Kutsumuksesta – prekariaattiin? Työssä koetun kutsumuksen ja prekaarityön hyvinvointivaikutukset hoitotyössä

Hanketiedot

Hankenumero
200197

Hakija
Marja Hult

Toteuttaja
Marja Hult

Lisätietoja
Marja Hult
marja.hult@iki.fi

Toteutusaika
1.8.2020 - 15.1.2022

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2020
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tiivistelmä

Prekaarityötä kuvaavat epävarmat ja heikkolaatuiset työsuhteet, joissa työntekijän mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon ovat huonot. Prekaarityö on yleistynyt voimakkaasti ja prekaarityön on todettu heikentävän hyvinvointia. On tärkeää selvittää prekaarityössä olevien terveyttä ja työhyvinvointia edistäviä tekijöitä, joista yksi saattaa olla kutsumus työhön. Myös osa kutsumusammateissa toimivista, esimerkiksi hoitotyöntekijöistä, on joutunut prekaariin asemaan.

Kutsumuksen kokemisen yhteyttä prekaarityöhön ja terveyteen sekä työhyvinvointiin ei ole aiemmin selvitetty.

Tavoitteena on selvittää prekaarityön ja kutsumuksen kokemisen yhteyttä ja kartoittaa prekaarityön ja kutsumuksen esiintymistä hoitotyössä sekä arvioida niiden yhteyksiä terveyteen ja työhyvinvointiin.

Prekaarityön ja kutsumuksen yhteyttä kuvataan aluksi systemoidulla katsauksella. Sen jälkeen prekaarityön ja kutsumuksen kokemista ja niiden yhteyttä terveyteen ja työhyvinvointiin tarkastellaan kyselytutkimuksella hoitotyöntekijöiden parissa.

Tieto prekaarityön terveys- ja hyvinvointivaikutuksista vähentää työn teettämistä kestämättömällä tavalla, eli lyhyissä, epävarmoissa tai turvattomissa työsuhteissa. Kutsumuksen kokemista hoitotyössä tuetaan ja edistetään, koska sen terveyttä ja työhyvinvointia lisäävistä vaikutuksista saadaan uutta tietoa. Samalla lisätään hoitotyön vetovoimaisuutta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja Hult