”Kunnon nosto” – Henkilöstötuottavuuden, työturvallisuuden, työn sujumisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen Havator Oy:ssä

Hanketiedot

Hankenumero
210019

Hakija
Havator Oy

Toteuttaja
BPM-Palvelut Oy

Lisätietoja
Rami Hirvelä
rami.hirvela@havator.com

Toteutusaika
16.2.2021 - 15.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
23.3.2021
36 242 euroa

Kokonaiskustannukset
72 484 euroa

Tulokset valmistuneet
21.3.2023

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään Havator Oy:n henkilöstötuottavuutta, työturvallisuutta ja työn sujumista sekä työhyvinvointia laaja-alaisesti. Toimenpiteet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä moniammatillisen asiantuntijaryhmän sekä Havator Oy:n johdon, ja henkilöstön kanssa. Hankkeella on liityntä Työelämän laaja-alaisen kehittämisen yritysverkostoon ja verkostoyritysten kehittämishankkeisiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Rami Hirvelä

Tiedote

"Kunnon Nosto" on Havator Oy:n työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työn sujumisen kehittämishanke

21.3.2023

Tiivistelmä

”Kunnon Nosto” kehittämishankkeessa on hyödynnetty työelämän laaja-alaisen kehittämisen mallia, joka huomioi työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisen, työturvallisuuden sekä henkilöstötuottavuuden kokonaisuutena. Hanke on toteutettu yhteistyössä Havator Oy:n johdon, hankkeen toteuttajan asiantuntijaryhmän. sekä koko henkilöstön kanssa. Verkostoyhteistyöhön ovat aktiivisesti osallistuneet myös eläkevakuutusyhtiö VARMA sekä tapaturmavakuutusyhtiö Fennia.

Lähtökohdat

Hankkeen lähtökohtana on ollut henkilöstölähtöinen työhyvinvoinnin ja henkilöstötuottavuuden kehittäminen. Hankkeen toteuttaneella asiantuntijaryhmällä on pitkäaikainen kokemus terveyden ja työkyvyn edistämisestä, työturvallisuudesta ja työn tuottavuudesta sekä henkilöstötuottavuuden tutkimuksesta. Kahdeksan asiantuntijan osaamisalueet ovat: terveys ja työkyky, liikunta, palautuminen, ravinto, työturvallisuus ja työn sujuminen sekä henkilöstötuottavuus. Tutkimustausta on liitteenä.

Kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteiden kohderyhmänä on koko Havator Oy:n Suomessa toimiva henkilöstö: yrityksen johto, esimiehet, toimihenkilöt sekä toimisto- ja tukipalveluiden, sekä kentän työntekijät, joista suuri osa toimii erilaisten nostureiden kuljettajina. Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti yksilöllisiin terveysvalmennuksiin, työ- ja turvallisuusohjeiden laadintaan sekä työprosessien kehittämiseen.

Menetelmät

Hankkeessa on toteutettu useita uusia menetelmiä: 1) Terveyden edistäminen. Tässä on hyödynnetty hybridivalmennusmallia sekä ryhmäwebinaareja. 2) Hankkeen johtaminen ja ohjaus Hankkeen johtamisessa on hyödynnetty moniammatillista osaamista sekä vakuutusyhtiöiden yhteistyötä. 3) Datan yhdistäminen Osa-alueiden tuottamaa data hyödyttää kehittämistyötä.

Vaikuttavuus

Henkilöstöpalaute on ollut hyvä. Hankkeen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan pitkällä aikavälillä seuraavien parametrien kautta:
*Terveys ja työkyky: työterveyshuollon ja eläkevakuutusyhtiön tiedot, seurantakartoitus
*Työturvallisuus: tapaturma- ja ”läheltä piti” tilastot, tapaturmavakuutusyhtiön tilastot
*Henkilöstötuottavuus ja työelämän laatu: henkilöstökysely ja talousmittarit

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeessa toteutetut toimintamallit ovat sovellettavissa laaja-alaisesti eri kokoisilla ja eri toimialojen yrityksillä. Erityisesti seuraavia hankkeen menetelmiä voidaan hyödyntää eri toimialojen työpaikoilla:
*Puhelin- ja sähköiseen kartoitukseen perustuva terveysvalmennus
*Työpaikkakohtaiset työ- ja turvallisuusohjeet
*Henkilöstölähtöinen liiketoiminnan kehittäminen, joka huomioi työn fyysisen ja emotionaalisen turvallisuuden, yhteenkuuluvuuden ja identiteetin sekä päämäärät ja luovuuden.

Aineisto

Havator Oy. ”Kunnon Nosto”. Loppuraportti. 2023. Avaa