Kognitiivinen tiedustelu – sosiaalisen vaikuttamisen uusi ulottuvuus

Hanketiedot

Hankenumero
116336

Hakija
NUUH Oy

Toteuttaja
NUUH Oy

Lisätietoja
Samuli Järvinen
samuli.jarvinen@nuuh.fi

Toteutusaika
1.8.2017 - 31.12.2017

Työsuojelurahaston päätös
24.10.2016
25 000 euroa

Kokonaiskustannukset
35 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2017

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on tuotteistaa hakijan työkokemuksen pohjalta syntynyt ja meneillään olevassa väitöskirjatutkimuksessa todennettava sekä jatkokehitettävä sosiaalisten tilanteiden hallintaan ja ohjaamiseen suunnattu konsultointipalvelu, kognitiivinen tiedustelu.
Kognitiivinen tiedustelu on suunnattu suurten ja keskisuurten suomalaisten yritysten ylemmälle johdolle työkaluksi uusien sopimusten voittamiseen, asiakassuhteiden hallintaan, johtamisen tehostamiseen ja laittomalta, avainhenkilöihin kohdistuvalta tiedonhankinnalta suojautumiseen. Kognitiivinen tiedustelu on kokonaisvaltainen ja universaali sosiaalisissa tilanteissa tapahtuva vaikuttamisen malli, jonka hyödyntäminen liike-elämässä on moninaista.

Tuotteistamisen tavoite on parantaa suomalaisten yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla sekä suojata yritysten omistamaa tietoa soveltamalla henkilötiedustelun tekniikoita ja sosiaalipsykologian sekä neurotieteen tutkimustietoa uudella tavalla yritysten johdon johtamistoimintaan ja liiketoiminnalliseen suhdetoimintaan. Palvelukonseptin avulla yrityksen avainhenkilöt oppivat täysin uuden vaikuttamiskanavan vuorovaikutustoimintaan. Asiakkaille tuotettavat hyödyt yksilö- ja organisaatiotasoisesti voidaan tiivistää kolmeen kokonaisuuteen: – Sosiaalisten liiketoimintatilanteiden hallinta – johtajuuden tehostaminen – sosiaaliselta hakkeroinnilta suojautuminen. Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä vuoden 2017 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Samuli Järvinen

Tiedote

Kognitiivinen tiedustelu tuo uuden ulottuvuuden sosiaaliseen vaikuttamiseen ja siltä suojautumiseen

31.12.2017

Kognitiivinen tiedustelu tarjoaa yrityksille sekä julkiselle sektorille kokonaisvaltaisen tavan tunnistaa, analysoida ja hallita sosiaalisia tilanteita asetetun tavoitteen mukaisesti.

Kognitiivinen tiedustelu (Cognitive Business Intelligence) on sosiaalisten tilanteiden hallintaan kehitetty palvelumalli, jota suurten ja keskisuurten organisaatioiden ylin johto ja avainhenkilöt voivat hyödyntää esimerkiksi uusien sopimusten voittamiseen, asiakassuhteiden hallintaan ja johtamisen tehostamiseen sekä suojautumiseen laittomalta, avainhenkilöihin kohdistuvalta tiedonhankinnalta.

Palvelukonseptin kehittäjä Samuli Järvinen NUUH Oy:stä tuotteisti kognitiivisen tiedustelun Työsuojelurahaston tukemassa tuotteistushankkeessa. Järvinen todentaa ja kehittää edelleen luomaansa palvelukonseptia käynnissä olevassa väitöskirjatutkimuksessaan, jota hän toteuttaa Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Tampereen Yliopistossa.

Tuottavuutta, kilpailukykyä ja suojattua tietoa

Kognitiivisessa tiedustelussa sovelletaan uudella tavalla henkilötiedustelun analytiikkaa sekä sosiaalipsykologian ja neurotieteen tutkimustietoa.  Palvelukonseptin avulla voidaan parantaa suomalaisten yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden tuottavuutta ja kilpailukykyä, sekä suojata niiden omistamaa tietoa.

Nelivaiheisen palvelukonseptin vaiheet ovat: tilanneanalyysi, henkilökonsultointi, kypsyysanalyysi ja mentorointi. Kunkin vaiheen toteutus arvioidaan yhteistyössä asiakkaan kanssa ennen palvelun aloittamista.

Palvelukonseptin hyödyt yksilö- ja organisaatiotasolla voidaan Järvisen mukaan kiteyttää kolmeen kokonaisuuteen: sosiaalisten liiketoimintatilanteiden hallinta, johtajuuden tehostaminen ja sosiaaliselta hakkeroinnilta suojautuminen.

”Kognitiivinen tiedustelu on metatasolla tapahtuvaa tiedon ja käyttäytymisen hallintaa operatiivisessa ja strategisessa vuorovaikutuksessa. Se avaa asiakkaalle mahdollisuuden nähdä sosiaalinen käyttäytyminen ylätasolta täysin uudella tavalla”, Järvinen kertoo.

NUUH Oy:n tarjoamaa palvelukonseptia voidaan jatkossa hyödyntää kaikessa yksityisen ja julkisen sektorin operatiivisessa ja strategisessa toiminnassa, jossa keskiössä on sosiaalinen vuorovaikutus fyysisessä tai virtuaalisessa maailmassa.

Toimittaja
Joanna Sinclair