Kutsumuksellisen työn löytämistä käsittelevän tutkimusprojektin loppuraportin kirjoittaminen

Hanketiedot

Hankenumero
113157

Hakija
Reima Launonen

Toteuttaja
Reima Launonen

Lisätietoja
Reima Launonen
reima.launonen@helsinki.fi

Toteutusaika
1.7.2013 - 30.9.2013

Työsuojelurahaston päätös
30.5.2013
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2013

Tiivistelmä

Kutsumuksellisen työllistymisen seurantatutkimuksen loppuraportin tavoitteena on käsitellä akateemisesti koulutettujen maistereiden mahdollisuutta löytää kutsumustaan vastaavia työnkuvia suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimusprojektin tavoitteena oli myös kehittää menetelmiä työhyvinvoinnin sekä työelämän yleisen toimivuuden edistämiseksi.

Tutkimus tehtiin seurantatutkimuksena, johon osallistui kymmenen akateemisesti koulutettua työnhakijaa. Heille koulutettiin Filosofian Akatemia Oy:n kehittämiä menetelmiä sekä menetelmiin liittyvien työkalujen käyttöä. Menetelmiä testattiin sekä harjoituksissa että aidoissa työnhakutilanteissa. Tutkimus oli eräänlainen muokattu mystery shopping –menetelmä, jonka avulla pystyimme tutkimaan käytettyjen työkalujen tapauskohtaista toimivuutta erilaisissa työnhakemista koskevissa tilanteissa.

Tutkimuksen tulokset tullaan julkistamaan syksyllä 2013 kirjallisessa muodossa. Kaikki tutkimuksen tulokset ovat julkisia ja loppuraportin voi ladata Filosofian Akatemian verkkosivuilta. Pyrkimyksenämme on edistää julkista keskustelua kutsumuksellisen työn hyödyistä yhteiskunnassa. Tämän vuoksi tavoitteenamme on saada mahdollisimman laajasti huomiota tutkimuksemme tuloksille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Reima Launonen

Tiedote

Kutsumustyöhön käytännön työkalujen avulla

30.9.2013

Kun haluaisi toteuttaa työssään sisäistä motivaatiotaan, mutta
työ on vain pakkopullaa, voi tutustua Kohti kutsumustyötä
-raporttiin.

Kutsumuksellisen työllistymisen raportin on kirjoittanut
tutkija, kouluttaja, valtiotieteen maisteri
Reima Launonen. Raportti selostaa Filosofian
Akatemia Oy:n tekemän tutkimuksen akateemisten työnhakijoiden
mahdollisuudesta löytää kutsumustaan vastaavia työnkuvia.

Työsuojelurahasto rahoitti raportin kirjoittamista stipendillä.

Paransi työllistymistä

Hankkeeseen osallistui yhdeksän akateemista työnhakijaa ja
uranvaihtaja. He halusivat löytää omia intohimojaan vastaavan
työpaikan.

Seurantaryhmää koulutettiin seitsemässä harjoituksessa
omaksumaan Filosofian Akatemian kehittämiä työnhaun menetelmiä ja
niihin liittyviä käytännön työkaluja.

Ryhmän jäsenet kirjoittivat koko projektin ajan
oppimispäiväkirjaa, jossa he kertoivat työnhaun edistymisestä ja
siitä, kuinka menetelmät toimivat. Kaikki ryhmän jäsenet myös
haastateltiin henkilökohtaisesti, joten päästiin käsittelemään
kunkin henkilön työnhaun ongelmia myös yksilötasolla.

Projektin tuloksia voi pitää rohkaisevina, sillä seurantaryhmän
jäsenet sisäistivät kutsumustyön idean ja pohtivat, mitä haluavat
elämällään tehdä ja miten voivat toimia tavoitteidensa eteen.
Menetelmät osoittautuivat työnhaussa toimiviksi keinoiksi laajentaa
omaa mahdollisuusavaruuttaan.

Lisäksi onnistuttiin työllistämään selkeä enemmistö
seurantaryhmän jäsenistä: tutkimuksen alussa 20 prosenttia oli
työsuhteessa, kun projektin lopussa työsuhteessa oli 80 prosenttia.
Selkein epäonnistuminen mutta myös tärkein oppimiskokemus oli
uranvaihtajan tilanteeseen vaikuttaminen.

Työelämävalmiuksien kehittämistä

Launosen mukaan kutsumukselliset, aidosti innostuneet
työntekijät ovat juuri se tekijä, joka tuottaa todellista arvoa
yrityksille. Heillä on korkea työmotivaatio ja halua panostaa omaan
toimintaansa.

Paras keino vahvistaa työelämän toimivuutta on löytää yksilöille
työnkuvia, jotka he kokevat aidosti motivoiviksi. Tällöin uraan
panostaminen on mielekästä ja palkitsevaa.

Tutkimusta voi hyödyntää esimerkiksi opiskelijoiden
työelämävalmiuksien kehittämisessä, jolloin korkeakoulutetuille
voidaan mahdollistaa paremmat työkalut pärjätä työelämässä. Samoin
tutkimusta voi hyödyntää työllistämisen tukena ja rekrytoinnin
apuvälineenä.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Reima Launonen. 2013. Kohti kutsumustyötä. Kutsumuksellisen työllistymisen raportti. Filosofian Akatemia. 130 s. ISBN 978-952-93-2968-7 www.filosofianakatemia.fi/sites/default/files/pdf/Kohti_kutsumustyota_raportti.pdf www.filosofianakatemia.fi. http://www.filosofianakatemia.fi Avaa