Kohti yhtenäistä toimintakulttuuria Martti Talvela -kampuksella

Hanketiedot

Hankenumero
190546

Hakija
Juvan kunta

Toteuttaja
KK-Verve Oy

Lisätietoja
Anne Haakana
anne.haakana@juva.fi

Toteutusaika
16.11.2019 - 31.10.2021

Työsuojelurahaston päätös
19.12.2019
19 208 euroa

Kokonaiskustannukset
38 416 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2022

Tiivistelmä

Juvalla koko opetus- ja kasvatustoimi siirtyy yhteiseen Martti Talvela -kampukseen vuoden 2021 alusta. Kehittämishankkeen tavoitteena on luoda Kampuksessa yhdistyvistä yksiköistä jatkuvaan yhteistoiminnalliseen oppimiseen perustuva sosiaalinen ja pedagoginen työyhteisö. Hankkeessa kehitetään kampuksen uusi toimintamalli ja yhteinen toimintakulttuuri.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden toimijuutta, joka realisoituu työhön liittyvänä vaikuttamisena, kehittämisenä ja oman ammatillisen identiteetin uudistumisena.

Hankkeessa syntyy kampukseen uusi johtamisen rakenne ja käytänteet, joiden myötä johtaminen tukee tuottavuutta, työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Hankkeessa syntyy malli siitä, millaisella yhteisellä kehittämisprosessilla edetään kohti kampuslaista toimintamallia ja uutta toimintakulttuuria, joka käsittää henkilöstön varhaiskasvatuksesta, esikoulusta ja yhtenäiskoulusta, lukiota myöten. Hanke myös tuottaa konkreettisia ratkaisuja siihen, miten yhteistyötä ja vuorovaikutusta on tarkoituksenmukaista kehittää suhteessa toimintamallin kehitykseen, ja sen yhteistyölle ja vuorovaikutukselle asettamiin vaatimuksiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Haakana

Tiedote

Toimintakulttuurin kehittäminen Martti Talvela -kampuksella loi pohjaa pedagogiselle jatkumolle

31.1.2022

Tiivistelmä

Hankkeessa luotiin kehittämismalli yhteisen toimintakulttuurin rakentamiselle. Kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda Kampuksessa yhdistyvistä yksiköistä varhaiskasvatuksesta lukioon yhteisöllinen ja pedagoginen työyhteisö, joka itse on keskeisesti osallisena kehittämistyössä. Hankkeen kehittämismenetelminä käytettiin kehittävästä työntutkimuksesta ja kompleksisuusajattelusta sovellettuja menetelmiä. Kehittämismallia voivat hyödyntää mm. kunnan, jotka rakentavat uusia opetuskeskuksia.

Lähtökohdat

Juvalla koko opetus- ja kasvatustoimi siirtyi yhteiseen Martti Talvela -kampukseen vuoden 2021 alusta. Kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda Kampuksessa yhdistyvistä yksiköistä yhteisöllinen ja pedagoginen työyhteisö, joka itse on osallisena kehittämistyössä. Asiantuntijaksi valittiin KK-Verve Oy:n kehittämiskonsultti Tuula Syrjälä. Toiminnan teoriaan ja kehittävään työntutkimukseen sekä kompleksisuusajatteluun perustuvat menetelmät olivat hankkeessa kehittämistyöskentelyn lähtökohtia.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä oli Juvan varhaiskasvatuksen, yhtenäiskoulun ja lukion henkilöstö, jotka nyt muodostavat Juvan Kampuksen henkilöstön

Menetelmät

Toiminnan teoriaan ja kehittävään työntutkimukseen perustuvat menetelmät (toimintahistoriallinen analyysi, toimintajärjestelmämalli, ekspansiivisen oppimisen syklin sovellukset, vuorovaikutuksellisviestinnälliset tasot -väline), kompleksisen systeemin johtamisen näkökulmia ja välineitä, kuten kompleksisuuskartat. Viimeksi mainittujen välineiden innovatiivisuus ja uutuusarvo olivat merkittäviä, sillä niitä ei ole kirjallisuuden mukaan käytetty juurikaan opetuksen ja koululaitoksen piirissä.

Vaikuttavuus

Kehittämishanke saavutti asetetut tavoitteet. Kehittämisen myötä Kampuksen toiminnallinen ja johtamisen rakenne kehittyi osallistavaksi ja enemmän työntekijälähtöiseksi, mikä tukee henkilöstön toimijuutta. Työhyvinvoinnin osalta positiivinen muutos ja toiminnan koettu mielekkyys kasvoivat syksyyn 2021 mennessä. Näiden seikkojen perusteella hanketta voidaan pitää vaikuttavana ja tuloksellisena.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke tuotti konkreettisia ratkaisuja siihen, millaista yhteistyötä ja millaisia keskustelu- ja kehittämisfoorumeja tarvitaan aiemmin erillisinä toimineiden yksiköiden yhdistämiseksi sekä yhteisöllisyyden ja yhteisen toimintakulttuurin rakentamiseksi. Hanke voi toimia esikuvana muille kouluille ja ja kunnille, jotka rakentavat uutta oppimiskeskusta ja tarvitsevat työskentelymallia henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukemiseen muutoksessa.

Aineisto

Tuula Syrjälä, Verve. Toimintakulttuurin kehittäminen Martti Talvela -kampuksella loi pohjaa pedagogiselle jatkumolle. Loppuraportti. 31.10.2021. Avaa

Päätöstiedote ja kiitos Avaa