Kuinka vahvistetaan työntekijöiden valmistautuneisuutta osaamisen kehittämiseen ja uralla uudistumiseen? – Satunnaistettu kenttäkoe (RCT)

21st European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) Congress, 24.-27.5.2023, Katowice, Puola

Hanketiedot

Hankenumero
230240

Hakija
Otto Pankkonen

Toteuttaja
Otto Pankkonen

Lisätietoja
Otto Pankkonen
otto.pankkonen@ttl.fi

Toteutusaika
23.5.2023 - 28.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 485 euroa

Tulokset valmistuneet
19.6.2023

Tiivistelmä

Esityksessä käsittelen tuloksia Työterveyslaitoksen käynnissä olevasta Osaava ja uudistuva työura -interventiotutkimuksesta, jonka tavoitteena on selvittää, voidaanko työntekijöiden kykyä ja motivaatiota oman osaamisen aktiiviseen kehittämiseen ja työuransa hallintaan tukea vertaisoppimiseen pohjautuvassa ryhmävalmennuksessa. Tutkimus on toteutettu satunnaistettuna kenttäkokeena 15 suomalaisessa työorganisaatiossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Otto Pankkonen

Tiedote

Työntekijöiden valmistautuneisuuden vahvistaminen osaamisen kehittämiseen ja uralla uudistumiseen

19.6.2023

Tiivistelmä

Konferenssiesityksessä käydään läpi kehittämämme vertaisoppimiseen pohjautuvan ryhmävalmennuksen sisältöä ja vaikutuksia osaamisen uudistamiseen liittyvän valmistautuneisuuden edistämisessä sekä intervention merkitystä työpaikkakontekstissa. Tutkimus toteutettiin satunnaistettuna kenttäkokeena suomalaisissa työorganisaatioissa ja on kohdennettu erityisesti keskityöuran vaiheessa oleville työntekijöille tukemaan jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä. Alustavat tulokset osoittavat välittömien vaikutusten osalta, että vertaisryhmäoppimiseen pohjautuva valmennus lisää työntekijöiden kyvykkyyttä osaamisen uudistamiseen ja oman työuran hallintaan sekä kykyä kohdata työuralla eteentulevia muutostilanteita ja vastoinkäymisiä.

Tausta

Työpaikkaympäristössä tapahtuva osaamisen kehittäminen ja uralla uudistuminen ovat tärkeitä asioita niin työmotivaation ja -hyvinvoinnin kuin laajemminkin tuottavuuden kannalta. Konferenssissa oli mahdollista jakaa ajankohtaista tutkimustietoa työpaikkakontekstissa tapahtuvan valmennuksen hyödyistä sekä alan tutkijoiden että käytännön toimijoiden kanssa.

Aineisto

Tutkimus pohjautuu Työterveyslaitoksen Osaava ja uudistuva työura -tutkimushankkeeseen, jonka osana toteutettiin interventiotutkimus satunnaistettuna kenttäkokeena (RCT). Tutkimuksen osallistujina on ollut noin 370 työntekijää 15 suomalaisesta yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiosta. Aineiston keruu alkoi elokuussa 2022 ja päättyy kesäkuussa 2023, tilaisuudessa esittelin osa-aineistotuloksia (n = 268). Intervention päävaikutuksia tarkastelimme lineaarisen regressioanalyysin avulla.

Tulokset ja johtopäätökset

Lyhyen aikavälin seurannan tulokset osoittavat, että ryhmämuotoinen valmennus edistää työntekijöiden valmistautuneisuutta oman osaamisen kehittämiseen ja uralla uudistumiseen. Valmennus näyttäisi olevan erityisen hyödyllistä keskityöuran vaiheessa oleville. Työpaikkakontekstissa tapahtuva työuran hallinnan vahvistaminen on tärkeää, ja työpaikoilla on tärkeä rooli erityisesti osaamisensa puolesta riskissä olevien työntekijöiden tukemiseksi.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Osaamisen uudistamisen tukemista preventiivisesti ja työpaikkalähtöisesti ei ole juuri aiemmin selvitetty, ja tämä tutkimus näyttäytyi tilaisuuden pohjalta olevan ainoa laatuaan, jossa aihetta tutkitaan laajasti kenttäkokeena työorganisaatioiden kautta. Konferenssin avulla pystyimme tarjoamaan luotettavaa tutkimustietoa kansainvälisestikin, ja tilaisuudessa käytiin hyvää keskustelua siitä, minkälaisiin organisaatioihin ja mille työntekijäryhmille interventiota voitaisiin jatkossa kohdentaa.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa