Kotihoitohenkilöstön uudistuva osaaminen: Työn sisältöjen kehittäminen ja työssä jaksamisen edistäminen yhteistoiminnallisella palvelumuotoilulla.

Hanketiedot

Hankenumero
190129

Hakija
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Eija Janhunen
eija.janhunen@jamk.fi

Toteutusaika
1.9.2019 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2019
80 000 euroa

Kokonaiskustannukset
116 912 euroa

Tiivistelmä

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan kotihoidon ajankohtaisiin haasteisiin tulisi vastata henkilöstön osaamista sekä työprosesseja ja -sisältöjä uudistamalla, jotta työn mielekkyys, työhyvinvointi ja alan vetovoimaisuus lisääntyvät. Tämän Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoiman kaksivuotisen tutkimuksen tarkoitus on kuvata ja mallintaa kuntien a) kotihoitotyön palvelumuotoilua, b) siihen tarvittavaa osaamista ja c) miten kehitettävät palvelumuotoilun tuotteet saadaan juurtumaan uudistuviin palvelurakenteisiin. Lisäksi d) tutkitaan kotihoitohenkilöstön osaamisen, työssä jaksamisen ja työsisältöjen muuttumista, kun henkilöstöä osallistetaan kehittämistyöhön ja perehdytetään palvelumuotoiluun pilotointien kautta. Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat toteuttajakuntien (Laukaa, Äänekoski) kotihoitohenkilöstöt (arvio n=100) ja kuntakohtaisesti valitut kolmen tai neljän hengen kehittäjätiimit. Monimenetelmällisessä tutkimuksessa hyödynnetään olemassa olevia ja tutkimuksen aikana koottavia aineistoja. Määrälliset aineistot (henkilöstökyselyt, tiedolla johtamisen kunta-aineistot) antavat yleiskuvan tutkittavan ilmiön kokonaisuudesta ja laadulliset aineistot (tiimien fokusryhmäkeskustelut ja oppimispäiväkirjat) syventävät tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tulosten pohjalta laaditaan ehdotus maakunnalliseksi kotihoidon palvelumuotoilun malliksi, joka täydentää I&O-kärkihankkeessa laadittua Keski-Suomen asiakaspolkua. Tuloksia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eija Janhunen