Konsulttityö palveluistettuna ja kontingenttina asiantuntijatyönä jälkiteollisessa yhteiskunnassa

Nordic Working Life Conference 28. – 29.9.2020 Aalborg, Denmark

Hanketiedot

Hankenumero
200233

Hakija
Arja Haapakorpi

Toteuttaja
Arja Haapakorpi

Lisätietoja
Arja Haapakorpi
ahaapako@gmail.com

Toteutusaika
28.9.2020 - 29.9.2020

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2020
600 euroa

Kokonaiskustannukset
883 euroa

Tulokset valmistuneet
2.11.2020

Tiivistelmä

Jälkiteolliselle yhteiskunnalle ja työmarkkinoille on tyypillistä painotus palveluihin tuotannon sijaan, työvoiman joustavoittaminen, globaalistuvat markkinat ja teknologian merkitys tuotannon tekijänä. Palvelusektorin kasvun ja laajenemisen myötä konsulttiala on kasvanut ja laajentunut.

Esityksen kohderyhmä
Tässä kentässä erityisen kiinnostavana ryhmänä ovat konsulttityön tekijöiden ryhmä, jossa asiantuntemuksen ala ja konsultoinnin alueet ovat moninaiset. Konsulttityölle on ominaista kontingentti työ, joka tarkoittaa tiettyyn kapeasti rajatun tehtävän suorittamista määräajassa. Koska nämä tehtäväksiannot tai työsuhteet ovat lyhyitä, on konsulttien toteutettava useampaa projektia yhtäaikaisesti.

Esityksen kysymykset
Millaiset ovat konsulttityötä tekevien ansiotyön mallit? Miten he hallitsevat useita samanaikaisesti toteutettavia hankkeita ajallisesti ja sisällöllisesti?

Tulokset
Ansiotyön mallit perustuvat useaan samanaikaisesti tai / ja peräkkäin toteutettavaan projektiin, jotka ovat lyhyitä työsuhteita ja / tai itsensä työllistämistä. Lisäksi heidän yhdistelmänsä vaihtelevat ajoittain. He kokevat epävarmuutta toimeentulostaan, mutta pitävät myönteisenä itsenäisyyttä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Arja Haapakorpi

Tiedote

Jälkiteollinen palveluyhteiskunta ja laajeneva konsulttityö

2.11.2020

Tiivistelmä

Jälkiteolliselle yhteiskunnalle on ominaista massatuotannosta räätälöityyn tuotantoon siirtyminen, työn uudelleen organisointi tehtäviä ulkoistamalla, työnteon ehtojen ja ansainnan tapojen joustavoittaminen työmarkkinoiden sääntelyä väljentämällä ja palveluiden kasvu sekä laajeneminen uusille aloille. Palveluvaltaistuminen on muuttanut asiantuntijatyön tekemisen ehtoja ja työn luonnetta. Uusien konsulttityönä tehtävien asiantuntijoiden työ on kontingenttia: tarkasti rajatun tehtävän suorittaminen sovitussa aikataulussa lyhytaikaisina toimeksiantoina tai työsuhteina ja monista lähteistä ansioiden hankkiminen. Konsulttityöhön liittyy prekaareja piirteitä sen taloudellisten ehtojen kautta, mutta toisaalta sen voimavarana on asiantuntemus.

Tausta

Tilaisuuteen osallistumisen lähtökohtana oli i) tiedottaminen meneillään olevan tutkimuksen tuloksista ii) perehtyminen muihin alan tutkimuksiin ja iii) vuorovaikutus ja verkostojen rakentaminen pohjoismaisiin kollegoihin. Erityisesti uusien ilmiöiden tutkimus tarvitsee tuekseen laajemman tutkijapiirin, jotta tutkimuksen laatu ja osuvuus voidaan taata.

Aineisto

Konsulttityön tutkimus on osa Monimuotoinen ansiotyö – käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys (2019-2021) tutkimusta. Tutkimuksen aineisto koostuu eri aloilla työskentelevistä, jotka yhdistävät työssään eri ansiolähteitä. Menetelminä ovat kvalitatiivinen ja rekisteripohjainen kvantiatiivinen tutkimus. Esitelmä pureutui yhteen näistä aloista.

Tulokset ja johtopäätökset

Konsulttityön tekemisen kehys on toimeentulon ja tulevaisuuden epävarmuuden ja itsenäisen sekä kiinnostavan työn välimaastossa tasapainottelu. Työn toteutuksessa keskeistä oli useiden toimeksiantojen ja / sopimusten yhdistäminen. Yleensä tehtävät olivat samalta alueelta, mikä helpotti työn toteutusta. Sen sijaan eri tehtävien ajallinen yhdistäminen aiheutti toisinaan kuormitusta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Esitys oli osa ”uutta työtä” koskevaa keskustelua, jolloin koko session aihepiiri auttoi sijoittamaan tutkimusta laajempaan yhteyteen. Vaikutukset suomelaiseen työelämään ovat välilliset: tieto tämäntyyppisen työn laajenemisesta myös pohjoismaisessa kontekstissa nostaa tätä keskustelua myös työmarkkinapolitiikan pöydille.

Aineisto

Haapakorpi, Arja, Tampere University, Work Research Centre, Post-industrial service society and business consulting profession -new terms for professional work and employment. Nordic Working Life Conference 28th -29th September2020, University of Aalborg, Denmark. Konferenssiesitys Avaa