Kotihoidon etähoito työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta.

Hanketiedot

Hankenumero
210045

Hakija
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Tuula Mikkola
tuula.mikkola@metropolia.fi

Toteutusaika
1.9.2021 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.4.2021
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
142 982 euroa

Tulokset valmistuneet
1.2.2024

Tiivistelmä

Valtakunnallisessa tutkimuksessa arvioidaan kotihoidon etähoidon vaikutuksia henkilöstön työhyvinvointiin ja etähoidon johtamista uuden teknologian käytössä digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Covid-19 pandemia on merkittävästi lisännyt etähoidon käyttöä ja edellyttää uutta osaamista kotihoidossa. Aineistot kerätään ryhmähaastatteluilla ja valtakunnallisella kyselyllä. Tuloksena syntyy toimintaohje, joka tukee työntekijöiden näkökulmasta onnistuneen etähoidon toteuttamista ja johtamista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuula Mikkola

Tiedote

Kotihoidon etähoito työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta

1.2.2024

Tiivistelmä

Hankkeessa selvitettiin etäkotihoidon vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin ja johtamiseen. Tutkimuksessa kerättiin sekä laadullista haastatteluaineistoa että määrällinen, sähköinen kyselyaineisto. Laadullisen analyysin tuloksena löydettiin etäkotihoidon onnistumisen tekijöitä. Määrällisessä analyysissa tutkittiin etäkotihoidon toteutukseen ja organisoitumiseen liittyvien tekijöiden vaikutuksia työtyytyväisyyteen ja työn kuormittavuuden kokemukseen. Keskitetysti organisoidussa etäkotihoidossa työskentelevät työntekijät olivat kaikkien tyytyväisempiä työhönsä. He kokivat etähoidon helpottaneen työtä ja vähentäneen kuormittavuutta. Johtopäätöksenä voi todeta, että etäkotihoidossa on tärkeää kiinnittää huomiota sen organisoinnin tapaan.

Lähtökohdat

Etäkotihoito on uusi kehittyvä palvelu, jolla halutaan vastata kotihoidon kasvaviin asiakasmääriin ja palvelutarpeisiin sekä alan työvoimapulaan liittyviin haasteisiin. Etäkotihoidolla tarkoitetaan etäpalvelua, jossa työntekijä ja asiakas ovat kuva- ja ääniyhteydessä toisiinsa tietokoneen tai tabletin välityksellä. Tutkimuksessa selvitettiin sitä, mitkä tekijät tukevat etäkotihoidon onnistunutta järjestämisestä sekä hyvinvointia ja johtamista työntekijöiden näkökulmasta?

Aineisto

Tutkimus toteutettiin monimenetelmäisesti. Laadullisessa tutkimuksessa haastateltiin etäkotihoidon työntekijöitä ja esihenkilöitä. Aineisto kerättiin kahdesta suuresta kaupungista, joissa etäkotihoitoa oli toteutettu jo useamman vuoden ajan. Määrällinen kyselytutkimus toteutettiin viiden kotihoito-organisaation kaikille kotihoidon työntekijöille ja esihenkilöille. Kohdeorganisaatiot koostuivat isoista kaupungeista, keskikokoisista maakuntakeskuksista ja pienistä maaseutumaisista kunnista.

Menetelmät

Tutkimusaineisto analysoitiin laadullisin ja määrällisin menetelmiä. Laadullinen tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluina, jotka toteutuivat ryhmä-, pari- ja yksilöhaastatteluina. Haastateltavia oli 12. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Määrällisen kysely toteutettiin sähköisenä webropol -kyselynä. Aineisto analysoitiin SPSS Statistics -ohjelmalla. Muuttujat kuvaillaan frekvensseinä ja / tai suhteellisina frekvensseinä. Vastaajia oli 103, vastausprosentti 42 %.

Tulokset ja johtopäätökset

Laadullisessa tutkimuksessa löydettiin viisi etäkotihoidon onnistumisen tekijää: keskitetty organisointi, yhteiset toimintatavat, palvelun tunnettavuus, palvelun hyödyllisyys ja työntekijöiden osaaminen. Määrällinen tutkimus osoitti, että työntekijät ja esihenkilöt olivat tyytyväisiä etäkotihoidon tulemiseen osaksi kotihoitoa. He kokivat etäkotihoidon helpottaneen työtä ja vähentäneen työn kuormittavuutta. Kaikkein tyytyväisimpiä olivat pelkästään etäkotihoidossa työskentelevät työntekijät.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Etäkotihoito on kasvava, uusi palvelujen tuottamisen tapa. Etäkotihoidosta ja sen hyvän toteuttamisen edellytyksistä on kuitenkin vielä vähän tutkittua tietoa. Tutkimus on yksi ensimmäistä kansallisia etäkotihoitoa käsittelevistä tutkimuksista. Se antaa uutta tietoa ja auttaa kehittämään tulevaisuuden etäkotihoidon palveluja, jotka parantavat myös työntekijöiden työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Tämä lisää osaltaan koti- ja etäkotihoidon vetovoimaisuutta ja parantaa työvoiman saatavuutta.

Aineisto

Sini Eloranta, Merja Hoffrén-Mikkola, Marjatta Komulainen, Tuula Mikkola, Sari Teeri & Marianne Roivas. Onnistunut etäkotihoito. Metropolia Ammattikorkeakoulu & Satakunnan ammattikorkeakoulu & Seinäjoen ammattikorkeakoulu & Turun ammattikorkeakoulu 2023. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja TAITO-sarja 125.
ISBN 978-952-328-409-8 (pdf)
ISSN 2669-8021 (pdf) Avaa

Julkaisuluettelo Avaa

Sini Eloranta, Merja Hoffrén-Mikkola, Marjatta Komulainen, Tuula Mikkola & Sari Teeri. Ikääntyneiden etäkotihoito. Tutkimus työntekijöiden hyvinvoinnista ja työn johtamisesta. Loppuraportti. Metropolia Ammattikorkeakoulu & Satakunnan ammattikorkeakoulu & Seinäjoen ammattikorkeakoulu & Turun ammattikorkeakoulu 2023. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja TAITO-sarja nro 126.
ISBN 978-952-328-410-4 (pdf)
ISSN 2669-8021 (pdf) Avaa

Loppuraportti liite 1: kyselylomake Avaa