Kosteus- ja homevauriokohteiden mikrobi- ja hajuhaittojen neutralointi ja terveyshaittojen arviointi pölynäytteistä

Hanketiedot

Hankenumero
113065

Hakija
Turun yliopisto Biokemian laitos

Toteuttaja
Turun yliopisto Biokemian laitos

Lisätietoja
Esa-Matti Lilius
esa.lilius@utu.fi

Toteutusaika
1.5.2013 - 30.9.2014

Työsuojelurahaston päätös
15.8.2013
95 000 euroa

Kokonaiskustannukset
108 680 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2014

Tiivistelmä

1. VAIHE (1.9 – 31.12.13)
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tehdään laajat ja systemaattiset testit, joissa selvitetään E.coli-lux menetelmään liittyvät hajonnat ja virhelähteet. Tarkoituksena on auttaa valitsemaan menetelmät näytteenottoon sekä valita edulliset tutkimusmateriaalit, joiden käyttö vaikuttaa mahdollisimman vähän mittaustuloksiin. Ensimmäisestä vaiheesta tehdään myös suppea kirjallisuusselvitys, joka tukee asiasta myöhemmin kirjoitettavia tieteellisiä artikkeleita, joissa vertaillaan E.coli-lux bakteerin ominaisuuksia muihin bioluminenssisoluihin/bakteereihin.
2. VAIHE (1.1 – 31.5.14)
Tutkimuksen toisessa vaiheessa keskitytään ensimmäisen vaiheen tulosten analysointiin, sekä menetelmien ja tutkimusmateriaalien valintaan. Lisäksi otetaan runsaasti toksisuusnäytteitä yhteistyössä Inspector Secin kanssa tiloista, joista saadaan oirekyselyvastaukset ja siittiötoksisuustulokset. Tutkimuspaikkojen valinnan suorittaa Inspector Sec Oy. Mittausten perusteella arvioidaan E.coli-lux-testin soveltuvuutta sisäilmaperäisen terveysvaaran arviointiin itsenäisenä menetelmänä tai osana muiden tutkimusmenetelmien käyttöä. Toisessa vaiheessa perustetaan vertailulaboratorio Ouluun Inspector Secin laboratorion yhteyteen. Vertailulaboratorio on keskeinen laadunvarmistusmenettelyjen ja validointien yhteydessä.
3. VAIHE (1.6 – 31.8.14)

Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa keskitytään edellisen vaiheen tulosten analysointiin sekä tieteellisten julkaisujen kirjoittamiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Esa-Matti Lilius

Tiedote

Lupaavasta kosteusvauriotilojen testistä hajua

30.9.2014

Turun yliopiston biokemian tutkijat ovat kehittämässä luotettavaa näytekeräys- ja analyysimenetelmää. Sillä mitataan huonepölyn kokonaistoksisuutta muun muassa kosteus- ja homevauriokohteista. Kokonaistoksisuus tarkoittaa, että menetelmä sopii kaikkiin sisäilman vaurioiden mittaamiseen, ei yksin mikrobiperäisiin myrkyllisyyksiin. Työsuojelurahasto rahoitti hanketta.

Analyysi- ja näytteenottojärjestelmä saatiin kehitettyä sellaiseksi, että testin virallinen validointi voidaan aloittaa. Validointi tarkoittaa sen varmistamista, että järjestelmä täyttää tuotteen kaupallistamisen edellytykset.

Jos testattava järjestelmä antaa yhteneviä tuloksia kuin riskitilojen käyttäjät kertovat oireistaan ja laboratoriotyö saadaan kustannustehokkaaksi, järjestelmää voidaan alkaa tuotteistaa.

Vain pahat tapaukset paljastuvat

Kosteus- ja homevauriot aiheuttavat vuosittain miljoonakustannukset, vaikka vain vakavat tapaukset pystytään havainnoimaan. Ne kohteet, joissa on todettu kosteusvaurio, pitää usein korjata kalliisti tai ne pitää jopa purkaa. Tätä ongelmakimppua turkulaistutkijat pyrkivät ratkomaan.

Tutkijoiden koettimena oli E.coli-lux -bakteeri, jonka tuottama valo on suoraan verrannollinen elävien solujen lukumäärään. Analyysi- ja näytteenkeräys perustuu siihen, että vesiliukoiseen ja orgaaniseen faasiin liukenevien yhdisteiden toksisuus mitataan erikseen. Näin selvitetään toksisuuden mahdollinen vaikutustapa solukalvoihin tai solun sisäisiin järjestelmiin.

Hankkeen 14 julkisesta ja 51 yksityisestä tilasta analysoitiin 951 näytettä. Analysoitu määrä on suuri, koska joka putkesta on tehty keskimäärin kolme rinnakkaismääritystä. Näytteiden tulokset vastaavat niitä havaintoja, joita on aiemmin havaittu sisäilmaongelmista.

Vertaamalla oman analyysin tuloksia kerättyihin tila- ja käyttäjätietoihin varmennetaan tuloksia. Saaduista kokemuksista laadittiin kaksi lomaketta, toinen tilankäyttäjien terveystiedoista, toinen rakennusten tilasta.

Testauksille edellytyksiä

Kehitetty menetelmä on nopea ja edullinen. Niinpä kynnys testauksen tekemiseen madaltuu. Asiakas saa tiedon toksisuudesta nopeasti ja voi heti ryhtyä korjaamaan mahdollisia riskitiloja. Innovaatio tarjoaa tilasta aiempaa yksilöllisempää tietoa.

Ongelmatilojen kartoituksella ja usealla näytteenottopisteellä rajataan ongelmapiste ja ongelman aiheuttaja, kuten mikrobi tai kemikaali. Tällöin asiakas pystyy välttämään esimerkiksi turhat purku- ja saneerauskustannukset tai väistötilojen hankinnan.

Edullinen menetelmä helpottaa myös näytteenoton uusintaa. Asiakas voi toistaa testin esimerkiksi heti saneerauskorjauksen jälkeen.

Tulokset laajasti esillä

Hankkeen vastuuhenkilö, dosentti Esa-Matti Lilius on esitellyt tutkimusta Tšekin Brnossa syyskuussa 2013, jolloin järjestettiin sisäilman ja rakennusten hyvinvoinnin seminaari. Lilius puhui hankkeesta myös eduskunnan kansalaisinfossa syyskuussa 2014. Turkulaistutkijoiden posteri oli esillä Tšekin Prahan biotieteiden kongressissa 24.–28. syyskuuta 2014.

Tutkija Janne Atosuo on kertonut asiasta Turun mikrobiologian tiedeseurassa marraskuussa 2013 ja Turun yliopiston innovaatiopalveluissa touko- ja elokuussa 2014. Häneltä on tulossa aiheesta väitöskirja vuonna 2015. Eetu Suominen on tehnyt Kosteusvauriohomeiden terveysvaikutukset ja sisäilman kokonaistoksisuuden mittaus -pro gradu -tutkielman 2014.

Tulokset on tarkoitus julkaista Applied and Environmental Microbiology -tiedelehdessä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen