Kognitiivisen ergonomian parantaminen hoitotyössä

Hanketiedot

Hankenumero
116505

Hakija
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Toteuttaja
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätietoja
Katri Mannermaa
katri.mannermaa@satasairaala.fi

Toteutusaika
1.2.2017 - 28.2.2018

Työsuojelurahaston päätös
22.12.2016
21 358 euroa

Kokonaiskustannukset
48 858 euroa

Tulokset valmistuneet
28.2.2018

Tiivistelmä

Satakunnan sairaanhoitopiirissä (SATSHP) on noussut tarve parantaa henkilöstönsä työhyvinvointia työn keskeytysten hallinnan näkökulmasta. Työnantajan työhön liittyvien riskien arvioinnissa ilmeni, että suurin kuormitustekijä sairaanhoitopiirissä on työn keskeytykset ja kiire. Työn keskeytykset aiheuttavat kuormittuneisuutta ja stressiä. Tiedolla työskentely ja työn kognitiiviset vaatimukset ovat kasvaneet voimakkaasti lähes kaikissa ammateissa. Työn keskeytykset ja useat samanaikaiset tehtävät altistavat kognitiiviselle kuormittumiselle ja työhyvinvoinnin ongelmille.

Hankkeen tavoitteena on parantaa hoitotyöntekijöiden (lääkärit ja hoitajat) sekä hallinnon työntekijöiden työn kognitiivista ergonomiaa, ja näin vähentää tarpeettomia kognitiivisia kuormitustekijöitä sekä parantaa työn sujuvuutta ja työhyvinvointia. Hankkeen kohteena ovat hoitotyöntekijät (lääkärit ja hoitajat) sekä terveydenhuollon hallinnon työntekijät. Hanke toteutetaan Satakunnan sairaanhoitopiirin lääkäreiden, hoitajien ja hallinnon henkilöstölle Työterveyslaitoksen Aivotyö toimivaksi -konseptin avulla. Hankkeella tavoitellaan parempaa kognitiivista ergonomiaa ja se otetaan yhdeksi tavaksi hallita asiantuntijatyötä. Hankkeen avulla lääkäreiden ja hoitajien sekä hallintotyöntekijöiden työhyvinvointi paranee ja työ on sujuvampaa, potilas- ja työturvallisuus lisääntyy sekä tietotyön hallinta kehittyy terveydenhuollossa. Hanke toteutetaan yhdessä Työterveyslaitoksen ja Länsirannikon Työterveys Oy:n kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Katri Mannermaa

Tiedote

Hoitotyön kognitiivinen kuorma kuriin

28.2.2018

Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämishankkeessa nousi esiin, että nykyajan hoitotyö on korostuneesti aivotyötä, jossa painottuvat työn kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn vaatimukset hoitotyön erityisvaatimusten lisäksi.

Hanke toi myös esiin, että hoitotyössä voi parantaa kognitiivista ergonomiaa, mikä sujuvoittaa työtä ja parantaa työhyvinvointia. Menetelmänä sovellettiin Työterveyslaitoksessa kehitettyä Aivotyö toimivaksi -mallia (TSR 115206).

Kehittämishankkeen ulkopuolisina asiantuntijoina toimi laaja joukko Työterveyslaitoksen tutkijoita ja asiantuntijoita, vastuuhenkilönä erikoistutkija Virpi Kalakoski. Lisäksi hankkeeseen osallistui Länsirannikon Työterveys Oy.

Aivotyö toimivaksi -mallia ei ollut aiemmin käytetty terveydenhoitoalalla, mutta projektissa sitä muokattiin onnistuneesti hoitotyöhön sopivaksi.

Työsuojelurahasto rahoitti hanketta kehittämisavustuksella.

Aivotyöindeksikyselystä aivotyöpajoihin

Kehittämishanke toteutettiin kuudessa hoitoyksikössä sekä yhtymähallinnossa vuoden aikana. Alkutilannetta selvitettiin Aivotyöindeksikyselyllä, johon vastasi 1 017 työntekijää, yhteensä 484 hoitajaa ja 72 lääkäriä. Kehittämisen kohteena olleista yksiköistä vastaajia oli yhteensä 140.

Kognitiivisen ergonomian tilaa selvitettiin haastatteluin ja havainnoinnein, joihin osallistui yhteensä 12 lääkäriä, 12 hoitajaa ja 8 yhtymähallinnon työntekijää.

 Aivotyöpajoissa esiteltiin yksikön tulokset sekä sovittiin uusista toimintatavoista, joiden avulla sujuvoittaa työtä.

Työn sirpaloituminen haastaa erityisesti

Tuloksissa nousi esiin, että työssä korostuvat lukuisat tiedonkäsittelyn osa-alueet, kuten lukeminen, kirjoittaminen, ongelmien ratkaiseminen, muistaminen ja keskittyminen.

Kognitiivinen kuorma kasvaa puhehälyssä, ristiriitaisten ohjeiden varassa sekä pitäen silmällä ja muistissa useita asioita ja työn keskeytyessä.

Yllättäen kognitiivisten vaatimusten laajuus ja useiden eri osa-alueiden päivittäisyys ja kuormittavuus olivat yleisempiä hoitotyössä kuin hallintotyössä toimistossa.

Keskeisenä kognitiivisesti kuormittavana taustaolosuhteena esiin nousi työn sirpaloituminen. Se vaatii jatkuvaa huomion uudelleen suuntaamista ja muistin päivittämistä.

Tehtävät saman tien loppuun     

Hankkeessa tehtiin menestyksekkäästi näkyväksi kognitiivisen ergonomian kehittämisen hyöty sosiaali- ja terveydenhuollossa. Aivoyöpajoissa sovitut uudet pelisäännöt ja toimintatavat otettiin heti käyttöön.

Potilaan hoidon taustalla olevan tehtäväketjun sujuvoittaminen tarkoittaa, että vähennetään tarvetta palata saman potilaan asiaan, vähennetään siirtymiä pois meneillään olevasta osatehtävästä ja pyritään viemään osatehtävä saman tien loppuun.

Lisäksi varmistetaan hoidossa tarvittavan tiedon, laitteiden ja tilojen saatavuus, järjestetään hoidossa tarvittavien asiantuntijoiden tavoitettavuus eikä tehdä tarpeettomia muutoksia aikatauluihin ja järjestelyihin.

 

 

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Virpi Kalakoski, Sari Käpykangas, Teppo Valtonen, Sanna Selinheimo, Tiina Koivisto, Teemu Paajanen, Riku Louhimo. . Työterveyslaitos 2018. 32 sivua. Avaa

Hoitotyökin on aivotyötä. Tiedon silta 2018. https://tiedonsilta.fi/hoitotyokin-on-aivotyota/

Satakunnan sairaanhoitopiirissä työtä sujuvoitetaan yhdessä. Telma-lehti 4-2017. https://telma-lehti.fi/satakunnan-sairaanhoitopiirissa-tyota-sujuvoitetaan-yhdessa