Kohti palvelutiimien itseohjautuvuutta – kehitysprosessi Aalto-yliopiston pilottitiimeille

Hanketiedot

Hankenumero
210437

Hakija
Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Filosofian Akatemia Oy

Lisätietoja
Anne Petroff
anne.petroff@aalto.fi

Toteutusaika
1.1.2022 - 30.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2021
16 782 euroa

Kokonaiskustannukset
33 564 euroa

Tulokset valmistuneet
6.10.2022

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on kehittää Aalto-yliopiston palvelutiimien toimintakulttuuria osallistavammaksi ja itseohjautuvammaksi. Hanke toteutetaan yhdessä kahden pilottitiimin kanssa ja samalla kehitetään sisäisille muutosvalmentajille kyvykkyyttä jatkaa kehitystyötä. Itseohjautuvuuden kehittäminen palveluissa vahvistaa Aallon arvojen ja strategian toteutumista. Hankkeella pyritään varmistamaan myös tulevaisuuden työssä vaadittavia osaamisia ja henkilöstön työhyvinvointia ja ”työnimua”.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Petroff

Tiedote

Yliopiston palvelutiimien toimintakulttuurien kehittäminen osallistavammaksi ja itseohjautuvammaksi

6.10.2022

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kehittää Aalto-yliopiston palvelutiimien toimintakulttuuria osallistavammaksi ja itseohjautuvammaksi aloittaen kahden pilottitiimin kanssa. Samalla valmennettiin sisäisiä muutosvalmentajia jatkamaan kehittämistyötä yliopistossa. Hanke toteutettiin yhdessä oppien ja kokeilemalla kehittäen työpajoissa ja kehittämisareenoilla. Hankkeessa kehitettiin tiimien työtapoja ja itsereflektointia sekä vahvistettiin yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä.

Lähtökohdat

Yliopistossa palveluiden henkilöstöä ovat kuormittaneet erilaiset työn muutokset mm. digitalisaation lisääntyessä. Lisäksi 2021 tehdyn työhyvinvointikyselyn tuloksissa korostuivat henkilöstön työkuorma ja jaksamisen haasteet muutoksissa. Tutkimustaustana toimi Työsuojelurahaston ja Aalto-yliopiston tutkimushanke, jonka mukaan vahvempi kokemus itseohjautuvuudesta on yhteydessä työhyvinvointiin. Ulkopuolisena asiantuntijana toimi Filosofian Akatemia Oy. Hanke toteutettiin ajalla 1.1. – 30.9.2022.

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistuivat kahden palvelutiimin jäsenet esihenkilöineen ja kyseisten palveluiden johto sekä sisäiset muutosvalmentajat. Hankkeelle nimetyssä ohjausryhmässä olivat molempien palveluiden johto ja ulkopuolisen asiantuntijatahonn valmentajat sekä hankkeesta vastanneet henkilöstöpäällikkö ja -asiantuntija sekä akateemisena asiantuntijana tutkimuspäällikkö.

Menetelmät

Hanke toteutettiin molempien tiimien erillisillä osallistavilla työpajatyöskentelyillä, joissa yhdessä työstettiin itseohjautuvuutta ja sitä,miten sitä käytännössä edistetään. Lisäksi hankkeessa toteutettiin kaksi kaikille yhteistä kehittämisareenaa, joissa käytiin dialogia opituista asioista ja vastaan tulleista itseohjautuvuuden rakenteellisista esteistä. Kehittämismenetelmässä uutta olivat yhteiset kehittämisareenat esteiden työstämiseen ja muutosvalmentajien aktiivinen mukanaolo työpajoissa.

Vaikuttavuus

Kehittämishanke on vahvistanut käsitystä siitä, että tulevaisuuden työ edellyttää valmentavaa ja palvelevaa johtajuutta, joka vahvistaa työntekijöiden itse- ja yhteisöohjautuvuutta. Pilottitiimeissä selkeää vaikuttavuutta saatiin aikaiseksi tiimien vuorovaikutuskäytänteiden parantamisessa sekä psykologisen turvallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämisessä. Muutosvalmentajilla on riittävä kyvykkyys jatkaa itseohjautuvuuden kehittämishankkeita sisäisesti.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeessa kehitettiin uudenlaista lähestymistapaa ns. rakenteellisiin esteisiin luomalla niiden työstämiseen kehittämisareenat. Lisäksi uudenlaista toteutusta edusti sisäisten muutosvalmentajien mukaan ottaminen entistä vahvemmin kehittämisprosessiin ja -työn jatkamiseen yliopiston palveluissa.

Aineisto

Kohti palvelutiimien itseohjautuvuutta – kehitysprosessi Aalto-yliopiston pilottitiimeille. Loppuraportti. 2022. Avaa