Kotihoitohenkilöstön uudistuva osaaminen: Työn sisältöjen kehittäminen ja työssä jaksamisen edistäminen yhteistoiminnallisella palvelumuotoilulla.

Hanketiedot

Hankenumero
190129

Hakija
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Eija Janhunen
eija.janhunen@jamk.fi

Toteutusaika
1.9.2019 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2019
80 000 euroa

Kokonaiskustannukset
116 912 euroa

Tulokset valmistuneet
9.2.2022

Tiivistelmä

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan kotihoidon ajankohtaisiin haasteisiin tulisi vastata henkilöstön osaamista sekä työprosesseja ja -sisältöjä uudistamalla, jotta työn mielekkyys, työhyvinvointi ja alan vetovoimaisuus lisääntyvät. Tämän Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoiman kaksivuotisen tutkimuksen tarkoitus on kuvata ja mallintaa kuntien a) kotihoitotyön palvelumuotoilua, b) siihen tarvittavaa osaamista ja c) miten kehitettävät palvelumuotoilun tuotteet saadaan juurtumaan uudistuviin palvelurakenteisiin. Lisäksi d) tutkitaan kotihoitohenkilöstön osaamisen, työssä jaksamisen ja työsisältöjen muuttumista, kun henkilöstöä osallistetaan kehittämistyöhön ja perehdytetään palvelumuotoiluun pilotointien kautta. Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat toteuttajakuntien (Laukaa, Äänekoski) kotihoitohenkilöstöt (arvio n=100) ja kuntakohtaisesti valitut kolmen tai neljän hengen kehittäjätiimit. Monimenetelmällisessä tutkimuksessa hyödynnetään olemassa olevia ja tutkimuksen aikana koottavia aineistoja. Määrälliset aineistot (henkilöstökyselyt, tiedolla johtamisen kunta-aineistot) antavat yleiskuvan tutkittavan ilmiön kokonaisuudesta ja laadulliset aineistot (tiimien fokusryhmäkeskustelut ja oppimispäiväkirjat) syventävät tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tulosten pohjalta laaditaan ehdotus maakunnalliseksi kotihoidon palvelumuotoilun malliksi, joka täydentää I&O-kärkihankkeessa laadittua Keski-Suomen asiakaspolkua. Tuloksia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eija Janhunen

Tiedote

Kotihoitohenkilöstön uudistuva osaaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen palvelumuotoilun keinoin

9.2.2022

Tiivistelmä

Nykyinen kotihoitotyö vaatii uudenlaisia teoreettisia perusteita käytännön sovelluksineen ja olemassa olevien hyvien työkäytäntöjen vahvistamista. Pa-Mu-tutkimushankkeen tavoitteena oli vahvistaa kotihoitohenkilöstön osaamista uudistamalla työn sisältöjä ja ottamalla käyttöön yhteistoiminnallisen palvelumuotoilun menetelmiä. Tutkimushankkeen aikana saatiin arvokasta tietoa palvelumuotoilun soveltuvuudesta kotihoitotyön kehittämiseen sekä sen konkreettisesta yhteydestä kotihoitohenkilöstön työhyvinvointiin työelämän murroksen ja palvelurakenneuudistuksen keskellä. Hanke edisti osaltaan kotihoitotyön vetovoimaisuutta ja profiloitumista laadukkaana, mielekkäänä, vastuullisena, arvokkaana työnä ja monipuolista osaamista vaativana työkenttänä.

Lähtökohdat

Pa-Mu-hankkeen lähtökohtana oli meneillään oleva valtakunnallinen sote-palvelujen rakennemuutos ja sen rinnalla tarvittavat työn sisältöjen ja osaamisten
muutostarpeet sekä alan vetovoimaisuuden lisääminen. Lisäksi nykyinen kotihoitotyö vaati hoivapainotteisen työn rinnalle uudenlaisia teoreettisia perusteita, käytännön sovelluksia ja olemassa olevien hyvien työkäytäntöjen vahvistamista. Toimintatavoiksi valittiin palvelumuotoiluprosessi sekä yhdessä rakentuva tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Aineisto

Tutkimuksen päävastuullisena toteuttajana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkijat ja asiantuntijat sekä toteuttajakuntien Laukaa ja Äänekoski perusturvajohtajat, vanhuspalvelujohtajat, esimiehet sekä kotihoitohenkilöstöt, jotka muodostivat ydin- ja kehittäjätiimit. Tutkimuksessa hyödynnetäviä aineistoja olivat henkilöstökyselyt, tiedolla johtamisen raportit, fokusryhmien haastattelu- ja havainnointiaineistot sekä oppimispäiväkirjat.

Menetelmät

Kyseessä oli monimenetelmällinen kotihoitotyön henkilöstöä koskeva tutkimus, jossa hyödynnettiin olemassa olevia ja tutkimuksen aikana koottavia aineistoja. Määrälliset aineistot antoivat yleiskuvan tutkittavan ilmiön kokonaisuudesta ja laadulliset aineistot syvensivät tietoa tutkimuskysymysten teemojen mukaisesti. Keskeistä tutkimushankkeessa oli valittujen kuntien (Laukaa ja Äänekoski) osallistuminen aineistojen yhteistoiminnalliseen tuottamiseen, analysointiin ja tulosten hyödyntämiseen.

Tulokset ja johtopäätökset

Kotihoitohenkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja työssä jaksaminen sekä kotihoitotyön kehittäminen vaativat metodista diversiteettiä, tutkimuksellista luovuutta sekä konkreettista kotihoidon arjen emansipatorista ymmärtämistä. Tämä mahdollistuu toteuttamalla yhdessä rakentuvaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jossa asianosaiset osallistuvat palvelumuotoiluprosessin eri vaiheisiin yhdenvertaisina kumppaneina tuoden esille kehittämistyöhön liittyviä syvempiä merkityksiä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Monimenetelmäinen tutkimusote yhdistettynä palvelumuotoiluprosessiin tarjoaa mahdollisuuden dynaamisten ja muuttuvien ilmiöiden ymmärtämiseen ja toisaalta tutkimusasetelmien joustavaan uudelleen muotoiluun sekä dynaamisen kotihoitotyön realistiseen kehittämiseen. Pa-Mu-tutkimushankkeen tuloksena muodostui looginen ja tarkoituksenmukainen viitekehys kotihoidon toimintakulttuurin ymmärtämiseen ja kehittämiseen niin sosiokulttuurisena rakenteena kuin yksittäisten toimijoiden kokemuksena.

Aineisto

Pa-Mu-tutkimushankkeen näkyvyys Avaa

Kotihoitohenkilöstön uudistuva osaaminen: Työn sisältöjen kehittäminen ja työssä jaksamisen edistäminen yhteistoiminnallisella palvelumuotoilulla (Pa-Mu-tutkimushanke 2019–2021). Esitys. 31.12.2021 Avaa

Janhunen Eija, Pikkarainen Aila & Salminen Suvi. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Kotihoitohenkilöstön uudistuva osaaminen
Työn sisältöjen kehittäminen ja työssä jaksamisen edistäminen yhteistoiminnallisella palvelumuotoilulla (Pa-Mu-tutkimushanke)
Loppuraportti. 31.1.2022
ISBN 978-951-830-641-5 (PDF)

Avaa