KOE! Toimijuusjohtaminen uudistuvan toimintakulttuurin tukena – tuotteistamishankkeen pilotointi Pitkäniemen sairaalassa

Hanketiedot

Hankenumero
117453

Hakija
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Psykiatrian toimialue

Toteuttaja
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Psykiatrian toimialue

Lisätietoja
Sari Lepistö
sari.lepisto@pshp.fi

Toteutusaika
1.2.2018 - 15.10.2018

Työsuojelurahaston päätös
22.12.2017
15 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.10.2018

Tiivistelmä

Hankkeessa luodaan yksikköön uutta, identiteettityöhön perustuvaa tapaa toimia niin johtamisessa, työyhteisössä kuin työssä sekä vahvistetaan kaikkien johtamistyötä tekevien johtajaidentiteettiä. Uuden luomiseen osallistuvat kaikki johtamisen toimijat: esimiehet (osastonhoitajat) sekä johtoryhmän jäsenet. Uudistustyö tehdään sekä työpajoissa että niiden väliin jäävissä kehitystehtävissä.

Hanke toteutetaan helmi – lokakuussa 2018 siten, että siinä on kaksi säiettä, jotka yhdistyvät lokakuussa pidettävässä synteesipajassa. Lisäksi prosessin alussa ulkopuolinen toimija pitää jokaisen osallistujan kanssa orientaatiokeskustelut, joiden pohjalta toimija kykenee määrittämään työpajoissa työstettävät teemat. Ensimmäinen säie muodostuu osastonhoitajien työpajoista. Osastonhoitajat jaetaan kahteen kahdeksan hengen ryhmään ja kullekin pidetään kuusi työpajaa. Kunkin työpajan jälkeinen kehittämistehtävä toimii sekä syventävänä että seuraavaan pajaan orientoivana tehtävänä. Toisena säikeenä johtoryhmä työskentelee neljässä työpajassa vastaavin periaattein. Viimeinen, kaikille yhteinen työpaja lokakuussa on synteesin muodostava työpaja.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sari Lepistö

Tiedote

KOE!-toimijuusjohtaminen muutti organisaation ajatusmaailmaa

15.10.2018

KOE!-toimijuusjohtaminen koettiin haastavaksi mutta arvokkaaksi työorganisaation muutoksen välineeksi Pitkäniemen sairaalassa. Oman ajattelun laajeneminen oli arvokas muutos kiireisen työn keskellä.

Vuonna 2018 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian toimialueella eli Pitkäniemen sairaalassa toteutettiin kehittämishanke, jossa pilotoitiin KOE! (Kohtaa, Osallista ja Edistä) -asiantuntijapalvelua. Yksi sairaalan osastoista oli jo aikaisemmin ollut mukana KOE! -tuotteistushankkeessa, joten toiminnan pilotointi oli luonteva jatko yhteistyölle.

Hankkeen tavoitteena oli perehdyttää johto ja lähiesimiehet toimijuuden lähestymistapaan arjen johtamistyössä, rakentaa toimijuutta edistäviä yhteisiä käytäntöjä sekä vahvistaa henkilökohtaista johtajaidentiteettiä.

Hankkeeseen osallistuneet haastateltiin ja tämän jälkeen järjestettiin työpajoja niin lähiesimiehille kuin ylemmälle johdolle. Haastattelut nostivat esiin sairaalaorganisaation johtamiseen liittyviä siiloja: kaventuneet keskusteluvirrat, kohtaamiseen liittyvän vuorokuuntelun ohuus kiireen ja muutosten keskellä sekä yhteisen johtamisfilosofian puute.

Myös erilaisten käytännön kokous- ja neuvottelutilanteita koettiin tarvetta muuttaa yhteistoiminnallisemmaksi ja osallisuuden kokemusta vahvistavaksi. Ylemmän johdon työpajojen teemat rakennettiin koskemaan yhteisen johtamisen periaatteita ja keskinäisen yhteistyön ja keskustelujen johtajaidentiteetistä. Sen lisäksi jäsennettiin ja analysoitiin nykyisiä johtamiskäytäntöjä.

Työskentelymenetelminä käytettiin toimijuutta ja vuorovaikutusta edistäviä menetelmiä.

Merkittävin muutos koko hankkeen osalta oli oman ajattelun laajeneminen koskemaan identiteettityön ja toimijuuden kehittämistä systemaattisena työnä.  Yhteisen tavoitetilan löytyminen ja halu nähdä asian koskevan koko työyhteisöä rakentui tärkeäksi tulokseksi toimijuuden jatkokehittämisessä.

Hankkeessa toimijuuteen, työidentiteetteihin ja toimijuuskulttuurin rakentamiseen liittyvän teorian ja keskeisten asioiden oppimisen katsottiin sujuneen hyvin. Toimijuuden omaksuminen jokapäiväiseen työhön ja suunnitelmalliseen kehittämiseen ja toteuttamiseen sen sijaan osoittautui haastavaksi. Sairaalaorganisaation toimintaympäristö ja vakiintuneet toimintatavat eivät tukeneet toimijuuden rakentumista.

Arvokkaaksi koettiin ajattelun muutos, joka johtanee jatkossa toimijuutta tukeviin valintoihin
identiteettityöhön perustuvaa tapaa toimia niin johtamisessa, työyhteisössä kuin työssä sekä vahvistetaan kaikkien johtamistyötä tekevien johtajaidentiteettiä. Uuden luomiseen osallistuvat kaikki johtamisen toimijat.

Hankkeen prosessista, arvioinneista kirjoitetaan kevään 2019 aikana 1-2 artikkelia yhteistyössä Jyväskylän Yliopiston asiantuntijoiden kanssa. Työsuojelurahasto on tukenut hanketta kehittämisavustuksella. Hankkeen ulkopuolisena asiantuntijana toimi Salme Mahlakaarto ID Mahlakaarto Oy:stä.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Sari Lepistö, ylihoitaja PSHP, Salme Mahlakaarto, kouluttaja, ID Mahlakaarto Oy. KOE!: Avaa

. Loppuraportti. 8 sivua. 2018.