Kognitiiviset tehtävävaatimukset ja kognitiivinen kuormitus työssä

Hanketiedot

Hankenumero
180184

Hakija
Virpi Kalakoski

Toteuttaja
Virpi Kalakoski

Lisätietoja
Virpi Kalakoski
virpi.kalakoski@ttl.fi

Toteutusaika
6.3.2019 - 10.3.2019

Työsuojelurahaston päätös
7.11.2018
650 euroa

Kokonaiskustannukset
1 233 euroa

Tiivistelmä

Nykyajan työelämässä työn kognitiiviset eli tiedolla työskentelyn vaatimukset korostuvat. Inhimillisen tiedonkäsittelyn rajoitukset ja kognitiivisesti kuormittavat työolosuhteet vaikuttavat työn sujuvuuteen, tuottavuuteen ja terveellisyyteen. Esityksessä kuvataan Työterveyslaitoksen useiden hankkeiden pohjalta syntyneen yli 4500 vastaajan viiteaineiston tuloksia. Tulokset konkretisoivat uudella tavalla mikä on yleistä, innostavaa ja kuormittavaa aivotyössä. Esimerkiksi kielelliset vaatimukset sekä muistaminen korostuvat yleisinä tekijöinä. Luova ajattelu, uusien ratkaisuiden löytäminen ja tietojen ja taitojen päivittäminen korostuvat aivotyössä innostavina voimavaratekijöinä. Epäselvät ja ristiriitaiset ohjeet, jatkuva huomion siirtäminen ja keskeytykset puolestaan korostuvat kuormittavina tekijöinä. Tiettyjen kognitiivisten vaatimusten yleisyys ja tiettyjen työn piirteiden koettu kuormittavuus ovat yhteydessä koettuun stressiin sekä tuottavuuteen. Esitys valmistellaan analysoimalla ja raportoimalla päivitettyä viiteaineistoa. Tulosten esittelyn odotetaan käynnistävän laajempaa keskustelua nyky- ja tulevaisuuden työelämän vaatimuksista ja psykologiatieteen, erityisesti soveltavan kognitiivisen psykologian ja kognitiivisen ergonomian keinoista tarjota ratkaisuja uudenlaisen henkisen kuormittumisen vähentämiseen ja työn sujuvuuden parantamiseen lukuisilla eri aloilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Virpi Kalakoski