Kohti yhtenäistä työpaikkojen työsuojeluvalvontaa (työnimi Yhtenäistä työsuojeluvalvontaa etsimässä)

Hanketiedot

Hankenumero
190041

Hakija
Aki Lappeteläinen

Toteuttaja
Aki Lappeteläinen

Lisätietoja
Aki Lappeteläinen
aki.lappetelainen@tuni.fi

Toteutusaika
15.1.2019 - 28.2.2020

Työsuojelurahaston päätös
19.3.2019
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
20 000 euroa

Tulokset valmistuneet
23.3.2020

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitetään, missä määrin työpaikkojen työsuojeluvalvontaa toteutetaan alueellisesti eri tavalla eli toteutuuko valvonta työpaikoilla yhtenäisesti eri puolilla maata. Tutkimuksen hypoteesina on oletus, että merkittävä syy työsuojeluvalvonnan alueelliseen erilaisuuteen on valvonnan organisointi viiden itsenäisen työsuojelun vastuualueen tehtäväksi.

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on hallinnon evaluaatiotutkimus, joka tarkoittaa hallinnon toimivuuden arviointia käyttäjä- ja asiakasnäkökulmasta. Työsuojeluhallinnon toteuttaman työsuojeluvalvonnan asiakkaita ovat työpaikat ja niiden työntekijät ja työnantajat.

Tutkimus käsittelee myös työsuojeluhallinnon laajaa yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa arvioiden edustuksellisen demokratian näkökulmasta korporatiivisen etujärjestövaikutuksen ja hallinnon suhdetta riippumattoman työsuojeluvalvonnan päätöksenteossa ja toimeenpanossa.

Erityisenä tutkimusaineistona ovat valvontatietojärjestelmä Veran raportit ja henkilöhaastattelut, joita tehdään noin 45:n työsuojeluhallinnon, työmarkkinajärjestöjen ja työpaikkojen työsuojeluhenkilön kanssa.

Työsuojeluvalvonnan toteutumisen yhtenäisyyttä työpaikoilla ei ole tutkittu tieteellisesti 2000-luvulla. Tutkimus arvioi työsuojeluvalvonnan rakennetta ja sen toteutumista sekä hallinnon että työpaikkojen näkökulmasta. Se antaa tieteellisesti perusteltuja sekä teoreettisia että asiakkaiden kertomia näkökulmia työsuojeluvalvonnan haluttuun vaikuttavuuteen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Aki Lappeteläinen

Tiedote

Työpaikkojen työsuojeluvalvonta on eriytynyt alueellisesti eikä ole yhtenäistä Suomessa

23.3.2020

Tiivistelmä

Työpaikat eivät ole yhdenvertaisessa asemassa, koska työsuojeluvalvonta on alueellisesti eriytynyttä johtuen valvontaa toteuttavista itsenäisistä työsuojelun vastuualueista. Tutkimuksessa arvioidaan työsuojeluhallinnon ja sen sidosryhmien dokumenttien ja haastattelujen avulla työsuojeluvalvonnan kehitystä 1970-luvulta lähtien. Tarkastuskertomuksiin perustuva alueellisen valvonnan vertailu osoittaa, että työsuojeluvalvonta on eriytynyt vastuualueittain. Työsuojelutarkastajat antavat velvoitteita työpaikan turvallisuuspuutteista alueellisesti eri tavalla, joten työnantajia ei kohdella tasapuolisesti. Työsuojeluun pitäisi perustaa Pohjoismaiden malliin keskusorganisaatio, joka määrittelisi työpaikkojen valvontaan yhtenäiset menettelytavat.

Lähtökohdat

Työsuojeluhallinnon valtakunnallisen koulutuksen suunnittelijana havaitsin, että työsuojelun vastuualueilla on omia menettelytapoja valvottaviin asioihin.
Tutkimus on hallinnon evaluaatio- ja toimeenpanotutkimusta, jota työsuojeluhallinnosta ei ole tehty tieteellisesti 2000-luvulla.
Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä näyttöä ja selitystä alueellisesti erilaisesta työpaikkojen työsuojeluvalvonnasta sekä hallinnon kehitystä, rakenteita että valvontatietojärjestelmä Veran raportteja arvioimalla.

Aineisto

Tutkimus on monologi väitöskirja. Se ei ole hallinnon tilaustutkimus, vaikka sainkin paljon tukea työsuojeluhallinnolta erilaisten dokumenttien, raporttien ja haastattelujen kautta. Myös työsuojeluhallinnon sidosryhmät, työmarkkinakeskusjärjestöt olivat sekä tutkimuksen kohteita että omalta osaltaan sen tukijoita.

Menetelmät

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on evaluaatiotutkimus, joka tässä tarkoittaa hallinnon toimivuuden arviointia asiakasnäkökulmasta. Tutkimuksessa arvioidaan työsuojeluhallituksen lakkauttamista ja itsenäisten työsuojelun vastuualueiden toimintaa työpaikkojen valvonnassa. Tutkimusaineistona ovat valvontatietojärjestelmä Veran raportit ja niistä tehdyt vertailut sekä henkilöhaastattelut, jotka kohdistuivat työsuojeluhallinnon, työmarkkinajärjestöjen ja työpaikkojen työsuojeluhenkilöihin.

Tulokset ja johtopäätökset

Tarkastuskertomuksiin perustuva alueellisen valvonnan vertailu osoittaa, että työsuojeluvalvonta on eriytynyt maantieteellisesti. Valtakunnallista työpaikkojen valvontaa ei toteuteta yhdenmukaisesti työsuojelun vastuualueilla.
Tutkimuksen tulokset edesauttavat työsuojeluhallinnossa käynnissä olevaa yhdentymiskehitystä.
Suomeen pitäisi perustaa Pohjoismaiden mallin mukainen työsuojelun keskusorganisaatio, joka koordinoisi ja yhtenäistäisi työpaikkojen valvontaa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti ajantasaista tietoa työsuojeluvalvonnan alueellisesta toteutuksesta ja laillisuusvalvonnan toimeenpanosta. Tutkimuksen menetelmiä ja tuloksia voidaan hyödyntää työsuojeluhallinnossa ja sen sidosryhmissä arvioitaessa työpaikkojen valvonnan vaikuttavuutta ja alueellista tasalaatuisuutta.

Aineisto

Aki Lappeteläinen (2020) Kohti yhtenäistä työsuojeluvalvontaa : Työsuojeluvalvonnan toimeenpano ja menettelytavat Suomessa. Tampereen yliopiston väitöskirjat 274. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1617-4
Avaa