Kunta hyvin – kaikki hyvin -seminaari. Sillanrakennusta tutkimuksesta työhyvinvoinnin arkeen

Hanketiedot

Hankenumero
112099

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Marjukka Laine
marjukka.laine@ttl.fi

Toteutusaika
1.2.2012 - 1.12.2012

Työsuojelurahaston päätös
20.2.2012
2 000 euroa

Kokonaiskustannukset
3 011 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2012

Tiivistelmä

Kyseessä on tiedotushanke. Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimuksessa on 15 vuoden ajan tuotettu merkittävää tutkimustietoa kuntatyöntekijöiden työn, työyhteisön ja terveyden välisestä yhteydestä. Näitä tietoja on tutkimusorganisaatioissa käytetty johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen välineenä. Marraskuussa 2012 järjestetään seminaari, jossa tätä tietoa kootaan yhteen ja pohditaan kuntatyöntekijöiden hyvinvoinnin ajankohtaisia haasteita, peilataan niitä tutkimustietoon sekä kerrotaan hyvistä käytännöistä. Seminaarin yhteydessä julkaistaan tutkimustuloksista myös suomenkielinen kirja.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marjukka Laine

Tiedote

Hyvinvointi nousuun kunta-alan töissä

1.12.2012

Kunta-alan töissä on jatkuvia, suuria muutoksia ja haasteita.
Työntekijöiden hyvinvoinnin takaamiseksi kehittämistyön on oltava
pitkäjänteistä ja perustuttava tietoon tekijöistä, jotka tutkitusti
vaikuttavat henkilöstön hyvinvointiin.

 

Työterveyslaitos järjesti aiheeseen pureutuvan seminaarin
Hyvinvointi nousuun kunta-alan töissä – sillanrakennusta
tutkimuksesta käytäntöön. Tilaisuus järjestettiin Helsingissä 6.
marraskuuta 2012.

 

Työsuojelurahasto tuki tapahtumaa koulutus- ja
tiedotusmäärärahalla.

 

Seminaari-idea syntyi tarpeesta tiedottaa tutkimustuloksista.

 

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimuksessa ja Sairaalahenkilöstön
hyvinvointitutkimuksessa on 15 vuoden ajan tutkittu kunta-alan
henkilöstön työtä, työn muutoksia ja niiden vaikutuksia henkilöstön
terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimustietoa on hyödynnetty
hyvinvoinnin strategisessa johtamisessa ja johtamisjärjestelmän
kehittämisessä hyvinvoinnin näkökulmasta.

 

Seminaarin yhteydessä julkaistiin
Tuula Oksasen toimittama kirja
Hyvinvointihavaintoja – tutkimustietoa kunta-alalta,
jossa esitellään uusimpia tutkimustuloksia ja niiden
hyödyntämistä tutkimusorganisaatioissa.

 

Suuria muutoksia ja uusia haasteita

 

Seminaarissa käsiteltiin kuntatyön nykyisiä ja tulevia haasteita.
Väestön ikääntymisestä johtuen peruspalveluiden tarve kasvaa,
ammattiurat eivät ole enää välttämättä elämänmittaisia mutta
ammattirakenteet ovat hyvin perinteisiä.

 

Kuntarakenneuudistus voi vaikuttaa myös henkilöstön hyvinvointiin
ja palvelutuotantoon sekä kunnissa että sairaaloissa. Työelämän
laatu, elintapariski ja terveys vaihtelevat runsaasti ammattien
välillä.

 

Hyviä käytäntöjä ja verkostoitumista

 

Kunta10-tutkimusorganisaatiot käyttävät systemaattisesti hyväkseen
kyselytietoa henkilöjohtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin
kehittämiseen.

 

Vantaalla johtamisjärjestelmän kehittäminen on kaupunginvaltuuston
sitovana tavoitteena, Tampereella työhyvinvointimatriisia käytetään
seurannan ja ohjauksen välineenä, ja Naantalissa on luotu työkyvyn
kehittämishankkeita Kunta10-kyselytulosten perusteella.

 

Seminaariin osallistui liki 150 henkilöä: kaupunginjohtajia,
hallintojohtajia, sosiaali- ja terveysjohtajia,
kehittämisasiantuntijoita ja -päälliköitä, työsuojelupäälliköitä,
henkilöstösuunnittelijoita ja -päälliköitä, pääluottamusmiehiä,
osastonhoitajia, työterveyslääkäreitä sekä tutkijoita ja
kehittämiskonsultteja.

 

Osallistujat pitivät esityksiä hyvinä ja niistä saatua tietoa
käyttökelpoisena omalle työlleen. Seminaari tarjosi oivan
tilaisuuden myös verkostoitumiseen.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Tuula Oksanen (toim.): Hyvinvointihavaintoja – tutkimustietoa kunta-alalta. ISBN 978-952-261-240-3 Myynti: Työterveyslaitoksen verkkokauppa http://verkkokauppa.ttl.fi