Korjaussuunnitteluratkaisujen terveellisyyden arviointimalli

Hanketiedot

Hankenumero
117118

Hakija
Suomen Sisäilmakeskus Oy

Toteuttaja
Suomen Sisäilmakeskus Oy

Lisätietoja
Helmi Kokotti
helmi.kokotti@ramboll.fi

Toteutusaika
1.3.2017 - 31.12.2017

Työsuojelurahaston päätös
18.4.2017
29 000 euroa

Kokonaiskustannukset
36 630 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2017

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on kehittää korjaushankkeen hanke- ja rakennesuunnittelun yhteistyötoimintatapaa siten että vaurioituneiden rakenteiden korjaukset onnistuisivat ennalta hyväksytyllä riskitasolla. Lisäksi tavoitteena on yleinen kaikkiin vauriokohteisiin soveltuva tarkastustyökalu eri toimenpiteiden ja rakenneratkaisujen terveellisyyden tarkastukseen sekä tarkastuksen työnjaolle.

Korjaavat toimenpiteet suunnitellaan huomioiden rakennusten kunnosta tehdyt selvitykset, rakennukselle suunniteltu käyttöikä ja – tarkoitus sekä korjauskustannukset suhteessa rakennusten elinkaaren jäljellä olevaan pituuteen ja terveellisyyteen. Terveellisyyden tarkastustyökalu kytketään korjaushankkeen projektipankkiin johon listautuvat asiat joita korjausten toteutuksessa tulee erityisesti valvoa.

Korjaussuunnitelmia arvioidaan rakennusosittain terveyshaitan poistumisen kannalta siten että saavutetaan altistumisolosuhteen arviointi menetelmässä esitetyt tasot 1 tai 2 rakennusten tavoiteltujen käyttöikien ajan. Mikäli suunniteltu rakennuksen käyttöiän tarve on korjausten jälkeen vähemmän kuin yksi vuosi ja tavoitellaan siirtymistä altistumisolosuhteen tasolta 4 vain tasolle 3, tulee sekin olla käyttäjien, työterveyshuollon ja viranomaisten hyväksymä.

Hanke valmistuu vuoden 2017 lopussa. Korjaussuunnitelmien tarkastustyökalu on tarkoitettu kaikkien osapuolten käyttöön vauriorakennusten korjaushankkeissa (rakennuttajat, suunnittelijat, urakoitsijat, sisäilmaryhmät, tutkijat, käyttäjät jne.).

Hankkeen vastuuhenkilö

Helmi Kokotti

Tiedote

Rakennuskorjausten suunnitteluun tervehdyttävä malli

31.12.2017

Suomen Sisäilmakeskus Oy laati arviointimallin, joka soveltuu rakennusten peruskorjaus- ja sisäilmaongelmakohteiden suunnitteluun. Malli varmistaa suunnitteluratkaisujen terveellisyyttä ja laatua. Aiemmin korjaussuunnitteluratkaisujen terveellisyystavoitteeseen ei ollut selvää ohjeistusta. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta.

Korjaussuunnitteluratkaisujen terveellisyyden arviointimalli on tarkoitettu kaikkien korjaushankkeen osapuolten käyttöön.

Elinkaari ja altistumisolotaso taustoittavat

Arviointimalli perustuu rakennuksen korjauksen käyttöiän ja altistumisolotason tavoitteille, jotka tilaaja on asettanut. Nämä tavoitteet määrittävät korjaussuunnittelun sekä laadunvarmistus- ja seurantamenetelmät.

Altistumisolot arvioidaan kosteus- ja sisäilmateknisellä kuntotutkimuksella. Siinä selvitetään rakennusosittain vauriot ja epäpuhtauslähteet sekä niiden vaikutus sisäilman laatuun. Lisäksi otetaan huomioon ilmanvaihdon toiminta.

Mallissa on esitetty korjaussuunnitteluvaiheista vastaavien asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset tai -suositukset.

Toteutus koulurakennuksissa

Sisäilmakeskus toteutti tutkimuksen Savon koulutuskuntayhtymän kanssa. Hankkeen seitsemän koulurakennuksen korjauksille oli asetettu erilaiset käyttöikätavoitteet. Rakennuksiin oli tehty kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, ja altistumisolot arvioitiin Työterveyslaitoksen ohjeen mukaisesti.

Korjausten hankesuunnittelussa päätettiin tavoiteltava altistumisolosuhdetaso ja käyttöikä, joista arvioitiin korjaussuunnitteluratkaisut, laadunvarmistusmenetelmät sekä seurantatoimenpiteet. Suunnitteluratkaisun valinnassa tarkasteltiin korjauskustannuksia verrattuna rakennusten elinkaaren jäljellä olevaan pituuteen ja rakennusten terveellisyyteen.

Sopii asetuksessa vaadittavaan selvitykseen

Arviointimallia voi käyttää ympäristöministeriön asetuksessa (216/2015 16 §) vaadittavan selvityksen laatimiseen. Selvitys osoittaa, kuinka korjaukset vaikuttavat kosteusvaurion aiheuttaman haitan poistamiseen ja korjausratkaisun toimivuuteen suunniteltuna käyttöaikana.

Selvitys helpottaa kiinteistönomistajaa ja sisäilmaryhmää muodostamaan kokonaiskuvaa korjausten vaikutuksesta riskien hallintaan.

Välineeksi työsuojeluun ja työterveyteen

Arviointimallilla laadittu selvitys on myös lähtötietona terveyshaitan poistumisen tai tilojen terveydellisen merkityksen arvioinneille. Nämä arvioinnit tekevät työpaikoilla työsuojelutarkastaja ja työterveyshuolto yhdessä.

Selvityksessä laadittava seurantasuunnitelma velvoittaa kiinteistönomistajaa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Veli-Matti Pietarinen, Kai Nordberg, Juha Heikkinen, Liisa Kujanpää, Helmi Kokotti. . Loppuraportti. Suomen Sisäilmakeskus Oy 2018. Liitteineen 137 sivua. ISBN: 978-952-94-0036-2 ja ISBN: 978-952-94-0068-3 (pdf) Avaa