Kuntajohtajien työhyvinvointispurtti

Hanketiedot

Hankenumero
210422

Hakija
Taipalsaaren kunta

Toteuttaja
KK-Verve Oy

Lisätietoja
Kari Kuuramaa
kari.kuuramaa@taipalsaari.fi

Toteutusaika
23.3.2022 - 30.9.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.11.2021
18 000 euroa

Kokonaiskustannukset
36 000 euroa

Tulokset valmistuneet
23.1.2024

Tiivistelmä

Kehittämishankkeen tavoitteena on kunnanjohtajien työssä jaksamisen ja ammatillisen kompetenssin vertaiskehittäminen ja -tukeminen Taipalsaaren, Enonkosken, Heinäveden, Juvan, Kuusamon, Parikkalan, Pertunmaan, Rautjärven ja Sulkavan kunnissa. Kunnanjohtajien kokemiin uusiin työkykyriskeihin kehitetään uudenlaisia työkyvyn tukemisen välineitä sekä hallinta- ja selviytymiskeinoja. Toisena tavoitteena on kuntien toimintakulttuurien uudistaminen, jonka myötä pyritään aikaansaamaan sujuvampia työprosesseja. Näin työkykyriskit vähenevät ja työhyvinvointi vahvistuu kuntaorganisaatioissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kari Kuuramaa

Tiedote

Kuntajohtajien työhyvinvointispurtti. Vertaiskehittämishanke

23.1.2024

Tiivistelmä

Tavoitteena oli tukea kuntajohtajia yhä kompleksisemmassa toimintaympäristössä. Osallistujina oli 9 kuntajohtajaa, jotka kokoontuivat livetapaamisiin ja etäkokouksiin. Hankkeessa käytettiin jäsennustyökaluja oman ammatillisen kehityksen ja oman johtamistoiminnan analyyseihin (liideridialogi, kompleksisuuskartta, cynefin-jäsennys, caseklinikka). Hanke tarjosi yhteisen, tuloksekkaan vertasioppimis- ja tukiverkoston, josta olisi hyötyä monelle asiantuntija-tai johtamistyötä tekevälle.

Lähtökohdat

Kehittämishankkeen lähtökohtina olivat tuoreet havainnot kuntajohtajien työhyvinvoinnista, kuntajohtamisen muutoksesta sekä kuntajohtajien uusista työkykyriskeistä ja kuormitustekijöistä. Kehittämishankkeen tavoitteena oli kunnanjohtajien johtamistyön tukeminen, työssä jaksamisen ja ammatillisen kompetenssin vertaiskehittäminen. Kehittämisen lähestymistapana oli toiminnan teorian ja kompleksisuusajattelun yhdistäminen innovatiivisella tavalla. Asiantuntijana toimi Coronaria Työelämäpalvelut.

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistuivat kuntajohtajat Pertunmaalta, Heinävedeltä, Sulkavalta, Rautjärveltä, Kuusamosta, Juvalta, Parikkalasta, Enonkoskelta ja Taipalsaarelta.

Menetelmät

Kehittämismenetelmät olivat uusia ja lisäarvoa toi se, että niitä sovellettiin vertaisverkostossa. Muutama esimerkki: Liideridialogin avulla osallistujat erittelivät omaa tilannettaan muiden tuella ja samalla saivat uuden johtamisen välineen. Systeemiset kehät-menetelmä jäsensi kunnan päätöksentekoilmiöitä. Oman tilanteen säätäminen-menetelmä jäsensi elämän kokonaisuutta ja hyödyllistä oli kuulla muiden jäsennykset. Caseklinikka jäsensi haastavia tilanteita ja toi uusia johtamisratkaisuja.

Vaikuttavuus

Kehittämishankkeen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta on arvioitu osallistujien kommenttien pohjalta. Osallistujat kertoivat, että vuoden mittainen yhteinen kehittämishanke ja vertaisoppimisprosessi oli ollut heille ammatillisesti merkittävä. Yhteiset keskustelut, oman tilanteen benchmarkkaus ja analyysi muiden samaa työtä tekevien, mutta erilaisissa toimintaympäristöissä toimivien kanssa nähtiin hedelmällisenä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke toimii esimerkkinä suomalaiselle työelämälle ainakin kahdella tavalla:1) uusien työvälineiden hyödyntäminen kuntajohtamisen monimutkaistuvaan kenttään ja 2) vertaisoppimisen merkitys eri ammatillisissa kehitysvaiheissa oleville kuntajohtajille. Vertaisoppimista voitaisiin hyödyntää laajemmin suomalaisessa työelämässä. Samanlaista työtä tekevien verkosto toimi tässä tuottaen merkittävää lisäarvoa osallistujille. Hankkeen yhtenä toimivana työkaluna toimi Howspace-oppimisalusta.

Aineisto

Blogi Avaa

Hankkeen info Kuntamarkkinoilla Avaa

Kuntajohtajien työhyvinvointispurtti. Vertaiskehittämishanke. Loppuraportti. 2023. Avaa