Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen Suomessa ja Virossa – pitkäkestoinen interventiotutkimus

Hanketiedot

Hankenumero
116069

Hakija
Terhi Saaranen

Toteuttaja
Terhi Saaranen

Lisätietoja
Terhi Saaranen
terhi.saaranen@uef.fi

Toteutusaika
21.5.2016 - 31.5.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.2.2016
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
2 668 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2016

Tiivistelmä

Tämä konferenssiesitys on osa pitkäkestoista interventiotutkimusta ”Promoting the Occupational Well-being of School Staff – an action research project in Finland and Estonia in 2009-2014”, joka on toteutettu Suomessa ja Virossa. Esityksessä arvioidaan tutkimushankkeen alkumittauksen (vuonna 2010) ja loppumittauksen (vuonna 2013) tuloksia, jossa kuvataan ja selitetään työhyvinvoinnin osa-alueittain (työntekijä ja työ, työyhteisö, työolot ja ammatillinen osaaminen), oliko kehittämistoiminnan perusteella tapahtunut muutoksia, ja kuinka tuloksia voidaan hyödyntää kouluyhteisöissä.

Vuonna 2010 kerättiin kvantitatiivinen alkumittausaineisto Työhyvinvointi-indeksikyselyllä koulun henkilöstöltä Suomessa (n=486) ja Virossa (n=1330). Vastaavasti vuonna 2013 kerättiin loppumittausaineisto Suomen (n=545) ja Viron (n=974) koulujen henkilöstöiltä. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin (esim. kuvailevat tilastomenetelmät, summamuuttujien muodostaminen faktoreista).

Tulokset osoittavat, että työhyvinvoinnin osa-alueiden (työolot, työyhteisö, työntekijä ja työ ja ammatillinen osaaminen) summamuuttujien keskiarvot olivat korkeammat virolaisissa kuin suomalaisissa kouluyhteisöissä, vaikka suomalaiset kavensivat eroa koulun henkilöstön kokemuksien perusteella toimintatutkimushankkeen aikana. Tuloksia voivat hyödyntää työhyvinvoinnin edistämistyössä koulu- ja terveysalan ammattilaiset, koulujen työntekijät ja hallinto sekä alan tutkijat, kouluttajat ja asiantuntijat.

Hankkeen vastuuhenkilö

Terhi Saaranen

Tiedote

Koulun henkilöstö voi melko hyvin

31.5.2016

Koulun henkilöstö Suomessa ja Virossa voi varsin hyvin töissä – joskin virolaiset kokevat työhyvinvointinsa hieman suomalaisia kollegoitaan paremmaksi. Itä-Suomen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan työhyvinvoinnin ylläpitäminen kouluissa vaatii jatkuvaa ja järjestelmällistä kehittämistä.

Vuosina 2009–2014 tehdyssä interventiotukimuksessa tutkittiin työhyvinvoinnin osa-alueita eli työoloja, työyhteisöjä, työntekijöitä ja työtä sekä ammatillista osaamista.

Tutkimuksen mukaan työhyvinvoinnin edellytyksenä on, että yhteisön voimavarat ja kuormitustekijät ovat tasapainossa. Tätä tasapainoa kannattaa tavoitella kunkin koulun omista tarpeista ja resursseista lähtien.

Terveyttä edistetään yhteistyöllä

Yliopistonlehtori, dosentti Terhi Saaranen esitteli tuloksia kansainvälisessä terveyden edistämisen kongressissa, 22nd IUHPE World Conference on Health Promotionissa. Kongressi pidettiin 22.-26.5.2016 Curitibassa, Brasiliassa.

Saaranen käsitteli tutkimusta posteriesityksessä otsikolla ”School Staff’s Occupational Well-being in Finland and Estonia – a Long-term Intervention Sudy”.

Saarasen mukaan konferenssi vahvisti näkemystä, että terveyden edistäminen on menestyksellistä vain moniammatillisessa yhteistyössä. Lisäksi kaikkien keskeisteisten tahojen on oltava motivoituneita.

Työsuojelurahasto rahoitti Saarasen osallistumista kongressiin matkastipendillä.

 

Toimittaja
Camilla Lehtinen

Aineisto

Konferenssin verkkosivut: http://www.iuhpeconference2016.com/ingles/index.php#topo

Tutkimus kokonaisuudessaan: Saaranen T, Pertel T, Streimann K, Laine S. & Tossavainen K. 2015. The Occupational Well-being of School Staff: Experiences and results from an action research project realised in Finland and Estonia in 2009–2014 . University of Eastern Finland, Reports and Studies in Health Sciences 16. Kopio Niini Oy, Kuopio.