Kuopion hiippakunnan seurakuntien työhyvinvoinnin kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
180208

Hakija
Kuopion Hiippakunnan Tuomiokapituli

Toteuttaja
Työhyvinvointikaista

Lisätietoja
Antti Kokkonen
antti.kokkonen@evl.fi

Toteutusaika
1.2.2019 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
20.12.2018
30 964 euroa

Kokonaiskustannukset
61 928 euroa

Tulokset valmistuneet
21.1.2021

Tiivistelmä

Kuopion hiippakunta on yksi Suomen yhdeksästä hiippakunnasta, johon kuuluu kaikkiaan 52 seurakuntaa. Kuopion hiippakuntaa johtaa piispa Jari Jolkkonen. Hanke koskee välillisesti näiden kaikkien seurakuntien työhyvinvoinnin tuki- ja ohjausjärjestelmää ja seurakuntien n. 2 000 työntekijää. Seurakuntalaisia on hiippakunnan alueella ja sen seurakunnissa noin 380 000. Kehittäminen tapahtuu kolmen pilottiseurakunnan (Suonenjoen, Siilinjärven ja Männistön seurakuntien) kanssa ulkopuolisten asiantuntijoiden tuella. Kuopion hiippakunnan seurakuntien työhyvinvoinnin kehittäminen– kehittämishanke toteutetaan ajalla 1.2.2019–31.12.2020. Hankkeessa käytetään myös TSRn rahoittaman Dinno -tutkimuksen tuotteistettuja työvälineitä ja menetelmiä. Seurakunnat saavat hankkeen asiantuntijoilta tukea ja ohjausta työhyvinvoinnin johtamiseen, joka vahvistaa heidän osaamista ko. vastuualueella, joka on monessa tutkimuksessa todettu olevan heikkoa sekä osaamisen suhteen että asennetasolla. Hankkeessa luodaan seurakuntiin työhyvinvoinnin johtamisen ja kehittämisen rakenne, foorumit ja dialogin tilat. Hankkeen konkreettisena tuloksena on opas ”Työhyvinvoinnin johtamisen työkalut ja menetelmät”. Tulokset ovat käytettävissä hankkeen päätyttyä 31.12.2020.

Hankkeen vastuuhenkilö

Antti Kokkonen

Tiedote

Työhyvinvoinnin johtamisen ja kehittämisen hanke

21.1.2021

Tiivistelmä

Hankkeen uutuusarvona oli löytää työhyvinvoinnin kehittämisen ja johtamisen työkaluja, jotka olisivat seurakuntayhteisöissä käyttökelpoisia. Tavoitteena oli kehittää toimintakulttuuria yhteistoiminnalliseksi ja osallistuvaksi, jotta näin voitaisiin vaikuttaa työyhteisön jäsenten motivaation, luottamuksen, sitoutumisen ja vastuunkannon lisääntymiseen.
Hankkeeseen osallistuivat pilottiseurakuntien koko henkilöstö, eri tavoin kussakin.

Lähtökohdat

Hanke käynnistettiin kolmessa pilottiseurakunnassa, joissa kaikissa oli hankkeen aloitushetkellä hiljattain vaihtunut kirkkoherra. Hankkeen tavoitteena oli tuoda ja luoda uutta toiminta- ja johtamiskulttuuria sekä vahvistaa työhyvinvoinnin johtamista ja kehittämistä. Yhteistoiminnallista ja dialogista kehittämistyötä ohjasi kaksi työyhteisökehittäjää yhdessä sovitulla työnjaolla. Sovellettu tutkimus oli Dialoginen johtaminen – avain työelämän laatuun, tuloksellisuuteen ja innovatiivisuuteen.

Kohderyhmät

Hankkeen seurakunnista suurin oli Siilinjärven seurakunta, josta hankkeeseen osallistui kehittämisryhmä, esimiestiimi, sisäiset kehittäjät ja koko henkilöstö. Kuopion seurakuntayhtymän Männistön seurakunnasta osallistuivat kasvatus-, diakonia-, pappien ja kanttoreiden tiimi sekä keittiö- ja kiinteistötiimi. Suonenjoen seurakunta, jok aoli kooltaan pienin, pystyi kaikkiin kehittämistilaisuuksiin osallistumaan koko henkilökunta. Lisäksi kaikista seurakunnista oli edustajat ohjausryhmään.

Menetelmät

Hankkeen uutuusarvona oli löytää sellaisia työhyvinvoinnin kehittämisen ja johtamisen työkaluja, jotka olisivat seurakuntayhteisöissä käyttökelpoisia. Tavoitteena oli kehittää toimintakulttuuria yhteistoiminnalliseksi ja osallistuvaksi, jotta näin voitaisiin vaikuttaa työyhteisön jäsenten motivaation, luottamuksen, sitoutumisen ja vastuunkannon lisääntymiseen.

Vaikuttavuus

Seurakuntien henkilöstö koki yhteistoiminnallisen ja dialogisen kehittämisen, jossa niillä oli tukenaan kaksi työyhteisökehittäjää, vaikuttaneen erittäin tai melko myönteisesti tiimien ja ryhmien toimintaan (80 %), työyhteisön henkilösuhteisiin ja ilmapiiriin (60 %), työhyvinvointiin (50 %), tiedonkulkuun (40 %) ja henkilöstön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksiin (40 %). Hankkeen tulokset olivat konkreettisia ja arjessa sovellettavia, jonka vuoksi ne myös vastasivat henkilöstön tarpeisiin.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Osana loppuraportointia on suunnitteilla opas työhyvinvoinnin johtamisen ja kehittämisen hyvistä käytännöistä. Oppaan sähköinen ja paperinen versio tulevat olemaan helppokäyttöinen ”työkalupakki”, jota on tarkoitus levittää ensin Kuopion hiippakunnan seurakuntiin ja myöhemmin mahdollisesti laajemminkin.

Aineisto

Seija Strömberg, Sirpa Syvänen, Riitta Kolehmainen, Antti Kokkonen. Kuopion hiippakunnan seurakuntientyöhyvinvoinnin kehittäminen. Loppuraportti. Avaa