Konferenssiesitys monitasotutkimuksesta, joka selvitti palvelevan johtamisen vaikutusta työntekijälähtöiseen proaktiiviseen työtoimintaan ja työssä tylsistymiseen suomalaisella pitkittäisaineistolla.

Hanketiedot

Hankenumero
116006

Hakija
Lotta Harju

Toteuttaja
Lotta Harju

Lisätietoja
Lotta Harju
lotta.harju@ttl.fi

Toteutusaika
10.4.2016 - 29.4.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.2.2016
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 200 euroa

Tulokset valmistuneet
29.4.2016

Tiivistelmä

Kansainvälinen konferenssiesitykseni Ateenassa (EAOHP 11.-13.4.2016) käsittelee Työterveyslaitoksella toteuttamaani tutkimusta, jossa selvitettiin palvelevan johtamistyylin vaikutusta yksilölähtöiseen työtoimintaan, jolla työntekijät muokkaavat työstään itselleen mielekkäämpää ja sitä kautta työssä tylsistymisen kokemukseen. Tulokset viittaavat siihen, että palveleva johtamistyyli ennustaa vähäisempää työssä tylsistymistä vahvistamalla työntekijän aloitteellisuutta oman inspiraation säilyttämiseksi.

Tutkimuksessa on hyödynnetty Työterveyslaitoksen Innostuksen Spiraali -hankkeessa (2011-2015) kerättyä pitkittäistutkimuksen osa-aineistoa, jossa työntekijät (N=276) olivat ryhmäytyneet 54 tiimiin 16 eri organisaatiossa. Analyysit toteutettiin monitasomenetelmää, jotta työntekijöiden kuuluminen samaan ryhmään voitiin huomioida tuloksissa. Siten tulosten voidaan ajatella heijastavan tarkemmin tiimien todellista tilannetta.

Tutkimukseni nivoutuu osaksi suomalaista ja kansainvälistä positiivisen työpsykologian tutkimussuuntausta, ja lisää tietoa johtamisen ja yksilölähtöisen työtoiminnan vaikutuksesta työssä tylsistymisen kokemukseen, ja siten työhyvinvointiin yleensä. Tutkimus hyödyttää myös työyhteisöjen ja esimiestyön kehittämistyötä tuottamalla tietoa erilaisiin käytännön sovelluksiin. Konferenssimatka edistää tutkimustiedon jalostamista, kehittämistä ja levittämistä. Matkastipendillä katan osallistumisen ja matkan kustannuksia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Lotta Harju

Tiedote

Tuunattu työ voi piristää myös ryhmän työtä

29.4.2016

Työterveyslaitoksen tutkija Lotta Harju päättelee, että työssä tylsistymisellä ja työn yksilöllisellä muokkaamisella on yksilöiden välisen vaihtelun lisäksi myös ryhmien välistä vaihtelua. Siis ryhmän jäsenyys voi osaltaan vaikuttaa työssä tylsistymiseen ja työn yksilöllisen muokkaamiseen. Näitä päätelmiä Harju esitteli Kreikan Ateenassa, kun siellä järjestettiin 11.–13. huhtikuuta 2016 eurooppalaisten työterveyspsykologien (EAOHP) -kongressi. Harju oli saanut Työsuojelurahastolta matkastipendin.

Harjun esitys perustuu Työterveyslaitoksen Innostuksen spiraali -tutkimushankkeessa kerättyyn pitkittäisaineistoon. Harju tutki palvelevan johtamistyylin vaikutuksia työn yksilölliseen muokkaamiseen ja työssä tylsistymiseen. Hän otti huomioon vastaajien ryhmiin kuulumiset.

Jos ryhmällä oli yhteinen käsitys palvelevasta esimiestyöstä, se vähensi ryhmän työssä tylsistymistä ja työn yksilöllistä muokkaamista pitkällä aikavälillä. Lisäksi ryhmien työn yksilöllinen muokkaaminen vaikutti palvelevaan johtamiseen ja ryhmien työssä tylsistymiseen. Palveleva johtaminen ilmeisesti vähentää ryhmän työssä tylsistymistä kannustamalla työn yksilölliseen muokkaamiseen.

Harju kertoo saaneensa kongressista paljon ideoita niin tutkimusasetelmista, -menetelmistä kuin -teemoista. Tutkimuksen esittäminen kansainväliselle tutkijayhteisölle ja tutkimuksesta keskustelu vahvisti hänen tutkimusvalintojaan. Harju myös verkostoitui aktiivisesti.

Toimittaja
Hannu Kaskinen