Koskenrinteen ERGOnomia -projekti

Hanketiedot

Hankenumero
112149

Hakija
Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry

Toteuttaja
Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry

Lisätietoja
Sirpa Kotola
sirpa.kotola@koskenrinne.fi

Toteutusaika
1.3.2012 - 28.2.2014

Työsuojelurahaston päätös
7.3.2012
26 800 euroa

Kokonaiskustannukset
53 630 euroa

Tulokset valmistuneet
28.2.2014

Tiivistelmä

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry kouluttaa koko henkilökuntansa siirtoergonomian käyttöön ja omaksumiseen työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa ajalla 1.3.2012–28.2.2014.

Työhyvinvointi pidentää työuraa

Väestön ja hoitohenkilöstön ikärakenteen muutokset ennakoivat, että nykyisen hoitohenkilöstön on välttämätöntä jaksaa ja jatkaa työssä nykyistä pidempään entistä suuremman potilas- ja asiakasmäärän sekä jatkuvasti lisääntyvien sairauksien hoitamiseksi. Pelkkä ammatillinen koulutus ei riitä täyttämään määräiässä eläköityvän hoitohenkilöstön tuottamaa vajausta.

Hoitotyö on fyysisesti kuormittavaa etenkin kotipalvelussa, vanhainkodeissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla. Hoitotyön kuormitus aiheuttaa loukkaantumisia ja sairauspoissaoloja sekä elämänlaadun heikkenemistä ja inhimillistä kärsimystä. Työn laadun tulisi olla korkealla, jotta päivittäinen askare olisi miellyttävä ja jopa hyvinvoinnin ja innoituksen lähde.

Hyvä ergonomia parantaa hoidon laatua

Tutkimusten perusteella hoitotyön yksi fyysisesti kuormittavimpia työvaiheita ovat asiakkaan/potilaan liikkumisen avustaminen, kuten potilassiirrot. Ongelmia aiheuttivat myös ahtaat huonetilat sekä potilassiirtolaitteiden hallitsemattomuus. Hyvän siirtotaidon on todettu vähentävän työn kuormituksesta johtuvia liikuntaelinongelmia, edistävän hoidon laatua, lisäävän avustajan riskinarviointikykyä ja parantavan potilaiden turvallisuutta avustustilanteissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sirpa Kotola

Tiedote

Vanhustenhuollon palveluntuottaja panosti siirtoergonomiaan

28.2.2014

Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry kehitti siirtoergonomian
osaamista järjestämällä ergonomiakorttikoulutuksen vakinaiselle
hoitohenkilöstölleen.

Siirtoergonomiaan panostamisella haluttiin edistää
työolosuhteita ja potilasturvallisuutta sekä tuottavuutta, kun
tapaturmat, sairauspoissaolot ja työkyvttömyyseläkkeet
vähenisivät.

Ulkopuolisena asiantuntijana kehittämishankkeessa toimi
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Työsuojelurahasto rahoitti
kehittämisavustuksella hankkeen tutkimus- ja
vaikutusselvityksiä.

Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry tuottaa vanhuspalveluita
Kotkassa. Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutuksen on
kehittänyt Työterveyslaitos yhteistyössä sosiaali- ja
terveysministeriön sekä Terveydenhuollon siirtoergonomian
tiedonvälitysverkoston asiantuntijaryhmän kanssa.

Koskenrinteen hoitohenkilökunnasta 81 osallistui koulutukseen,
ja 59 osallistujaa suoritti sen hankeaikana hyväksytysti. Myös
siistijöiden ergonomiatietämystä kehitettiin yhden päivän
erillisessä koulutuksessa.

Vuosina 2012–2014 toteutetun hankkeen päätyttyä tavoitteena on
henkilöstön sitouttaminen ergonomiaan edelleen, toimintamallin
juurruttaminen ja uusien toimintatapojen säilyttäminen
hoitotyössä.

Työssä jaksaminen koheni

Hankkeessa selvitettiin henkilöstön kuntotasoa, tarjottiin
liikuntainterventioita ja seurattiin koettua työhyvinvointia,
työtapaturmien ja sairauksien ilmaantuvuutta ja sairauspoissaolojen
kehittymistä. Kuntotasoselvitys paljasti, että yli 50-vuotiaat
olivat paremmassa kunnossa kuin nuoremmat työntekijät.

Kyselyn mukaan ergonomiakoulutukseen osallistuneet työntekijät
kokivat työssä jaksamisensa kohentuneen. Myönteinen asennoituminen
siirtovälineiden käyttöä kohtaan kehittyi, ja työ- ja apuvälineiden
hyödyntäminen siirroissa ja liikkumisen avustamisessa
lisääntyi.

Muut hyödyt esiin myöhemmin

Hankkeen tavoitteena oli vähentää tapaturmia ja
sairauspoissaoloja sekä työkyvyttömyyseläkkeitä.

Hankeaikana kukaan ei jäänyt työkyvttömyyseläkkeelle.
Tilastotietoihin perustuvien arvioiden mukaan sekä tapaturmien että
sairauspoissaolojen määrä lisääntyi.

Siirtoergonomiakoulutuksen hyötyjen uskotaan tulevan ilmi vasta
myöhemmin kuin lyhyehkönä hankeaikana.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Ranta Sari. 2014. Koskenrinteen ergonomia. Siirtoergonomia hoitohenkilöstön tuki- ja liikuntaelinsairauksien vähentämisessä ja työolojen parantamisessa Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry:ssä. Hankkeen arviointiraportti 2014 Avaa