Kotipalveluhenkilöstön työhyvinvoinnin ja kotihoidon työkäytäntöjen kehittäminen 2013-2015

Hanketiedot

Hankenumero
113132

Hakija
Lopen kunta Vanhustenhuolto

Toteuttaja
Lopen kunta Vanhustenhuolto

Lisätietoja
Sisko Haapanen
sisko.haapanen@loppi.fi

Toteutusaika
1.6.2013 - 2.5.2015

Työsuojelurahaston päätös
30.4.2013
14 300 euroa

Kokonaiskustannukset
28 530 euroa

Tulokset valmistuneet
2.5.2015

Tiivistelmä

Hanke toteutetaan Työterveyslaitoksen toimesta yhteistyössä Lopen kunnan kanssa. Hankkeen tavoitteena on vähentää kotipalveluhenkilöstön sairauspoissaoloja työtä ja työhyvinvointia kehittämällä.

Hankkeen aikana pureudutaan kotipalveluhenkilöstön voimin työhyvinvoinnin eri osa-alueiden kautta työkäytänteiden kehittämiseen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen ja toimintaympäristön muutosten ennakoimiseen.

Tavoitteena on kehittää työkäytänteitä joustavampaan suuntaan yli tiimirajojen asiakaslähtöiseen työhön. Kehittää toimenpiteitä ja joustavia työkäytäntöjä, jotka tukevat työhyvinvointia työuran eri vaiheissa, sairauspoissaoloja vähentäen sekä laatia suunnitelma kotipalvelun tulevia työjärjestelyjä varten.

Kolmivaiheinen hanke toteutetaan yhteistyössä koko kotipalveluhenkilöstön, Lopen kunnan nimeämän ohjaus- ja työryhmän, sekä työterveyshuollon kanssa.

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään selvitys työhyvinvoinnin ja työkäytänteiden nykytilasta sekä kehittämistarpeesta.

Toisessa vaiheessa asetetaan kehittämistarpeet ja laaditaan toiminta- ja arviointisuunnitelma niiden mukaisesti.

Kolmannessa vaiheessa Työterveyslaitoksen asiantuntijaryhmä arvioi toteutettujen kehittämistoimien käytännön toteutumista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja mallintaa kehittämisprojektin.

Mallinnettu kehittämisprosessi ja loppuraportti ovat käytettävissä 2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sisko Haapanen

Tiedote

Lopen kotihoito kehitti työkäytäntöjään ja työhyvinvointia

2.5.2015

Lopen kotihoito joustavoitti työkäytäntöjään
kehittämishankkeessa, jossa työntekijät pääsivät itse vaikuttamaan
työnsä kehittämiskohteisiin ja niiden toteutukseen. 

Keskeisenä tavoitteena oli sairauspoissaolojen vähentäminen
työtä ja työhyvinvointia kehittämällä. Sairauspoissaolot
vähenivätkin selvästi: poissaolopäiviä oli 141 vähemmän vuonna 2014
kuin vuonna 2013. Työntekijävahvuus on vajaat 30.

Työvuorosuunnittelun keinoin pyrittiin parantamaan henkilöstön
työhyvinvointia ja jaksamista. Työntekijän terveydentila otetaan
aiempaa paremmin huomioon työtehtävien järjestelyssä.

Ulkopuolisena asiantuntijana projektissa toimi kolme
Työterveyslaitoksen asiantuntijaa. Työsuojelurahasto tuki hanketta
kehittämisavustuksella.

Työntekijöiden haastattelut pohjana

Hankeaikana työympäristö muuttui suuresti, kun kotisairaanhoito
ja kotipalvelu yhdistettiin kotihoidoksi ja kahden pienen
kotipalvelun alaisuudessa olleen ryhmäkodin toiminta päättyi.

Työterveyslaitoksen asiantuntijat haastattelivat kotipalvelun
henkilöstön ja esimiehet hankkeen aluksi. Haastattelujen pohjalta
valittiin viisi kehittämiskohdetta ja henkilöstöstä viisi
ratkaisuryhmää. Jokainen ryhmä kokoontui neljä kertaa ja tuotti
kohteeseensa ratkaisuehdotukset, jotka esiteltiin kotihoidon
yhteisessä työpajassa.

Esimiehet kävivät ratkaisuehdotukset läpi ja perustelivat
toteutettavat vaihtoehdot ja esitykset, joita ei voitu
toteuttaa.

Valmiudet työn kehittämisen lisääntyivät

Henkilökunnan ratkaisuryhmien ehdotusten perusteella tehdyt
muutokset jaoteltiin tavoitteiden mukaisesti joustaviin
työkäytäntöihin, työhyvinvoinnin lisäämiseen ja sairauspoissaolojen
vähenemiseen sekä uusiin työmenetelmiin ja uusiin suunnitelmiin
työjärjestelyjä ja tulevaisuuden haasteita varten.

Monet muutokset olisi viety läpi ilman hankettakin, ja
esimerkiksi sairauspoissaolojen vähenemiseen voi olla muitakin
syitä kuin työn ja sitä kautta työhyvinvoinnin kehittäminen.

Tärkeänä tuloksensa voidaan pitää sitä, että valmiudet
muutoksiin ja niiden työstämiseen ovat parantuneet yhteisessä
työskentelyssä. Jatkossa samantyyppistä menettelyä voidaan käyttää
isompien muutosten toteuttamisessa ja muussa työn kehittämisessä.

  

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Loppuraportti Lopen kunta: Kotipalveluhenkilöstön työhyvinvoinnin ja kotihoidon käytäntöjen kehittäminen 2013-2015. 7 sivua. Avaa

Työsuojelurahaston Tiedon silta 2016, s. 34-35 Juttu: Hyvin mielin eteenpäin. http://tiedonsilta.fi/hyvin-mielin-eteenpain/