Kuinka tukea riskienarviointiosaamista ja arvioida riskienarvioinnin onnistumista

Hanketiedot

Hankenumero
200089

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Noora Nenonen
noora.nenonen@tuni.fi

Toteutusaika
1.10.2020 - 31.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2020
130 000 euroa

Kokonaiskustannukset
236 363 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksen aiheena on työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvien riskien arviointia työpaikoilla tekevien henkilöiden riskienarviointiosaaminen ja riskienarvioinnin onnistuminen. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että riskejä jää tunnistamatta ja hallitsematta riskienarvioinnin osaamisen ja työvälineiden rajoitusten takia. Työpaikoilla halutaan kehittää riskienarviointia siten, että se vastaisi työpaikan tarpeisiin ja olisi onnistunutta. Riskienarvioinnin onnistumista ei kuitenkaan juuri arvioida, joten todellista tietoa riskienarvioinnin osaamisesta ja tarkoituksenmukaisuudesta ei ole. Riskienarvioinnin onnistumisen arviointiin ei ole käytettävissä yleisesti hyväksyttyä viitekehystä ja muutenkin ohjeistusta on saatavilla vain vähän. Tarvitaan lisää tutkimusta tukemaan laadukkaan ja onnistuneen riskienarvioinnin tekemistä käytännössä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä erilaisista tavoista tukea työpaikoilla riskienarviointia tekevien henkilöiden riskienarviointiosaamista ja arvioida riskienarvioinnin onnistumista. Tutkimuksen aineisto kerätään viidestä eri toimialaa edustavasta yrityksestä. Aineistonkeruumenetelminä ovat dokumenttianalyysit, haastattelut, työpajat, havainnointi ja kirjallisuuskatsaus. Hankkeen tulosten pohjalta laaditaan materiaalipaketti, joka sisältää tietoa ja työvälineitä riskienarvioinnin kehittämiseen osaamisen tukemisen ja onnistumisen arvioinnin näkökulmista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Noora Nenonen