työyhteisö- ja organisaatiotasoilla hankkeella pyrittiin
kehittämään tarkoituksenmukaisempia vuorovaikutuskäytänteitä,
niiden seurantaa ja arviointia.

Hankkeessa todentui, että 1) Vuorovaikutteinen inhimillinen
kommunikointi on koko työjärjestelmäkokonaisuuden toimivuuden
perusta, 2) Vuorovaikutuskulttuurin pitää palvella koko
organisaatiota ja sen perustehtävää, 3) Vuorovaikutuskulttuurin
kehittäminen ja uusien työtapojen vakiinnuttaminen edellyttävät
organisaation johdon tukea, 4) Ammatilliset vuorovaikutustaidot
edellyttävät opiskelua ja harjoittelua ja 5) Toimiva
vuorovaikutuskulttuuri edellyttää työntekijän ammatillisen
autonomian kunnioittamista ja työkokemuksen arvostamista.

Tutkimuksesta tiedotettiin koko hankeajan. Sitä esiteltiin muun
muassa kansainvälisessä kongressissa Espanjan Sevillassa (TSR
114252). Hankkeella on omat verkkosivut
www.kikohanke.com.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Henna Filppa ja Hannu Soini (toim.). 2014. Kitkaton kommunikointi. Oulun yliopisto. ISBN 978-952-62-0555-7 Avaa

Video TSR-kanavalla (24.4.2015) Kitkaton kommunikointi – Hallitsetko ammatillisen vuorovaikutuksen? Video on katseltavissa myös Youtubessa www.youtube.com/tyosuojelurahasto ja Vimeossa www.vimeo.com/tyosuojelurahasto. https://www.tsr.fi/tsr-kanava/kanava/-/view/36772 Avaa

Avaa

www.kikohanke.com

Loppuraportti