Koronaviruspandemian seuraukset kunta-alan töissä

16th European Public Health Conference 2023 Convention Centre Dublin, Ireland, 8-11 November 2023. Abstraktin hyväksymisilmoitus 10.6.2023 mennessä.

Hanketiedot

Hankenumero
230258

Hakija
Johanna Kausto

Toteuttaja
Johanna Kausto

Lisätietoja
Johanna Kausto
johanna.kausto@ttl.fi

Toteutusaika
7.11.2023 - 11.11.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 748 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2023

Tiivistelmä

Selvitämme prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa, kuinka koronaviruspandemia muutti kunta-alan työtä Suomessa ja kuinka siirtyminen etätyöhön ja työjärjestelyiden muuttuminen olivat yhteydessä kunta-alan henkilöstön psykososiaaliseen työympäristöön ja työhyvinvointiin. Tämä tutkimus on osa Työsuojelurahaston rahoittamaa laajempaa hanketta nimeltä ”Pandemian seuraukset ja pandemiaresilienssiä tukeneet tekijät kunta-alalla”.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Kausto

Tiedote

COVID-19-pandemia, psykososiaalinen työympäristö ja terveys

1.12.2023

Tiivistelmä

COVID-19-pandemia on muuttanut työelämää. Työnantajilta on edellytetty nopeita muutoksia työpaikoilla vastauksena muuttuneeseen toimintaympäristöön. Tartuntataudin leviämisen uhkaan vastattiin siirtymällä laajasti etätyöhön. Kaikissa töissä ei voitu siirtyä etätyöhön ja muita pandemian aiheuttamia muutoksia kunta-alalla olivatkin muutokset työn sisällössä ja työjärjestelyissä. Aiemman tutkimustiedon perusteella on luultavaa, että muutokset ovat yhteydessä työntekijöiden hyvinvointiin. Pitkittäistutkimusta ei vielä ole ollut saatavissa.

Tausta

COVID-19-pandemia on muuttanut työelämää. Työnantajilta on edellytetty nopeita muutoksia työpaikoilla vastauksena muuttuneeseen toimintaympäristöön. European Public Health 2023-konferenssissa COVID-pandemiaa ja siihen liittyviä kansanterveydellisiä ja jonkin verran myös työterveyteen liittyviä näkökulmia ja tutkimustuloksia tarkasteltiin useassa esityksessä. Osallistuimme osaltamme keskusteluun Suomen näkökulmasta katsottuna.

Aineisto

Seurasimme isoa joukkoa suomalaisia julkisen sektorin työntekijöitä vuosina 2016–2022 (n= 22688). V. 2020 pandemian aikaisesta työn muutoksesta ilmoittaneita työntekijöitä verrattiin niihin, jotka eivät olleet kokeneet työssään vastaavia muutoksia. Tulosmuuttujien keskiarvot laskettiin ennen-jälkeen-pandemian- aikapisteissä erikseen työntekijöiden ryhmille. Sovelsimme analyyseissa monitasomallinnusta ja estimoimme tulosmuuttujien keskimääräisiä eroja aikapisteiden välillä työntekijäryhmittäin.

Tulokset ja johtopäätökset

Siirtyminen etätyöhön vuonna 2020 oli yhteydessä myönteisesti koettuun psykososiaaliseen työympäristöön ja terveyteen pandemian aikana ja heti sen jälkeen. Muihin tehtäviin siirtyminen ja työyksikön muuttuminen eivät olleet yhteydessä tulosmuuttujiin. Muutokset ovat saattaneet lisätä epätasa-arvoa eri työntekijäryhmien välillä. Eri työntekijäryhmien resilienssiin on jatkossa kiinnitettävä huomiota

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Konferenssissa käyty laaja keskustelu ajankohtaisista kansanterveydellisistä ja työelämään liittyvistä haasteista ja yhteiskunnallisista ilmiöistä tukee tutkijan ammatillista osaamista ja kehittymistä sekä tuottaa uusia tutkimukseen liittyviä näkökulmia ja mahdollisuuksia. Kansainvälisistä tutkimuksista tehtyjä johtopäätöksiä ei aina voida suoraan soveltaa suomalaiseen työelämään, mutta saamme viitteitä kehittämiskohteista.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa