Kohti sopuisaa työyhteisöä (SOPUISA) – Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssin vahvistaminen työpaikalla

Hanketiedot

Hankenumero
114111

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Maarit Vartia-Väänänen
maarit.vartia@ttl.fi

Toteutusaika
1.6.2014 - 31.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
18.6.2014
143 493 euroa

Kokonaiskustannukset
291 166 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2016

Tiivistelmä

Sopuisa tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä organisaation toimintakulttuurin ja -tapojen sekä kiusaamista koskevan tietämyksen yhteyksistä työpaikkakiusaamisen ilmenemiseen sekä siihen puuttumiseen esimies- ja työyhteisötasolla. Keskeinen tutkimuskysymys on, millaiset työyhteisön toimintakäytännöt, normit ja uskomukset estävät tai haittaavat ja toisaalta edistävät työpaikkakiusaamisesta puhumista ja siihen puuttumista organisaatiossa?

Hankkeessa kerätään sekä määrällistä kyselyaineistoa että laadullista haastatteluaineistoa ennen kehittämistoimia ja niiden jälkeen. Aineiston avulla tarkastellaan keskeisiä tutkimuskysymyksiä ja toteutettujen kehittämistoimien vaikuttavuutta.

Kehittämisosuuden avulla vastataan kysymykseen voidaanko organisaation kaikki tasot (organisaatiotaso, linja esimiehet, työyhteisö) osallistavan kehittämiskokonaisuuden toteuttamisella edistää työpaikkakiusaamisen nollatoleranssia organisaatiossa? Lähtökohtana on organisaatiossa vallalla oleva toimintakulttuuri. Kehittämistoimin tuetaan työyhteisökulttuuria, jossa kiusaamisen hyväksymättömyys on yhteisesti jaettu arvo, lisätään esimiesten, työyhteisöjen ja yksilöiden ymmärrystä työpaikkakiusaamisesta prosessina sekä heidän rohkeuttaan ja valmiuksiaan puuttua siihen. Kehittämistyöskentely tukee myös hyvää, työn suuntaista käyttäytymistä.

Hanke toteutetaan kuudessa eri toimialoja edustavassa organisaatiossa.
Hanke valmistuu 31.12.2016

Hankkeen vastuuhenkilö

Maarit Vartia-Väänänen

Tiedote

Puuttuminen vähentää kiusaamista

31.12.2016

Epäasiallista kohtelua ja vastuutonta työkäyttäytymistä voidaan työpaikoilla vähentää sopivien interventioiden eli puuttumisen avulla. Tämä ilmeni Työterveyslaitoksen toteuttamassa Kohti sopuisaa työyhteisöä -hankkeessa, jota rahoitti Työsuojelurahasto.

Hankkeeseen osallistui viisi organisaatiota eri toimialoilta: seurakunta, ravitsemispalveluita tuottava yritys, koneenrakennusalan konsernin valmistus- ja logistiikkayksikkö ja yksi tytäryhtiö sekä kaksi sairaanhoitopiiriä.

Hankkeessa kerättiin sekä määrällistä kyselyaineistoa että laadullista haastatteluaineistoa ennen kehittämistoimia ja niiden jälkeen.

Miksi kiusaamisesta vaietaan?

Kiusaamisen taustalla olevat tekijät liittyvät usein psykososiaaliseen työympäristöön ja työyhteisön toimivuuteen ja johtamiseen. Taustatekijöitä voivat olla esimerkiksi rooliristiriidat ja -epäselvyydet sekä työn organisoinnin ongelmat.

Kiusaamiseen puuttumisessa on tähän mennessä käytetty etenkin esimieskoulutusta ja toimintamallien luomista, mutta niiden vaikutukset ovat jääneet vähäisiksi. Aiheesta on myös toistaiseksi saatavilla melko vähän tutkimustietoa.

Kohti sopuisaa työyhteisöä -hankkeessa kohdistettiin organisaation eri tasoille interventioita, joilla haluttiin vahvistaa kiusaamisen nollatoleranssia ja organisaatiokulttuuria, jossa epäasialliseen käytökseen puututaan. Lähtökohtana oli organisaatiossa vallitseva toimintakulttuuri.

Mukana organisaation kaikki tasot

Hankkeen tutkijat työskentelivät kolmella eri tasolla: työyksiköissä, esimiesten ja johdon parissa sekä koko organisaation tasolla. Tilannetta kartoittaviin alku- ja seurantakyselyihin pääsi vastaamaan organisaatioiden koko henkilöstö. Esimiehet, työntekijät sekä työsuojeluhenkilöstö ja luottamusmiehet osallistuivat ryhmähaastatteluihin, joita järjestettiin alkuvaiheessa 24 ja seurantavaiheessa 20.

Esimiesinterventio sisälsi kaksi puolen päivän valmennuskokonaisuutta. Yksikköinterventioita toteutettiin kymmenessä työyksikössä, yksikön toiminnan ja työjärjestelyjen mukaan. Tulokset osoittivat, että kiusaaminen oli yhteydessä työntekijöiden keskinäiseen arvostukseen ja luottamukseen, koettuun arvostukseen ja luottamukseen esimiehen taholta, sovituista toimintatavoista kiinni pitämiseen työpaikalla sekä kokemukseen töiden tasapuolisesta jakautumisesta.

Hankkeen aikana työntekijät alkoivat arvostaa toisiaan enemmän ja ryhmätyöskentely ja yhteisesti sovituista toimintatavoista kiinni pitäminen paranivat interventioyksiköissä. Havainnot kiusaamisestä vähenivät. Esimies- ja työyhteisöinterventioista seurantakyselyihin kului 7–10 kuukautta.

Vastuuton työkäyttäytyminen yleistä

Tutkijoiden mukaan vastuuton työkäyttäytyminen on työpaikoilla vähintään yhtä yleistä kuin epäasiallinen kohtelu. Osassa interventioyksiköitä epäasiallinen kohtelu alettiin ottaa puheeksi aiempaa yleisemmin. Epäasiallisesti kohdellulta voi esimerkiksi kysyä, miten häntä voi auttaa. Keskeistä on luopua ajatuksesta, että kiusaaminen ja siihen puuttuminen eivät kuulu itselle tai että osapuolten pitäisi selvittää tilanne keskenään. Puuttuminen epäasialliseen kohteluun ja vastuuttomaan työkäyttäytymiseen on taito, jonka voi oppia.

Epäasiallinen käytös hyväksytään usein työpaikoilla ja sitä selitellään esimerkiksi ihmisten persoonalla tai asemalla.

Eväitä kiusaamista vastaan

Hankkeen ja sen tulosten pohjalta syntyi kuuden askeleen malli ja työkirja, joiden avulla jokainen suomalainen työyhteisö voi työskennellä epäasiallisen kohtelun vähentämiseksi ja myönteisen, työn suuntaisen käyttäytymisen edistämiseksi.

Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssi ehkäisee vakavia kiusatuksi joutumisen tilanteita ja edistää kaikkien työntekijöiden hyvinvointia.

Kohti sopuisaa työyhteisöä -hankkeen pidempi nimi oli SOPUISA – Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssin vahvistaminen työpaikalla.

Toimittaja
Elina Mattila-Niemi

Aineisto

Maarit Vartia, Nina Olin, Susanna Kalavainen, Marjut Joki & Krista Pahkin: . Työterveyslaitos, Juvenes Print, Tampere 2016. Avaa

Maarit Vartia, Marjut Joki, Susanna Kalavainen & Nina Olin: Askeleet kohti sopuisaa työyhteisöä -työkirja. www.ttl.fi. http://www.ttl.fi

Olin, N., Vartia, M. & Pahkin, K. Towards zero tolerance of workplace bullying. The Occupational Health Psychologist. Newsletter of the European Academy of Occupational Health Psychology, Vol 13, Issue 2, December 2016.