Kun pomo meni kännykkään – Uuden teknologian käyttöönoton vaikutukset suorittavaa työtä tekevän henkilöstön työmotivaatioon ja työhyvinvointiin

Hanketiedot

Hankenumero
200451

Hakija
Turun yliopisto

Toteuttaja
Turun yliopisto

Lisätietoja
Satu Teerikangas
satu.teerikangas@utu.fi

Toteutusaika
1.4.2021 - 31.10.2023

Työsuojelurahaston päätös
20.10.2020
124 000 euroa

Kokonaiskustannukset
193 941 euroa

Tulokset valmistuneet
15.1.2024

Tiivistelmä

Tutkimus tuottaa uutta tietoa siitä, miten suorittavaa työtä tekevien työntekijöiden työmotivaatiota ja työhyvinvointia voidaan tukea, kun mobiiliteknologian käyttö muuttaa työtä. Laadullisin ja määrällisin menetelmin hankittava tieto on hyödynnettävissä teknologiaan liittyvien muutosten toteutuksessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Satu Teerikangas

Tiedote

Miten käy työmotivaatiolle ja työhyvinvoinnille, kun mobiiliteknologia muuttaa suorittavaa työtä

15.1.2024

Tiivistelmä

Mobiilipomo-hanke antaa tietoa digitalisten järjestelmien käyttöönotosta työnjohdon apuna rakennusalalla. Hankkeessa tarkasteltiin, mitä vaikutuksia mobiilijärjestelmillä on työhyvinvointiin ja työn sujuvuuteen monimenetelmällisin keinoin. Hankkeessa eriteltiin useita etuja mutta myös ongelmia, joita järjestelmien käyttöönottoon liittyy, sekä esitettiin keinoja työhyvinvoinnin parantamiseksi. Näitä ovat mobiililaitteiden käyttöönoton syiden parempi viestintä työmaalla, yhteisten tavoitteiden kirkastaminen ja järjestelmien käytön käyttökokemuksen parantaminen ja käytön osaamisen lisääminen.

Lähtökohdat

Hankkeen lähtökohtana on ajatus, että uudet teknologiat tulevat merkittävästi muuttamaan työtä suomalaisessa rakennusteollisuudessa. Tavoitteena oli tarkastella, miten mobiiliteknologian hyödyntäminen suorittavan työn johtamisessa vaikuttaa työntekijöiden työmotivaatioon ja työhyvinvointiin. Hankkeessa selvitettiin työntekijöiden kokemuksia mobiiliteknologian käyttöönotosta, sen yhteydestä työmotivaatioon ja työhyvinvointiin sekä tässä muutostilanteessa tarvittavista tukitoimista.

Aineisto

Aineisto kerättiin haastatteluilla osallistujayrityksistä. Mukana oli 31 työnjohtajaa yhteensä yhdeksältä työmaalta eri puolilta Suomea. Aineisto kerättiin myös kyselyllä (N=324). Lisäksi osallistujayritysten kanssa pidettiin muutama työpaja. Aineistoa kerättiin myös havainnoinnilla työpajoista ja haastattelukäyntien yhteydessä työmaakäynneillä.

Menetelmät

Laadullinen aineisto analysoitiin lähinnä aineistolähtöisesti ja kvantitatiivinen aineisto kuvailevia menetelmiä, kuten suoria jakaumia, ristiintaulukointia ja eksploratiivista pääkomponenttianalyysiä käyttäen. Osallistujayritysten kanssa pidettiin lisäksi tulostyöpajoja, joissa keskusteltiin tulosten tulkinnasta ja kehittämisideoista.

Tulokset ja johtopäätökset

Työn voimavaroiksi havaittiin itse työ, mahdollisuus omien kykyjen hyödyntämiseen, hyvä työyhteisö ja työnantajan tuki, mobiiliteknologian helpottama tiedonkulku ja loppuraportoinnin keventyminen. Kielteisiä tekijöitä olivat mm. järjestelmien aiheuttama koettu lisätyö, useat rinnakkaiset järjestelmät, oman osaamisen puutteet ja teknologian toimimattomuus. Oma työhyvinvointi arvioitiin hyväksi.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tulosten kautta yritykset saavat parempaa tietoa siitä, mitä toimenpiteitä tarvitaan, kun digitaalista teknologiaa tuodaan työnjohdon käyttöön. Näitä ovat mm. me-ajattelun vahvistaminen työpaikoilla, järjestelmien käyttökokemuksen parantaminen ja käytön osaamiseen panostaminen. Tulokset ovat sovellettavissa eri aloille ja työpaikoille, kun kyse on suorittavan työn johtamisesta.

Aineisto

Taina Eriksson, Titiana Ertiö, Roosa Lahtinen, Anni Paalumäki, Juho Vaiste. Kun pomo meni kännykkään – Uuden teknologian käyttöönoton vaikutukset suorittavaa työtä tekevän henkilöstön työmotivaatioon ja työhyvinvointiin. Loppuraportti. Turun yliopisto. 2023.
ISBN 978-951-29-9537-0 Avaa

Julkaisuluettelo Avaa