Kohti sopuisaa työyhteisöä

Hanketiedot

Hankenumero
116033

Hakija
Nina Olin

Toteuttaja
Nina Olin

Lisätietoja
Nina Olin
nina.olin@ttl.fi

Toteutusaika
10.4.2016 - 29.4.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.2.2016
960 euroa

Kokonaiskustannukset
960 euroa

Tulokset valmistuneet
29.4.2016

Tiivistelmä

Kohti sopuisaa työyhteisöä (SOPUISA) -tutkimus- ja kehittämishankkeessa selvitetään työyhteisön toimintakulttuurin vaikutuksia epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen ilmenemiseen. Keskeinen tutkimuskysymys on, millaiset työyhteisön toimintakäytännöt, estävät ja toisaalta edistävät työpaikkakiusaamisesta puhumista ja siihen puuttumista. Hankkeessa etsitään uusia toimintamallia ja -tapoja epäasiallisen kohtelun hallintaan työpaikoilla.

Hankkeessa kerätään sekä määrällistä kyselyaineistoa että laadullista haastatteluaineistoa hankkeeseen osallistuvista viidestä kohdeorganisaatiosta. Lisäksi kohdeorganisaatioiden eri toimintatasoilla (organisaatiotaso, esimiehet, työyhteisö) toteutetaan kehittämisinterventioita. Tavoitteena on tukea hyväksymättömyyden kulttuurin kehittymistä työyhteisöön, rohkaista varhaista puuttumista kiusaamiskokemuksiin ja tukea tilanteiden rakentavaa selvittämistä.

Alkukyselyn tulosten mukaan 4 % vastanneista oli ollut viimeisen 12 kuukauden aikana kiusaamisen kohteena (n=1501). Vastanneista 35% oli havainnut työpaikallaan epäasiallista käytöstä. Epäasiallista kohtelua havainneista 63 % vastasi, ettei asiaan puuttumien kuulu minulle. Sekä esimiehistä että työntekijöistä puolet vastasi, että puuttumista vaikeuttavat tekijät ovat kiire ja yleinen ajattelutapa. että kiusaaminen on arka ja tunteita herättävä asia, josta ei haluta puhua. Keväällä 2016 toteutetaan seurantakysely ja -haastattelut. Hanketta ja sen tuloksia esitellään EAOHP-konferenssissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Nina Olin

Tiedote

Työpaikkakiusaaminen halutaan puutelistalle

29.4.2016

Työpaikkakiusaamiseen puuttuminen edistyy, jos työpaikalla on
asiasta yhteisesti sovitut pelisäännöt, lähiesimies toimii
jämäkästi, työtehtävät jaetaan tasapuolisesti ja työntekijät
arvostavat toisiaan. Työterveyslaitoksen kehittämiskonsultti
Nina Olin esitteli näitä tuloksia Kreikan
Ateenassa järjestetyssä työpsykologien konferenssissa, joka
pidettiin 11.–13. huhtikuuta 2016. Työsuojelurahasto tuki Olinin
osallistumista stipendillä.

Tulokset perustuvat Työsuojelurahaston rahoittamaan ja
Työterveyslaitoksen toteuttamaan hankkeeseen
(114111) , joka edistää tehokasta puuttumista
epäasialliseen kohteluun. Hankkeen alkukysely toteutettiin keväällä
2015 kuudessa organisaatiossa. Kyselyyn saaduista 1 501
vastauksesta iso enemmistö eli 84 prosenttia tuli naisilta.

Viisi prosenttia kiusattuina

Vastanneista joka 20. oli ollut työpaikkakiusaamisen kohteena
viime vuoden aikana ja kolmannes oli havainnut työpaikkakiusaamista
työpaikallaan.

Puolet vastaajista totesi, että työpaikkakiusaaminen on arka asia,
josta ei haluta puhua. Myös kiire ja ajanpuute vaikeuttavat
puuttumista.

Yli puolet kiusaamista havainneista vastaajista koki, että ei
tiedä, miten kiusaamiseen tulisi puuttua tai halusi pysyä
ulkopuolisena.

Toisaalta joka neljäs oli ottanut asian puheeksi epäasiallisesti
käyttäytyvän kanssa ja pyytänyt häntä lopettamaan.

Olinin esittelemä posteri palkittiin Ateenan-konferenssin
parhaana. Esityksen muut tekijät ovat
Maarit Vartia ja
Krista Pahkin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Posteri Olin N, Vartia M & Pahkin K. Harmonious Work Community – Workplace bullying and the role of organizational practices. Research and intervention project 2014-2016 Finnish Institute of Occupational Health Avaa

Abstract

Olin N, Vartia M, Pahkin K.: Workplace bullying and the role of organizational practices Avaa