Korkean kuolleisuuden työntekijäammatit 2001-2015: sosiodemografisten tekijöiden yhteys kuolleisuuteen

Hanketiedot

Hankenumero
180170

Hakija
Hanna Rinne

Toteuttaja
Hanna Rinne

Lisätietoja
Hanna Rinne
hanna.rinne@kuntoutussaatio.fi

Toteutusaika
13.6.2019 - 15.6.2019

Työsuojelurahaston päätös
7.11.2018
650 euroa

Kokonaiskustannukset
1 120 euroa

Tiivistelmä

Matkastipendin tavoitteena on mahdollistaa hakijan osallistuminen 21. Pohjoismaiseen väestötieteen symposiumiin Reykjavikissa 13.-15.6.2019. Konferenssissa hakija esittelee suullisessa esityksessä tutkimustuloksia sosiodemografisten tekijöiden yhteydestä työntekijäammattien korkeaan kuolleisuuteen vuosina 2001-2015. Aineistona tutkimuksessa on Tilastokeskuksen rekistereistä muodostettu yksilötasoinen pitkittäisaineisto kaikista Suomen vuoden 2000 lopun 30-64-vuotiaista palkansaajista. Heidän kuolleisuuttaan seurataan vuosina 2001-2015. Tutkimuksessa tarkastellaan, selittyykö työntekijäammattien korkea kuolleisuus koulutuksella, toimialalla, tuloilla tai aiemmalla työttömyydellä. Kiinnostuksen kohteena on myös, onko havaituissa selitysasteissa eroja eri korkean kuolleisuuden ammattien välillä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää ennaltaehkäisevien toimenpiteiden suunnittelussa ja kohdentamisessa. Työ korkean kuolleisuuden ammattien tunnistamiseksi ja taustasyiden selvittämiseksi on tärkeää myös sosioekonomisten erojen pienentämiseksi. Aiheesta on valmisteilla tieteellinen artikkeli kansainväliseen tieteelliseen lehteen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Rinne