KOEDIGI – Toimijuusvoiman vahvistaminen digi-työkaluja hyödyntäen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä

Hanketiedot

Hankenumero
190328

Hakija
Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Toteuttaja
ID Mahlakaarto Oy

Lisätietoja
Mervi Huttula
mervi.huttula@eskoo.fi

Toteutusaika
1.9.2019 - 31.3.2020

Työsuojelurahaston päätös
3.9.2019
40 752 euroa

Kokonaiskustannukset
81 504 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2020

Tiivistelmä

Hankkeessa lisätään esimiesten valmiuksia valmentavaan työidentiteettien johtamiseen. Työidentiteetillä tarkoitetaan omien vahvuuksien tunnistamista ja käyttöä työssä, kohtaamistaitoja, oman ammattitaidon kehittämistä sekä omaa vaikuttamistapaa työyhteisössä. Hankkeen aikana testataan kehityskeskustelujen tukena digitaalista alustaa nimeltä ”Kohtaamo”, jonka avulla luodaan henkilöstöä osallistavaa toimintakulttuuria. Kohtaamossa käytetään uutta teknologiaa; kirjallinen tuottaminen voidaan korvata esimerkiksi kuvilla, podcasteilla tai videoilla. Alusta tulee toimimaan esimiesten jatkuvana työvälineenä valmennettaessa ja perehdyttäessä henkilöstöä toimijuuden työkulttuuriin.

Organisaation toimijuusvoiman vahvistumisella tavoitellaan resilienssiä ja uudistumisen voimaa. Tavoitteena on edistää työhyvinvointia työyksiköissä ja mahdollistaa osaamispotentiaalin esiin tuleminen yksilötasolla. Hankkeessa luodaan strategisella tasolla tukirakenteita, jotta kehittämistyön positiiviset ja merkitykselliset tulokset kantavat pitkäkestoisesti työn arjessa. Lisäksi luodaan tiloja yhteisölliselle innovoinnille ja rajanylityksille ja vahvistetaan työyhteisöjen ammatillista toimijuutta ja oppimista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mervi Huttula

Tiedote

#KOE-DIGI#-hankkeen vauhdittamana toimijuusjohtamisen kulttuurin implementointi Eskoossa

15.9.2020

Tiivistelmä

Strategisen johtamiskulttuurin uudistamistyö toimijuutta vahvistamalla antoi edellytykset uudistaa organisaation palvelurakenne pitkän historian omaavassa erityishuollon organisaatiossa. Hanke mahdollisti myös rekrytointiprosessin kirkastamisen toimijalähtöiseksi. Henkilöstön kanssa vuoropuhelua ja työn tavoitteiden yhdessä asettamista rikastettiin testaamalla ID Mosaic työkalua, joka mahdollistaa tulevaisuuden johtamisessa aidon vaikuttamismahdollisuuden missä tahansa palveluorganisaatiossa.

Lähtökohdat

Hanke sijoittui organisaation kehitysvaiheena tilanteeseen, jossa palvelumuotoilua oli tehty tiiviisti ja koko organisaation toiminta oli uudistumassa. Hankkeen ajan myös muut toimintaympäristöön liittyvät muutokset, mm henkilömuutokset johtamisessa haastoivat jossakin määrin hankkeen edistymistä. Organisaation muutokset osoittautuivat tiiviiksi ja monipolviseksi. Vaikka muutokset jossakin määrin haittasivat edistymistä, se myös mahdollisti uuden luomista ”tyhjässä tilassa”.

Kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat Eskoon johto, esimiehet ja asiantuntijat. Lisäksi luottamushenkilöt ja kuntayhtymän hallitus osallistuivat työpajatyöskentelyyn vahvistaen hankkeen tulosten jalkauttamista hankkeen aikana ja tulevaisuudessa. PIlotoinnissa ID Mosaic työkalun testaamiseen osallistui myös esimiesten työntekijöitä yksiköistä. Hankkeen säännöllisissä interventioissa oli noin 30 työntekijää, mutta esimerkiksi toimijuutta kuvaavaan kyselyyn osallistui yli 100 työntekijää.

Menetelmät

Työskentelyssä hyödynnettiin osallistavia, pedaogisia menetelmiä laajasti. Esimiehillä oli mahdollisuus vaikuttaa käytettäviin menetelmiin ja heillä oli mahdollisuus rinnalla opetella menetelmien hyödyntämistä myös omassa esimiestyössä. Digityöpajat koettiin jossakin määrin haasteellisina, koska organisaation toimintaympäristö oli vielä digitaalisuuden alkuvaiheessa. Innovatiivisuus liittyi erityisesti menetelmien hierarkisen toimintamallin murtamisesta osallistavan toimintakulttuurin suuntaan.

Vaikuttavuus

Hanke mahdollisti palvelurakenteen täydellisen uudistamisen Eskoossa osana hankkeen aikana kulkenutta yt-prosessia. Organisaatiorakenne muotoutui toimijuusjohtamiseen valmentautumisen myötä ja johto-/esimiestehtävien täyttämisessä hyödynnettiin hankkeen tuottamia osaamisvaatimuksia työkulttuurille. ID Mosaic tuo pidemmällä aikavälillä tuottavuutta ja uuden, aidon vaikuttamiskanavan oman työn/työyhteisön kehittämiselle.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke osoitti, että virtuaalinen oppimisympäristö on yksi, erittäin mahdollinen ja tärkeä osa modernin johtamisen työkaluja, jossa voidaan tukea toimijuuden kehittymistä. Mosaic kehittäminen jatkuu sisältöjen osalta ID Mahlakaarrossa johtamisen tukimateriaalin rakentamisena ja kehityskeskustelufoorumin (Kohtaamo) muotoiluun palautteen pohjalta.

Aineisto

KOEDIGI – toimijuusjohtamisen hanke Eskoon kuntayhtymä. Loppuraportti.2020. Avaa

Henkilöstökysely toteutuksesta 2019 esitys. Avaa

Koonti toimijuustulokset Avaa

Jyväskylän yo yhteenveto Avaa