Koneiden turvallisuuteen liittyvien vaatimusten hallinta kansainvälisessä liiketoiminnassa -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115502

Hakija
Juha Vasara

Toteuttaja
Juha Vasara

Lisätietoja
Juha Vasara
Puuttuu migraatiossa

Toteutusaika
3.1.2016 - 31.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
6.11.2015
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2016

Tiivistelmä

Yritystoiminnan kansainvälistyessä yrityksillä tulee olla yhä tarkempi käsitys sääntelykentästä omilla markkina-alueillaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena on vahvistaa yritysten osaamista turvallisuusvaatimusten hallinnassa ja huomioon ottamisessa globaaleilla markkinoilla.

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten työssä käytettäviä koneita suunnittelevissa ja valmistavissa yrityksissä selvitetään, sovelletaan ja hallitaan turvallisuuteen, erityisesti tuoteturvallisuuteen, liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä vaatimuksia osana tuotteiden toimitusketjua.

Tuloksena luodaan suosituksia käytännöistä ja tavoista, joilla yritykset voivat nykyistä paremmin selvittää, hallita ja noudattaa tuotteiden turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Lisäksi esitetään miten muut tahot voivat tukea yritysten toimintaa tästä näkökulmasta.

Tutkimus toteutetaan haastattelututkimuksena ja siihen osallistuvat kuusi suurta/keskisuurta yritystä. Näistä neljä on suomalaisia ja kaksi kansainvälisiä. Kaikilla yrityksillä on keskeistä suunnittelu- ja valmistustoimintaa Suomessa, mutta markkina-alueet ja osittain muu toiminta ovat laajasti ympäri maailmaa. Yritysnäkökulman ohella tutkimuksessa otetaan huomioon ulkoiset sidosryhmät, joita ovat esimerkiksi standardisoimisorganisaatiot, lainsäätäjät ja viranomaiset.
Tutkimuksen tulokset ovat käytettävissä kokonaisuudessaan keväällä 2017. Osatuloksia on julkaistu ja tullaan julkaisemaan tätä ennen tieteellisinä konferenssi- ja artikkelijulkaisuina.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juha Vasara

Tiedote

Kohti parempaa koneturvallisuutta

31.12.2016

Tampereen teknillisen yliopiston tutkija Juha Vasara tekee väitöskirjaa, jossa tutkii yritysten tuoteturvallisuusvaatimusten hallintaa kansainvälisessä liiketoiminnassa. Hän selvittää tuotteiden toimitusketjusta, miten tutkituissa yrityksissä selvitetään ja sovelletaan tuoteturvallisuuden kansallisia ja kansainvälisiä vaatimuksia

Vasara laati yrityksille rungon turvallisuusvaatimusten hallinnan vaiheista ja suosituksia tuoteturvallisuuden parantamiseksi. Keskeisiä hallinnassa ovat oikeat tieto- ja viestintäkanavat, tulevien vaatimusten ennakointi sekä vaikuttaminen vaatimusten laadintaan ja sisältöön.

Haastattelututkimus kuuteen yritykseen

Tutkittavina oli neljä suomalaista ja kaksi kansainvälistä koneita ja laitteita suunnittelevaa ja valmistavaa yritystä. Näillä kaikilla suunnittelu ja valmistus keskittyvät Suomeen, mutta markkinat ovat maailmanlaajuiset.

Tutkimus kokoaa yritysten tuoteturvallisuusvaatimusten ongelmia ja ratkaisuja. Lisäksi Vasara selvittää, miten ulkopuoliset eurooppalaistoimijat – kuten lainsäätäjät, viranomaiset, standardoimisorganisaatiot ja tuotevastuuvakuuttajat – vaikuttavat eri tilanteissa.

Haastateltavia kertyi 90.

Euroopassa selkeää, teoriassa

Haastatteluissa ilmeni, että yritykset kaipaavat apua tuotteiden turvallisuusvaatimusten hallintaansa. Eurooppalaiset vaatimukset ja niiden soveltaminen ovat melko selkeitä, mutta laajemmalla markkina-alueella hallinta vaikeutuu.

Yritysten markkina-alue ja vaatimukset ovat Euroopan unionissa yhtenäisiä. Silti Vasaran mukaan kehitettävää riittää esimerkiksi markkinavalvonnan yhtenäistämisessä ja unionin jäsenmaiden paikallisissa käytännöissä.

Tulokset laajasti sovellettavissa

Vasara viimeisteli tutkimustaan Työsuojelurahaston loppuunsaattamisstipendillä. Stipendiaikanaan hän täydensi niin työnsä teoriakehystä kuin haastatteluaineistoa sekä työsti tuloksia ja johtopäätöksiä.

Vaikka tulokset on kerätty koneita ja laitteita valmistavista ja suunnittelevista yrityksistä, Vasaran mukaan tuloksia voivat soveltaa myös muut globaalit yritykset

Väitöksen tuloksia on julkaistu tieteellisenä artikkelina ja tuloksia on esitelty neljässä konferenssissa vuosina 2012–2017.

Opinnäytetyö on tarkoitus julkaista keväällä 2018.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Vasara, Juha (2019) Managing Safety-Related Compliance of Machines in the Global Market. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1315-9 Avaa