Koneturvallisuusvaatimukset, -vastuut ja -velvoitteet – Ennakoiva suunnittelu ja sopiminen

Hanketiedot

Hankenumero
110061

Hakija
Sundcon Oy

Toteuttaja
Sundcon Oy

Lisätietoja
Matti Sundquist
matti.sundquist@sundcon.fi

Toteutusaika
15.4.2010 - 30.9.2010

Työsuojelurahaston päätös
16.3.2010
31 400 euroa

Kokonaiskustannukset
37 624 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2010

Tiivistelmä

Koneturvallisuusvaatimukset, -velvoitteet ja -vastuut

Ennakoiva suunnittelu ja sopiminen vaatimustenmukaisuuden ja turvallisuuden varmistamisessa

Uusi konedirektiivi on tullut pakottavana voimaan 29.12.2009. Siinä on täsmennetty koneiden valmistajien velvollisuuksia ennen koneen luovuttamista markkinoille tai käyttöön otettavaksi Euroopan talousalueella. Epäselvyyttä on kuitenkin edelleen siitä, kenen tulisi huolehtia velvoitteiden noudattamisesta ja miten turvallisuusvaatimukset tulisi ottaa huomioon koneen suunnittelussa ja sopimuksissa.

Ennakoiva sopiminen tarjoaa välineitä koneen vaatimustenmukaisuuden ja turvallisuuden varhaiseen varmistamiseen ja ongelmien etukäteiseen ratkaisemiseen. Ennakoivan sopimisen valjastamisesta turvallisuustyön tueksi ei kuitenkaan toistaiseksi ole käytettävissä aineistoja tai ohjeita.

Hankkeen tavoitteena on mm.:
– selventää konedirektiivin ja -asetuksen velvoitteita ja vastuita kaikille niille, joiden tehtävänä on huolehtia koneiden turvallisuudesta
– osoittaa velvoitteiden ja vastuiden jakautuminen useamman toimijan tilanteessa (esim. koneyhdistelmät)
– esittää esimerkkejä käytännön ongelmista ja niiden ratkaisuista
– herättää mielenkiintoa sopimuksiin, helpottaa sopimusten ymmärtämistä ja niistä keskustelemista
– mahdollistaa sopimusten tehokas käyttö turvallisuuden hallinnan sekä toiminnan ohjauksen välineinä.

Hankkeen toteuttaa yrityskonsortio Sundcon Oy (www.sundcon.fi) ja Lexpert Oy (www.lexpert.com)

Hankkeen vastuuhenkilö

Matti Sundquist

Tiedote

Koneturvallisuutta ennakoivalla suunnittelulla ja sopimisella

30.9.2010

Vastaako koneiden ja laitteiden turvallisuus ajanmukaisia
vaatimuksia? Jos monta osapuolta suunnittelee ja toteuttaa yhdessä
laajoja konejärjestelmiä, kenelle koneturvallisuusvaatimuksista,
-vastuista ja -velvoitteista sopiminen viime kädessä kuuluu?

 

Työsuojelurahaston tukemassa tiedotus- ja koulutushankkeessa
saatiin kättä pidempää nykyvaatimuksia vastaavasta
koneturvallisuudesta. Hankkeessa syntyi julkaisu Ennakoiva
suunnittelu ja sopiminen koneiden vaatimustenmukaisuuden ja
turvallisuuden varmistamisessa – Koneturvallisuusvaatimukset,
-velvoitteet ja -vastuut Euroopan talousalueella.

 

Kirjoittajat ovat tekniikan lisensiaatti
Matti Sundquist Sundcon Oy:stä ja varatuomari, MQ,
sopimusvalmentaja
Helena Haapio Lexpert Oy:stä. Sundquist osallistuu
aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen koneturvallisuuden
standardisointiin ja alan tutkimustoimintaan. Haapio puolestaan
auttaa yrityksiä kehittämään osaamistaan ja toimintatapojaan
tavoitteena sopimukset, joiden avulla minimoidaan ikävät
yllätykset, riskit ja riidat.

 

Direktiivit ja standardit vaikeasti hahmottuvia

 

EU:n uusi konedirektiivi tuli voimaan 29.12.2009. Se täsmentää
koneiden valmistajien velvollisuuksia ennen koneen luovuttamista
markkinoille tai käyttöön otettavaksi Euroopan talousalueella.

 

Koneturvallisuuden direktiivit ja standardit ovat alaan
vihkiytymättömille vaikeasti hahmottuvia. Yrityksissä ne on yleensä
uskottu teknisille asiantuntijoille, kun kaupallisista ja
juridisista puolista vastaavat muut. Eri asiantuntijat ovat
keskustelleet omissa foorumeissaan, usein omalla ammattikielellään.
Monen osapuolen yhteisissä hankkeissa asioista on kuitenkin voitava
keskustella ja sopia yli ammatti- ja organisaatiorajojen.

 

Tekniikan, kaupankäynnin ja juridiikan
rajapinnassa


 

Julkaisu käsittelee koneita koskevan tekniikan, kaupankäynnin ja
juridiikan rajapintaa. Tavoitteena on auttaa toimitusprojektien
osapuolia tunnistamaan potentiaaliset ongelmat ja ratkaisemaan ne
ajoissa. Tarkoituksena on auttaa tilaajia ja toimittajia
tiedostamaan ja jakamaan säädösten ja sopimusten velvoitteet
keskenään siten, että kaikki osalliset saavuttavat kannattavuus- ja
muut tavoitteensa ja välttyvät vahingoilta ja menetyksiltä.

 

Julkaisussa on tunnistettu ja ratkaistu monia kone- ja
laitetoimitusprojektien ongelmia ja tilanteita, joissa säädösten ja
sopimusten aikaisempaa parempi soveltamisosaaminen ja
yhteensovittaminen ovat tarpeen. Esimerkit ja ohjeet auttavat
tilaaja-toimittajasuhteen osapuolia ymmärtämään oman roolinsa
suhteessa muihin osapuoliin ja suunnittelemaan ja sopimaan asiat
etukäteen niin, että projektit onnistuvat aikataulun ja budjetin
puitteissa siten, että laatu- ja turvallisuustavoitteet
saavutetaan.

 

Teknisen ja kaupallis-juridisen näkökulman yhdistäminen avaa
mahdollisuuksia eri alojen ammattilaisten osaamisalueiden
laajentamiseen ja ammattirajat ylittävän yhteistyön helpottumiseen.

 

Raportti julkaistaan painettuna ja myöhemmin verkossa. Sen
aineistoa jalostetaan koulutusmateriaaliksi, jota käytetään
avoimessa ja yrityskohtaisessa valmennuksessa ja
yritysneuvonnassa.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Sundquist Matti, Haapio Helena. Ennakoiva suunnittelu ja sopiminen koneiden vaatimustenmukaisuuden ja turvallisuuden varmistamisessa – Koneturvallisuus-vaatimukset, -velvoitteet ja -vastuut Euroopan talousalueella. Lexpert Oy, Helsinki 2011. ISBN 978-952-99914-1-9 (nid.) ISBN 978-952-99914-2-6 (PDF). Avaa