Kohti voimavarojen ja kuormituksen tasapainoa

Hanketiedot

Hankenumero
110370

Hakija
Triforma Oy

Toteuttaja
Triforma Oy

Lisätietoja
Tiina Koivuniemi
tiina.koivuniemi@triforma.fi

Toteutusaika
1.10.2010 - 1.12.2011

Työsuojelurahaston päätös
13.10.2010
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
26 200 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2011

Tiivistelmä

Tämän hankkeen tavoitteena on määritellä boreout-ilmiö suomalaisessa työelämässä ja koota yhteen kansainvälistä ja kansallista tutkimusta aiheesta. Boreout-ilmiön rinnalla tarkastellaan työuupumusta , uupumusta aiheuttavia tekijöitä ja keinoja sen ehkäisemiseksi. Tavoitteena on selvittää esimiesten ja työntekijöiden kokemuksia ja hyöyntää niitä kirjan, valmennusmateriaalien, toimintamallien ja työkalujen luomisessa.

Hankkeen tulokset kerätään verkko-oppimisympäristöön, joka toimii sekä itseopiskelumateriaalina että osana työhyvinvointia kehittäviä ja tukevia koulutuksia. Hankkeen tulosten avulla työpaikoilla voidaan arvioida voimavarojen ja kuormituksen suhdetta sekä pyrkiä näiden tasapainoon, mikä puolestaan on yksi työelämän laatutekijöistä. Hankkeessa käytetään tiedon ja kokemusten keräämisessä mm. sosiaalista mediaa ja nettikyselyä sekä työelämän toimijoiden kirjoitelmia aiheesta. Toimintamallien luomisessa käytetään erilaisia laadun ja tuotekehittämisen menetelmiä. Oleellisena osana hankkeeseen kuuluu valmennusohjelman kehittäminen verkko-oppimisympäristöineen. Avoimet valmentajien valmennukset toteutetaan syksyllä 2011 kolmella eri paikkakunnalla. Ennen tuotteiden julkaisemista ne testataan kohderyhmän toimesta.

Hankkeen tulokset ovat saatavilla marraskuussa 2011. Hankkeeseen liittyy myös keskustelun ja tietoisuuden lisäämistä tarkasteltavista ilmiöistä (boreout/burnout). Aiheeseen ja hankkeeseen voi tutustua jo hankkeen aikana julkaistavissa artikkeleissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tiina Koivuniemi

Tiedote

Työn alikuormitukseen voi leipääntyä

1.12.2011

Uupuminen työn vähäiseen määrään tai työn helppouteen voi
tylsistyttää, mikä pahimmillaan johtaa siihen, että työntekijä
menettää voimavaransa. Tämä boreout-ilmiö eli työhön leipääntyminen
uhkaa myös organisaatiota, sillä henkilöstön vaihtuvuus ja
sairauspoissaolot kasvavat. Seinäjokelaisen Triforma Oy:n
toimitusjohtaja, filosofian tohtori
Tiina
Koivuniemi on laatinut aiheesta kirjan, esimiehen
oppaan ja valmennusohjelman. Ne valmistuivat Työsuojelurahaston
avulla.

 

Työuupumuksesta ja työstressistä on runsaasti aineistoa ja
tutkimuksia. Boreout-ilmiötä puolestaan on sivuttu artikkeleissa ja
tutkimuksissa, mutta aihetta on tutkittu vain vähän.

 

Turhauttava kuormitus voi johtaa työuupumukseen

 

Työhön leipääntymisestä ei työelämässä avoimesti keskustella, sillä
turhautumisesta kärsivät työntekijät on helppo leimata laiskoiksi.
Tiina Koivuniemen mukaan juuri laiskaksi leimaamisen pelko saa
monet pitkästyneet kehittämään itselleen näennäistekemistä. Näin
työntekijä yrittää viestiä esimiehille ja työyhteisöilleen olevansa
täystyöllistetty. Koivuniemen mukaan ylikuormitus
alikuormitustilanteessa voi pitkään jatkuessaan laukaista
työuupumuksen.

 

Boreoutista puhumattomuus voi johtua myös siitä, että ilmiötä ei
ole tunnistettu. Näin voi käydä, jos toimenkuvat ovat epäselvät tai
organisaation perustehtävä on hämärtynyt.

 

Työuupumisesta puhutaan, leipääntymisestä ei

 

Koivuniemi on selvittänyt työntekijöiden ja esimiesten kokemuksia
suomalaisessa työelämässä. Saatuun aineistoon mahtui sekä
työuupumus- että boreout-kokemuksia.

 

Työuupumuksesta puhuttiin selvästi helpommin kuin työhön
leipääntymisestä. Kirjaan tuli runsaasti työuupumuskertomuksia,
mutta useat boreout-ilmiöstä kärsivät kielsivät niiden käytön
kirjassa tai valmennusohjelman kuvauksissa. He pelkäsivät, että
esimies tai työtoverit tunnistavat heidät.

 

Kirja, esimiesopas ja valmennusohjelma

 

Hankkeen päätuote on Kohti voimavarojen ja kuormituksen tasapainoa
-kirja. Se on julkaistu painettuna, ja se on määrä julkaista myös
sähköisesti. Kirjaa markkinoidaan Kirjavälityksen kautta ja
suoramarkkinointina sähköpostitse. Markkinointikampanjaan kuului
lehdistötiedotteita, yleisötilaisuuksia ja osallistuminen
hyvinvointimessuille.

 

Hankkeessa syntyi myös opas esimiehille. Se on samanniminen kuin
varsinainen kirja.

 

Hankeaikana Triforma loi valmennusohjelman, jonka tavoitteena on
lisätä aiheen osaamista erityyppisissä organisaatioissa, eri
henkilöstöryhmille ja esimiehille. Yksipäiväinen valmennusohjelma
sisältää mahdollisuuden työpajatyöhön.

 

Hankkeessa kehitetystä koulutuksesta on lähetetty markkinointikirje
ammatillisille oppilaitoksille, ammattikorkeakouluille ja
ammattiliittojen koulutusasioista vastaaville.

 

Hankkeesta tiedotettiin muun muassa neljällä nettiartikkelilla,
jotka levitettiin uutiskirjeinä henkilöstö- ja koulutusalan
ammattilaisille. Tiedottaminen jatkuu.

 

Kuormittavuus arvioitava, jos on terveysuhka

 

Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajalta työn kuormittavuuden
arviointia, jos työntekijän todetaan työssään kuormittuvan siten,
että terveys vaarantuu.

 

Koivuniemi muistuttaa, että myös työntekijällä on aina vastuu
leipääntymisen ehkäisyssä. Ensiksi hänen pitää ottaa asia puheeksi
oman esimiehen, luottamusmiehen tai työsuojeluhenkilöstön kanssa.
Jos asia ei korjaannu työpaikalla, työterveyshuolto voi auttaa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Tiina Koivuniemi. Kohti voimavarojen ja kuormituksen tasapainoa. Kustannus Siipipyörä. ISBN 978-952-5829-01-3. Myynti: Kustannus Siipipyörä ja kirjakaupat, hinta 33,90 euroa.

Kohti voimavarojen ja kuormituksen tasapainoa. Opas esimiehille. Avaa

Kohti voimavarojen ja kuormituksen tasapainoa. Kouluttajan opas ja opetussuunnitelma.

http://triforma.net