Kulttuurien välinen viestintä työyhteisöissä

Hanketiedot

Hankenumero
110304

Hakija
Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Toteuttaja
Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätietoja
Pirkko Pitkänen
pirkko.pitkanen@uta.fi

Toteutusaika
1.1.2011 - 31.12.2011

Työsuojelurahaston päätös
19.1.2011
81 000 euroa

Kokonaiskustannukset
101 633 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2011

Tiivistelmä

Yhä useammassa työyhteisössä tarvitaan kulttuurien välisen vuorovaikutuksen ja viestinnän taitoja. Hankkeessa tutkitaan, kuinka kulttuurien välistä viestintää voi työyhteisöissä oppia. Millaiset käytännöt ja rakenteet edesauttavat kulttuurien välisen viestinnän taitojen kehittymistä työyhteisöissä? Millaiset menetelmät ja koulutusjärjestelyt palvelevat parhaiten koko työyhteisön tarpeita? Erityisesti kiinnitetään huomiota johdon rooliin ja siihen, tulisiko käytäntöjä ja koulutusta varioida toimialoittain ja henkilöstöryhmittäin.

Tapaustutkimuksena toteutettavan tutkimuksen kohteena ovat ICT-alan, terveydenhuollon ja kolmannen asteen ammatillisen koulutuksen työyhteisöt. Tutkimusaineisto kerätään työyhteisöistä haastattelemalla suomalais- ja ulkomaalaistaustaista henkilöstöä ja henkilöstöjohdon edustajia. Aineiston keruussa kiinnitetään erityistä huomiota esimiesten ja työntekijöiden välisen vuorovaikutuksen valottamiseen.

Viime kädessä tavoitteena on tuottaa aineistoa kulttuurien välisen viestinnän henkilöstökoulutuksen suunnitteluun ja järjestämiseen paitsi kohdealojen työyhteisöissä myös muissa vastaavanlaisissa työympäristöissä.

Hankkeen tulokset ovat käytettävissä keväällä 2012.

Hankkeen vastuuhenkilöitä ovat professori Pirkko Pitkänen (hankejohtaja) ja YT Katja Keisala (tutkija).

Hankkeen vastuuhenkilö

Pirkko Pitkänen

Tiedote

Monikulttuurisen työyhteisön viestintä hyötyy oppimisnäkökulmasta

31.12.2011

Kulttuurien välinen viestintä sujuu paremmin työyhteisöissä,
joissa erilaiset näkemykset nähdään oppimisen mahdollisuuksina.
Sujuvan viestinnän mahdollistamiseksi on olennaista, että
työyhteisö sitoutuu oppimaan erilaisista näkemyksistä ja arvostaa
monimuotoisuutta.

Sopivan koulutuksen avulla henkilöstö voi omaksua oppimista
edistäviä kriittisiä ja reflektiivisiä prosesseja. Siten oppiminen
ei jää stereotyyppisten näkemysten omaksumiseksi, vaan etenee myös
niiden kyseenalaistamiseen ja testaamiseen sekä uusien näkemysten
löytämiseen.

Kulttuurien välistä viestintää työyhteisöissä on tutkinut
Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos.

Hankkeessa haluttiin tuottaa tietoa, kuinka kulttuurien välistä
viestintää voitaisiin työyhteisöissä edistää ja kuinka työntekijät
oppisivat mahdollisimman tehokkaasti viestintätaitoja.
Työntekijöiden viestintätaitojen lisäksi huomiota kiinnitettiin
myös työyhteisön rakenteisiin, käytäntöihin ja johtamismalleihin.

Kansainvälistyvää työelämää ja monimuotoistuvia työyhteisöjä
hyödyttävää tutkimusta rahoitti Työsuojelurahasto.

Hankkeen tuloksista on julkaistu tutkija, YTT
Katja Keisalan kirjoittama kirja
Monikulttuurisen työyhteisön viestintä.

Kirja tarkastelee, millaisia kulttuurisen välisen viestinnän
haasteita kolmen eri alan työyhteisöissä syntyy. Tutkija tarkkaili
työyhteisöjen toimintaa ICT-alalla, koulutusalalla sekä sosiaali-
ja terveysalalla.

Eri alojen työyhteisöjen viestinnän haasteet vaihtelevat samoin
kuin työntekijöiden kulttuurien välisen viestinnän taidot.

Omat tavat oletetaan normiksi

Hankkeessa havaittiin, että eri alojen työntekijöiden taidot
viestiä eritaustaisten ihmisten kanssa ovat vajavaisia
sellaisissakin työpaikoissa, joissa kulttuurien väliset kohtaamiset
ovat arkipäivää.

Monimuotoisissa työyhteisöissä on haastavaa rakentaa
yhteisymmärrystä ja luottamusta, koska kaikki eivät hallitse
yhteistä kieltä ja koska työntekijät eivät osaa tuoda esille
käyttäytymistä ja toimintaa ohjaavaa kulttuurisidonnaista
tietoa.

Työntekijät olettavat helposti, että heidän omat ajattelu- ja
käyttäytymistottumuksensa ja toimintatapansa ovat järkeviä ja
johdonmukaisia ja että kulttuuriset uskomukset ohjaavat vain
toisten ajattelua ja käyttäytymistä.

Huonosti suunniteltu kulttuurien välisen viestinnän koulutus
saattaa heikentää viestintää vahvistamalla stereotyyppisiä
näkemyksiä eritaustaisesta kollegasta.

Kriittistä tarkastelua ja dialogitaitoja

Kulttuurien välisen viestinnän onnistumista ei voi jättää
yksittäisten työyhteisön jäsenten taitojen varaan, vaan siihen voi
vaikuttaa työyhteisön rakenteita ja käytäntöjä muokkaamalla ja
esimiestoimintaa kehittämällä.

Kulttuurien välisen viestinnän koulutuksesta on hyötyä, jos se
perustuu omien ajattelu- ja toimintatapojen kriittiseen
tarkasteluun sekä dialogitaitojen kehittämiseen.

Suositukset eri aloille

Kirja esittää suosituksia, kuinka kulttuurien välisen viestinnän
onnistumista voidaan edistää organisaatio-, esimies- ja
työntekijätasolla. Kukin havainnoitu ala eli ICT-, koulutus- ja
sosiaali- ja terveysala saa paljon omia suosituksia.

Koska toisen ihmisen tunteminen lisää luottamusta ja
yhteisymmärryksen syntymistä, epävirallista viestintää kannattaa
tukea rakentamalla viihtyisiä yhteistiloja ja antamalla
työntekijöille mahdollisuuksia viettää aikaa yhdessä.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Keisala Katja. 2012. Monikulttuurisen työyhteisön viestintä. Tampere University Press. 978-951-44-8796-5 Myynti: http://granum.uta.fi

http://www.uta.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote.html?id=74287