Kohti kaksitahtisuomea? Työurien pidennys, eläköitymisen polut ja eriarvoistuva vanhuus

Hanketiedot

Hankenumero
115440

Hakija
Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö

Toteuttaja
Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö

Lisätietoja
Clas-Håkan Nygård
clas-hakan.nygard@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2016 - 31.12.2018

Työsuojelurahaston päätös
17.11.2015
90 000 euroa

Kokonaiskustannukset
273 782 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2018

Tiivistelmä

Kohti kaksitahti-Suomea -hanke koostuu kolmesta eri osiosta. Yhdessä osiossa seurataan laadullisin menetelmin Postista yt-menettelyn kautta poistuneita henkilöitä. Toisessa osiossa tutkitaan, miten mediassa keskustellaan työurien pidentämisestä. Työsuojelurahaston rahoittamassa osiossa tehdään kyselytutkimus kaikille Postin yli 50+ työntekijöille.

Kaksitahtisuuden käsite viittaa eläköitymisen ja eläkeläisyyden luokkaistumiseen: prosessiin, joka synnyttää eroja ja eriarvoisuutta akateemisissa ammateissa ja ns. työntekijäammateissa toimivien välille, mutta lisääntyvästi myös näiden ryhmien ja yksittäisten ammattikuntien sisälle.

Työsuojelurahaston rahoittamassa tutkimuksessa selvitetään mikä on 50+ työntekijöiden itse koettu terveys, työkyky ja hyvinvointi ja miten he näkevät mahdollisuutensa jatkaa työuraansa. Lisäksi selvitetään, mitkä ovat tärkeimmät työssä pysymistä ja toisaalta eläkkeelle hakeutumista edistävät ja ehkäisevät seikat sekä miten nämä muuttuvat kahden vuoden seurannan aikana. Lopuksi vertaillaan, miten työssä jatkaneiden ja työttömäksi joutuneiden käsitykset eroavat edellä kuvatuissa asioissa toisistaan.

Tutkimusmenetelmänä on kysely, joka toteutetaan kahden vuoden välein. Kysely kohdennetaan kaikille Postin yli 50-vuotiaille työntekijöille. Tutkimusasetelma on tapaus-verrokki, jossa verrokkeja ovat Postissa edelleen kahden vuoden kuluttua työskentelevät ja tapauksia ovat Postista pois jääneet.

Tutkimuksen tulokset raportoidaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Clas-Håkan Nygård

Tiedote

Koettu heikko työhyvinvointi ennusti työelämästä poistumista yt-neuvottelujen aikana

31.12.2018

Tiivistelmä

Yli 50-vuotiaiden postityöntekijöiden kyselyihin perustuvat arviot omasta työkyvystään olivat keskimääräisiä suomalaisten työkykyarvioita heikommat ja kaksi kolmasosaa vastaajista oli ajatellut ennenaikaista eläköitymistä. Heikoksi koettu työkyky ja kielteisesti koetut muutokset työssä olivat yhteydessä ennenaikaisen eläköitymisen ajatukseen. Työhyvinvoinnin heikot arviot ennustivat kahden vuoden seurannassa työelämästä poistumista. Lähes puolet ikääntyvistä työntekijöistä koki kuitenkin, että heillä olisi vielä annettavaa työhönsä. Työkyvyn tukeminen on tärkeää, sillä se on yksi ikääntyvää työntekijää työssä kannatteleva voimavara. Sen lisäksi tarvitaan muutakin hyvinvointia, kuten arvostusta ja henkilökunnan kuulemista.

Lähtökohdat

Hanke on osa laajempaa Koneen Säätiön rahoittamaa Kohti Kaksitahti-Suomea -hanketta, jossa laadullisen seurantatutkimuksen keinoin on kerätty muun muassa tietoa työuran loppupäästä yt-neuvottelujen ympäröimässä työyhteisössä. Tämän kyselyihin perustuvan osatutkimuksen tavoitteena oli selvittää 50-vuotiaiden ja sitä vanhempien Postin työntekijöiden terveyttä, työkykyä ja hyvinvointia henkilöstövähennysten aikana.

Aineisto

Postin yli 50-vuotiaat työntekijät (N=4386), joista 2096 (vastausprosentti 48) vastasi ensimmäiseen kyselyyn. Seurantakysely lähetettiin kaikille ensimmäiseen kyselyyn vastanneille ja siihen osallistui yhteensä 1466 henkilöä (vastausprosentti 76). Kysely oli pääsääntöisesti strukturoitu, mutta sisälsi myös avovastauksia. Lisäksi käytimme kyselytutkimuksen tukena laadullisen tutkimuksen haastatteluaineistoa (N=40) elinikäisen työtyytyväisyyden tutkimisessa.

Menetelmät

Kysely oli pääsääntöisesti strukturoitu, mutta sisälsi myös avovastauksia. Lisäksi käytimme kyselytutkimuksen tukena laadullisen tutkimuksen haastatteluaineistoa elinikäisen työtyytyväisyyden tutkimisessa.

Kyselyn toteutuksessa käytettiin sekä posti- että sähköistä kyselyä. Postitse kysely lähetettiin enemmistölle (70%) ja lopuille lähetettiin sähköpostitse linkki, jonka kautta he pääsivät vastaamaan sähköiseen kyselyyn.

Tulokset ja johtopäätökset

Työkyvyn tukeminen on tärkeää, sillä se on yksi ikääntyvää työntekijää työssä kannatteleva voimavara. Sen lisäksi tarvitaan arvostusta ja henkilökunnan kuulemista. Tulisi pyrkiä järjestämään työntekijöille kokemus siitä, että he voivat vaikuttaa työhönsä. Lähiesimiestyön kehittäminen erityisesti organisaation murrosvaiheessa on tärkeää. Kielteiset muutoskokemukset lisäävät ennenaikaisen eläköitymisajatuksen mahdollisuutta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Postin yli 50-vuotiaiden työntekijöiden arviot omasta työkyvystään olivat toimihenkilöillä keskimääräisiä suomalaisten työkykyarvioita heikommat ja kaksi kolmasosaa vastaajista oli ajatellut ennenaikaista eläköitymistä. Kuitenkin lähes puolet työntekijöistä koki, että heillä olisi vielä annettavaa työelämälle. Hyvä työkyky ja työhyvinvointi vähensivät työelämästä poistumisen todennäköisyyttä yt-neuvottelujen aikana kahden vuoden aikasäteellä ikääntyvillä työntekijöillä.

Aineisto

Anna Siukola, Prakash K.C., Hanna Kosonen, Kirsi Lumme-Sandt, Jari Luomanen, Subas Neupane, Pirjo Nikander, Miira Niska, Clas-Håkan Nygård. Yli 50-vuotiaiden postilaisten työkyky, hyvinvointi ja eläkeaikeet yt-neuvottelujen aikana. Työraportteja 102/2019 Working Papers. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Työelämän tutkimuskeskus. ISBN 978-952-03-1032-5 (nid.) ISBN 978-952-03-1033-2 (pdf) ISSN 2489-8899 (painettu) ISSN 2489-8902 (verkkoaineisto) Avaa. https://oma.tsr.fi/api/projects/c6b1bc62-a4c9-4304-a1dd-53c52e202b76/attachment/f17360a2-c47e-4c58-8d12-7ada9e396f41