Kuntatyönantajan vaikutusmahdollisuudet työpaikkakiusaamiseen ja asiakasväkivaltaan: riskiennustemalli ja kehittämisinterventio

Hanketiedot

Hankenumero
200097

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Jenni Ervasti
jenni.ervasti@ttl.fi

Toteutusaika
1.8.2020 - 31.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2020
165 000 euroa

Kokonaiskustannukset
322 179 euroa

Tiivistelmä

Tutkimusnäyttö työpaikkakiusaamisen ja väkivaltatilanteiden kielteisistä vaikutuksista työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn on vankkaa. Työnantajilla ei kuitenkaan ole tähän mennessä ollut tutkimukseen perustuvia työkaluja näiden kielteisten ilmiöiden vähentämiseen tai ennaltaehkäisyyn. Tämän hankkeen tavoitteena on tuottaa työnantajille näitä työkaluja. Tuotamme tietoa tekijöistä, jotka ennakoivat työpaikkakiusaamisen ja asiakasväkivaltatilanteiden lisääntymistä yksilötasolla ja työyksiköissä. Lisäksi toteutamme kehittämishankkeen näihin ilmiöihin puuttumiseksi sekä arvioimme hankkeen vaikutuksia kolmen kaupungin työntekijöiden joukossa. Aineistona käytetään Kuntahenkilöstön seurantatutkimuksen kysely- ja rekisteriaineistoja, sekä uutta kerättävää aineistoa koskien työyksiköiden prosesseja, toimintamalleja, esimiestyötä ja työntekijäkulttuuria koskien työpaikkakiusaamista ja asiakasväkivaltatilanteita. Tilastomenetelminä riskiennustemallinnuksessa ovat LASSO-regressioanalyysit ja intervention vaikuttavuustutkimuksessa latentti muutosmallinnus. Tieto on suoraan hyödynnettävissä työpaikkatasolla. Vaikka riskiennustemallinnusta on käytetty sairauksien, terveyskäyttäytymisen ja työkyvyttömyyden tutkimuksessa, työyhteisöriskien ennustemallinnus on uutta ja innovatiivista. Tutkimushankkeemme tuottaa työvälineitä siihen, miten organisaatioissa toimintaa voidaan kehittää, jotta nämä haitalliset työn ja työyhteisön riskit saadaan minimoitua.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jenni Ervasti