Kuntouttavien asumispalveluiden kultuurikäännös – Vartijasta valmentajaksi – AsKu-hanke

Hanketiedot

Hankenumero
210225

Hakija
Suoja-Pirtti r.y.

Toteuttaja
Skillmotor Finland Oy

Lisätietoja
Pia Miettinen
pia.miettinen@suoja-pirtti.fi

Toteutusaika
26.3.2021 - 30.4.2022

Työsuojelurahaston päätös
4.5.2021
31 440 euroa

Kokonaiskustannukset
62 880 euroa

Tulokset valmistuneet
16.8.2022

Tiivistelmä

Suoja-Pirtin toimintaympäristössä on tapahtumassa suuria muutoksia ja niihin vastaaminen on välttämätöntä. Hankkeessa luodaan valmentavaan vertaiskulttuuriin perustuvia sisäisiä ja kuntouttavia toimintamalleja ja pilotoidaan innovatiivista osallistavaa strategiaa. Henkilöstö, asiakkaat, omaiset ja verkostot osallistuvat erilaisten teemoitettujen pienryhmien kautta uuden Suojapirtin rakentamiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pia Miettinen

Tiedote

Arvopohjan kirkastamisesta ja vertaisorganisaatiosta voimaa kuntouttavissa asumispalveluissa

16.8.2022

Tiivistelmä

Hankkeessa luotiin uusia valmentavaan vertaiskulttuuriin perustuvia sisäisiä ja kuntouttavia toimintamalleja, rakenteita ja työkaluja sekä piloitiin osallistavaa strategiaa. Rakenteiden ja työkalujen avulla koko henkilöstö, asiakkaat että verkostot osallistuvat jatkossa systemaattisesti kaikkeen tekemiseen. Hankkeeseen osallistui koko henkilökunta, hallitus sekä asiakkaat erilaisten pienryhmien ja työpajojen kautta. Luodut toimintamallit ovat uutta päihdehoidossa.

Lähtökohdat

Hankkeen taustalla oli suuria toimintaympäristön muutoksia ja henkilöstön jaksamishaasteita. Hankkeen tavoitteena oli uudistaa kulttuuria sekä toimintamalleja vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Ulkopuolisena asiantuntijana toimi työelämän kehittämiseen erikoistuneet Tuula Eloranta sekä professori Iiro Jussila Skillmotor Finlandilta. Kehittämismenetelminä käytettiin Terve organisaatio mallin mukaisia pienryhmiä, valmennuksia ja luovia menetelmiä.

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistui Suoja-Pirtin Leppävaaran, Kotkankadun ja Rukkilan yksiköt ja koko henkilöstö, asiakkaat sekä hallitus.

Menetelmät

Kehittämismenetelminä käytettiin mm. Terve organisaatio mallin mukaisia teemotettuja pienryhmiä ja työpajoja kunkin yksikön sisällä henkilöstölle ja asiakkaille sekä yksiköiden välillä henkilöstölle. Uutuusarvoa tuovat kuntouttavien asumispalveluiden uudet toimintamallit ja arvopohjainen osallistava strategia. Osallistaminen tapahtuu jatkossa uusien rakenteiden kautta. Luodut toimintamallit ovat uutta päihdehoidossa ja sovellettavissa myös yli toimialarajojen.

Vaikuttavuus

Henkilöstön vaihtuvuudesta johtuen ennen ja jälkeen mittarit eivät ole vertailukelpoisia. Kehitysryhmissä tehtävissä itsearvioinneissa kulttuurin muutos on edennyt, vertaisuus ja aktiivisuus on lisääntynyt ja kehitysideoita tulee runsaasti. Koko henkilöstö ja asiakkaat osallistuvat toimintaan uusien rakenteiden ja työkalujen avulla. Osallistava strategia on alustavasti syntynyt. Asiakkaiden arki, kuntoutuminen, integroituminen yhteiskuntaan ja tilanne palveluketjussa parantunut.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Uudet toimintamallit ovat erittäin arvokkaita periaatteiltaan erityisesti päihdehoitoon ja sote- sektorille, mutta myös yli toimialarajojen. Hankkeessa on luotu aidosti arvolähtöistä hallituksesta asiakkaalle menevää läpinäkyvää itseohjautuvaa vertaisorganisaatiota jota voidaan myös systemaattisesti johtaa.

Aineisto

Kuntouttavien asumispalveluiden kulttuurikäännös – Vartijasta valmentajaksi – AsKu-hanke. Loppuraportti Avaa