Kohti kokeilevaa ja uudistavaa henkilöstön toimintakulttuuria Elimäen seurakunnassa

Hanketiedot

Hankenumero
180031

Hakija
Kouvolan seurakuntayhtymä

Toteuttaja
Taite Organisaatiokonsultointi Oy

Lisätietoja
Kirsi Hämäläinen
kirsi.a.hamalainen@evl.fi

Toteutusaika
7.9.2018 - 31.1.2019

Työsuojelurahaston päätös
4.10.2018
3 722 euroa

Kokonaiskustannukset
7 444 euroa

Tulokset valmistuneet
27.11.2020

Tiivistelmä

Elimäen seurakunnassa perinteinen työskentelyote on korostanut työalojen työntekijöiden asiantuntemusta, työntekijälähtöisyyttä, solistisuutta ja henkilökohtaista työnäkyä. Kehittämishankkeen tavoitteena on uusien toimintatapojen ja sitä myötä uusien työotteiden ja työroolien löytäminen tulevaisuuden kannalta keskeisille työaloille (diakonia, lapsi-, varhaiskasvatus-, nuoriso- ja perhetyö) sekä tarvittavan kehittämisosaamisen vahvistaminen avaintoimijoiden työssä (johto, päättäjät ja työalojen asiantuntijat). Kohteena on koko Elimäen hengellinen työyhteisö (12 hlö). Hankkeeseen kuuluu ulkopuolisen asiantuntijan suunnittelemat ja vetämät aloitus- ja päätöstyöpajat, kolme verkostofoorumitilaisuutta, henkilöstön oman työn ohessa tehtävät kehittämiskokeilut, ohjausryhmän vetämä työskentely niiden toteutukseksi ja ulkopuolisen asiantuntijan ohjaamat kokeilujen etätyöskentelyt, sekä ohjausryhmän osittain ohjattu ja osittain itsenäinen työskentely kehittämisprosessin tueksi. Hankkeeseen sovelletaan yhteisöllisen innovoinnin tuotteistettua kehittämismallia. Hankkeen tuloksena työntekijät kasvavat kehittäjinä, verkostojen rakentajina ja yhteisöllisyyden luojina. Henkilöstön kokemus työssä onnistumisesta vahvistuu, mikä parantaa työhyvinvointia. Johto omaksuu entistä vahvemman kehittämistä tukevan otteen ja saa mallin työotteen toteuttamiselle käytännössä. Kokeileva ja uudistuva toimintakulttuuri jää näin elämään myös hankkeen jälkeen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kirsi Hämäläinen

Tiedote

Uudistuva työkulttuuri asiantuntija-organisaatiossa

27.11.2020

Tiivistelmä

Alueellisen työn kehittämisessä löydettiin uusia toimintatapoja sekä havahduttiin toimintaympäristön muiden toimijoiden ja asukkaiden äänen kuulemisen merkitykseen. Kunkin työntekijän käsitys omasta päätösvallasta kasvoi. Valtuuksia vahvistaa myös tehtävänkuvauksia tarkistukset, jolloin mietitään, mihin voimavaroja kohdennetaan ja mitä päätetään karsia. Suunnitelmallisuuden lisääntyminen näkyy mm. nyt määritellyn kokeilujen polun mallin mukaan. Asukkaita otetaan mukaan suunnitteluun.

Lähtökohdat

Lähtövaihetta vahvisti se, että alueellista kehittämistä paikallisten ihmisten kanssa oli jo tehty yli kaksi vuotta. Väestön painottuminen Korian alueelle oli uuden työotteen hakemisen syy. Terttu Malo oli yhteistoiminnallisen menetelmän asiantuntija. Seurakuntatoiminta on murroksessa ja uudenlaista yli työalat olevaa toimintatapaa on kehitettävä. Työpajoissa rikottiin perinteisiä ammattirajoja ja alueen osaajat ja asukkaat saatiin mukaan työskentelyyn.

Kohderyhmät

Seurakuntatoiminnan musiikkityö, diakonia, kasvatuksen työala sekä työikäisten parissa tehtävä työ. Mukaan saatiin perhekeskus, eläkeläisjärjestöt, MLL, mielenterveystyö ja asumisen asiantuntijat kaupungin puolelta. Hanketta seurasi päätöksenteon edustaja, ja paikallisia asukkaita oli mukana noin 20 .

Menetelmät

Nykyhetki ja tulevaisuus työssä, tavoitetila – esteiden purkaminen hyvän toiminnan edeltä. Asiakkaan tarpeet lapsiperheellä. Alueen kehittämistarpeiden kuulostelu moniammatillisissa ryhmissä, myös asukkaita ja toisia toimijoita kuunnellen.

Vaikuttavuus

Elimäen seurakunnassa tietoisuus itsestä ja työyhteisön identiteetistä on vahvistunut samalla, kun on luotu uusia tapoja toimia yhdessä, oppia oppimaan työyhteisönä ja liittyä avaintoimijoihin ja yhteistyökumppaneihin myös työyhteisön ulkopuolella. On syntynyt johtamiseen liittyvä ohjausryhmäajattelu, ja toiminnoissa on otettu käyttöön hankemalli ja viestinnän suunnitelma. On vapauduttu yhteistoimintaan – toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa ei enää nähdä omaa työalaa ainoana toimijana.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Yhteisöllisen innovoinnin prosessi muodostaa tässä hankkeessa työntekijöiden oman työn kehittämisen ympäristön. Verkostofoorumeissa käynnistyvät kehittämiskokeilut otetaan lähtökohdiksi, joiden toteutuminen työalan asiantuntijoiden omassa työssä varmistetaan sekä työtä että palvelua muotoilemalla osana omaa työtä. Muodostui perusta, jonka kautta asiantuntijoiden työ saa aivan uutta sisältöä, muuttuen enemmän koordinoijaksi ja kehittäjäksi. Murrettiin perinteisiä asiantuntijoiden työalarajoja.

Aineisto

Kirsi Hämäläinen. Yhteistoiminnallista työotetta kehittämässä. Raportti Elimäen seurakunnan hankkeesta 2018-2019 Korialla. Avaa